e-NOTUM

Notificacions i comunicacions electròniques per reduir els terminis i estalviar 13€ per actuació

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Com a funcions destacades del servei, el treballador públic té la possibilitat de definir una llibreta de contactes pròpia per als destinataris o grups de destinataris més habituals i podrà realitzar notificacions massives per lots. Pel que fa al ciutadà, aquest pot accedir a les notificacions amb certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús que rebrà al seu correu-e o telèfon mòbil.

A qui va adreçat?

A totes les administracions públiques catalanes i, subsidiàriament, als interessats en els procediments administratius que acceptin la notificació per mitjans electrònics.

Beneficis

 • Per a les administracions públiques-Immediatesa en la notificació i la seva acceptació o rebuig: reducció del temps de resolució dels procediments administratius.-Estalvi: el Consorci AOC assumeix tot el cost de notificació (sense cap tipus de cost per a l’ens que notifica) i l’ens estalvia despeses de material d’oficina (paper, tinta,…) i de correus postals certificats.-Els ajuntaments que utilitzen l’e-TRAM podran tancar electrònicament tot el cicle de tramitació d’una sol·licitud.
 • Per als ciutadans-Poder exercir el seu dret d’escollir com comunicar-se amb la seva Administració.

Estat del servei

El servei es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Si voleu començar a utilitzar aquest servei podeu informar-vos a Com sol·licitar-ho.

Ens i usuaris destacats en l’ús de l’e-NOTUM

L”e-NOTUM és el servei de notificacions electròniques del Consorci AOC, disponible de forma gratuïta per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Com a usuaris destacats, a continuació us facilitem un llistat d’ens i persones de referència en l’ús de l’e-NOTUM, per aquells ens locals que tingueu dubtes en la implantació del servei:

(WS): Integració a e-NOTUM a través de web service

(PEa): Integracio a e-NOTUM a través de les pantalles d’EACAT

Cost del servei

La prestació del servei e-NOTUM no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

Document on podeu trobar una breu descripció de l’e-NOTUM: Presentació del servei e-NOTUM

Proveïdors integrats

Consulteu la taula de proveïdors integrats amb l’e-NOTUM al Portal de suport

Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent:

Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat,

 • heu de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar els serveis cal que obriu una petició a l’Oficina Tècnica de PICA (OTPICA) a través de l’eina Remedy.

Si sou qualsevol altre organisme del sector públic de Catalunya, cal:

 • 1.- Emplenar el formulari d’alta: Formulari de sol·licitud del servei e-NOTUM (PDF; 302,49 kB)
 • 2.- Lliurar-lo al Consorci AOC a través d’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”.Addicionalment, si sou un ens amb competències en matèria de trànsit, o sou un ens supra-municipal que teniu delegades aquestes competències, podeu utilitzar el servei de notificació de sancions de trànsit.

NOTA: per defecte, les evidències electròniques generades en el procés de lliurament de les notificacions electròniques se signen amb un Certificat de Segell electrònic de nivell mig del Consorci AOC. Opcionalment, si voleu que aquestes evidències electròniques se signin amb un certificat de segell electrònic del vostre ens, cal que ens el cediu seguint les instruccions que trobareu a “Com cedir certificats de segell electrònic al Consorci AOC?”

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

La notificació electrònica dels expedients de sancions de trànsit té els mateixos efectes jurídics que la notificació en paper. Tant és així que, a partir del 25 de maig de 2014 els ens locals amb competències en matèria de trànsit hauran d’efectuar les notificacions de sancions de trànsit a l’adreça electrònica vial (en endavant DEV: “Dirección Electrónica Vial”) a totes les persones jurídiques de forma obligatòria, i també a aquelles persones físiques que hagin donat el seu consentiment. Vegeu la disposició final segona del Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

Les persones físiques que no hagin donat el seu consentiment, continuaran sent notificades conforme al procediment en paper. Això és, les notificacions de les sancions de trànsit es lliuraran al domicili de l’interessat i si després de dos intents això no és possible, la notificació es publicarà al Tauler Edictal de Sancions de Trànsit (TESTRA) de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Per tant, durant el procés de notificació de sancions de trànsit, el gestor públic haurà de fer ús de dades i sistemes accessibles a través dels serveis dissenyats pel Consorci AOC:

 • Registre de vehicles i conductors: per identificar el conductor/titular del vehicle a qui s’hagi de notificar la sanció. I/o per obtenir el domicili del conductor/titular del vehicle on s’hagi de notificar la denúncia de trànsit, quan no se li hagi de notificar electrònicament – per no haver donat el consentiment- , quan la multa no s’hagi pogut lliurar en l’acte o en el domicili que expressament hagi indicat el denunciat al procediment.
 • Consulta de la DEV: permet conèixer si una persona física o jurídica s’ha donat d’alta a l’adreça electrònica viària (DEV) al Servei Català de Trànsit, a la Direcció General de Trànsit o a la Direcció General de Tràfic del Govern Basc, per tal de rebre les notificacions en matèria de trànsit per via electrònica. Aquesta consulta estarà disponible per aquells ens que sol·licitin el servei e-NOTUM, tinguin competències en matèria de trànsit i la facin servir exclusivament amb la finalitat d’efectuar notificacions en matèria de trànsit.
 • e-NOTUM: per notificar electrònicament la sanció de trànsit. Llista d’ens que utilitzen e-NOTUM + DEV per notificar sancions de trànsit (51,51 kB)

A qui va adreçat

A totes les administracions públiques catalanes que hagin de realitzar notificacions de sancions de trànsit i a les administracions supramunicipals que tinguin delegades la gestió i recaptació de les sancions de trànsit (diputacions i consells comarcals).

