Els serveis AOC i el compliment de la Llei 9/2017, de Contactes del Sector Públic:

Com ja destacàvem en les darreres publicacions al Blog de Contractació, la contractació electrònica (inclosa la presentació d’ofertes) té caràcter obligatori, a partir del 9 de març de 2018.

Per afrontar adequadament el canvi que suposa l’ús dels mitjans electrònics en la contractació pública, l’AOC posa a disposició dels ens del món local i les universitats diverses solucions (que ofereix la Generalitat de Catalunya) amb les quals poden complir l’establert a la LCSP:

 • Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSPC): és més que el perfil del contractant perquè té una doble funcionalitat: d’una banda, és una eina de gestió per al manteniment i difusió a través d’internet de les dades de licitacions, adjudicacions, formalitzacions i tota aquella informació que es consideri rellevant; i d’altra banda, és el portal de contractació pública d’accés ciutadà. És també una eina per a la licitació electrònica, mitjançant l’e-Licita i el Sobre Digital 2.0.La publicació d’anuncis, informació i resultats produeix efectes jurídics quan es troba a l’esmentat perfil del contractant allotjat.A més, està sindicada amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat, de manera que la informació publicada a la PSPC es publica també a la Plataforma estatal i viceversa.
 • Presentació telemàtica d’ofertes: aquest servei permet la presentació telemàtica d’ofertes no ensobrades pensada pels contractes menors, negociats sense publicitat, derivats d’acords marc i oberts simplificats. Està disponible des de la PSCP.
 • Sobre digital 2.0.: és una solució per a la licitació electrònica, dissenyada per a la presentació telemàtica d’ofertes ensobrades en els procediments oberts.
  En aquest cas, el licitador xifra la seva proposició i la presenta a l’òrgan de contractació amb garanties de disponibilitat, integritat i confidencialitat de l’oferta presentada.S’accedeix al Sobre Digital 2.0. des de la mateixa PSPC, des d’on els usuaris podran configurar els sobres de la licitació segons correspongui.
 • Registre Públic de Contractes (RPC): a través d’aquesta eina els ens comuniquen les dades i els documents relatius als contractes públics que ja han estat adjudicats, inclosos els de quantia igual o superior a 5.000 euros (3.000 euros, per a les universitats), així com les eventuals modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o preus, els imports finals i la seva extinció.
  A més, facilita la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació que té registrada i l’accés a la documentació dipositada. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa s’encarrega de trametre aquesta informació al Registro de Contratos del Sector Público.
 • e-Subhasta: és un procés repetitiu per adjudicar contractes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el qual resulti adient, de conformitat amb la normativa de contractació pública.
 • Tramitador Electrònic d’Expedients de Contractació (TEEC): (actualment en fase de pilotatge) s’adreça a les unitats de contractació, per tramitar expedients de contractació de forma íntegra i simplificada, des del seu origen fins a la seva finalització.Algunes de les funcions que ofereix el TEEC són i) el manteniment i la gestió dels expedients de contractació; ii) ajuda contextual relativa als camps obligatoris i documents, com a guia per poder avançar l’estat de l’expedient; iii) gestió i manteniment del registre d’empreses de forma transversal per a totes les unitats de contractació; i, iv) integració amb la PSCP i el RPC, per la publicació i comunicació de la informació.

Mitjançant la integració d’aquestes eines de contractació, altres serveis de l’AOC faciliten el compliment de les obligacions de la LCSP a través d’aquestes:

 • eNotum: per l’enviament de notificacions i comunicacions electròniques relatives als expedients de contractació. Aquesta funcionalitat està activa des de PSCP per a tots els ens locals i universitats que estiguin donats d’alta al servei.
 • MUX: per al registre de presentació de documents i proposicions en l’àmbit local i universitats.
 • Validador: és la plataforma de serveis d’identificació i signatura, per a la validació de signatures i obtenció del segell de temps per al procés de certificació de la publicació d’informació.
 • Gestor d’identitats d’EACAT: per l’accés a PSCP i RPC a través d’aquesta plataforma.
 • Desa’l: permet la gestió de documents i expedients electrònics durant el període de tramitació d’aquests, mentre romanen oberts i fins el seu tancament, moment en que han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu (integrada amb el Registre Públic de Contractes).
 • iArxiu: aquesta plataforma permet l’arxiu de documents electrònics, per l’arxivat i conservació de les publicacions realitzades a la PSCP.
 • T-CAT: per a l’accés als serveis amb certificat de signatura electrònica reconeguda.

Si no sou usuaris d’algun d’aquests serveis us convidem a que us doneu d’alta (a través de la plataforma EACAT »Tràmits »prestador “Consorci AOC” »tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”).

Feu un pas endavant cap a la contractació electrònica!

X