Beneficis

Entre els avantatges que suposa l’ús dels mitjans electrònics en les notificacions de sancions de trànsit destaquen:

Per a les administracions públiques

 • Per al cas de les notificacions electròniques, immediatesa en la notificació, que pot ser acceptada o rebutjada només instants després del dipòsit de la notificació, i reducció del temps de notificació a un màxim de 10 dies, la qual cosa representa un estalvi de temps en la tramitació.
 • Per al cas de les notificacions en paper, publicació al TESTRA de les sancions de trànsit que no hagin pogut ser practicades al domicili de l’interessat, que també representa un estalvi de temps en la tramitació.
 • Estalvi de costos: el Consorci AOC assumeix tot el cost de la notificació electrònica (sense cap tipus de cost per a l’ens que notifica) i l’ens estalvia despeses de material d’oficina (paper, tinta, etc.) i de correus postals certificats.

Per als ciutadans

 • La via electrònica garanteix una major eficiència notificadora, la qual cosa permet a més ciutadans assabentar-se de la sanció de trànsit dins dels terminis establerts per poder gaudir d’una bonificació per prompte pagament.

Estat del servei

Els serveis relacionats amb les notificacions de sancions de trànsit estan a producció i es troben disponibles per a totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

Actualment fan ús d’aquests serveis el Servei Català de Trànsit, l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i l’Ajuntament de Barcelona.

Cost del servei

La prestació d’aquests serveis no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

Presentació del servei de Notificacions de sancions de trànsit

Com sol·licitar-ho

Per sol·licitar aquests serveis (Notificacions electròniques “e-NOTUM”, accés al “Tauler Edictal Únic (TEU) del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)”, cal emplenar el formulari d’alta següent i lliurar-lo al Consorci AOC a través d’EACAT, apartat “Secretaria”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”:

Requisits jurídico-tècnics previs a la sol·licitud

Per tenir accés a aquests serveis haureu d’estar adherits als convenis que n’autoritzen l’ús:

 • Adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat (47,00 kB)
 • Només per a l’accés al servei Registre de vehicles de la DGT: Conveni de col·laboració, signat el 25/11/2009, entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico (JCT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP); o algun conveni específic amb la DGT que estigui vigent en aquesta matèria. Vegeu model d’adhesió (349,50 kB).

IMPORTANT: per accedir als serveis de la Direcció General de Trànsit  cal disposar d’un certificat que s’haurà de sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent; i que posteriorment s’enviarà al Consorci AOC.

La convocatòria dels òrgans col·legiats de les administracions públiques catalanes es pot realitzar mitjançant el servei e-NOTUM, per tal d’acreditar de forma fefaent l’instant en què la convocatòria es posa a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat i cobrir així els aspectes legals establerts per llei (per a conèixer el marc jurídic podeu consultar l’apartat Normativa).

La convocatòria dels òrgans col·legiats es pot realitzar amb la funcionalitat de comunicació electrònica de l’e-NOTUM ja que, a diferència de la notificació electrònica, no es requereix l’acceptació o rebuig per part dels membres de l’òrgan col·legiat en un termini màxim de 10 dies naturals, sinó que només cal garantir que s’ha posat a la seva disposició amb una antelació mínima de 48 hores.

Els membres de l’òrgan col·legiat podran accedir a la notificació de la convocatòria mitjançant un certificat digital o amb una contrasenya d’un sol ús. En aquest darrer cas, rebran per correu-e o telèfon mòbil una contrasenya de vigència temporal i d’un sol ús que els permetrà accedir a la notificació de la convocatòria, així com a la resta de documentació associada.

A qui va adreçat

A totes les administracions públiques catalanes.

Beneficis

 • Immediatesa en la notificació de la convocatòria.
 • Garantir fefaentment, mitjançant les evidències electròniques, que la notificació s’ha posat a disposició de tots els membres de l’òrgan col·legiat.
 • El Consorci AOC assumeix el cost de notificació: sense cost per a l’ens que notifica, a més de l’estalvi que suposa l’eliminació de paper i dels costos associats a la tramesa de correus postals certificats.
 • Arxiu únic amb tota la documentació associada a un òrgan col·legiat determinat: convocatòries, ordres del dia i notificacions.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

Tots els usuaris d’e-NOTUM tenen disponible aquesta funcionalitat. Podeu consultar a la pàgina principal del servei e-NOTUM els usuaris que actualment fan servir aquest servei.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport d’e-NOTUM.

Per obtenir formació sobre el servei, disposeu del Curs virtual d’e-NOTUM. Estem treballant per oferir de nou aquest properament però, fins aleshores, podeu consultar el temari actual al portal de suport. Si voleu estar informats dels canvis que es produeixin, podeu subscriure-us al Blog d’Administració Oberta

L'Ajuntament de Sant Just Desvern i l'eNOTUM

“Amb eNOTUM hem aconseguit retallar terminis. No fent-ho així, el procés que seguia una notificació s’allargava un mes i mig”

Pere Galindo
Ajuntament de Sant Just Desvern

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat de l’e-NOTUM de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN