Avís legal

L’ús de la informació continguda en aquest lloc web implica l’acceptació i el consentiment en els termes i les condicions que es detallen en aquest avís legal.

El responsable d’aquesta pàgina web és el Consorci Administració Oberta de Catalunya, (Consorci AOC), amb NIF Q0801175A, i ubicat al C/ Salvador Espriu 45-51 08908 L’Hospitalet de Llobregat (tel. 93 272 25 00).

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/ària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que li sigui d’aplicació.

El Consorci AOC té el dret a modificar la informació que apareix en aquesta pàgina web, sense que existeixi la obligació de preavís o posada en coneixement de les persones usuàries de les noves obligacions -a excepció dels compromisos assumits en virtut de convenis específics – entenent-se com a suficient la seva publicació en el lloc web.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions del Consorci AOC, que s’inclouen en aquest web, estan subjectes a les previsions següents:

El Consorci AOC treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en aquest web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. A aquest efecte, cal tenir en compte la data d’actualització de cadascun dels continguts que en cada cas s’indiqui.

La pàgina web ofereix informació, consells, guies i d’altres continguts preparats pel Consorci AOC amb finalitats de difusió, informació, conscienciació i en determinats casos la prestació de serveis específics d’administració electrònica. S’informa a la persona usuària que tots aquests continguts, malgrat estar preparats amb el màxim nivell de qualitat possibles, no poden suposar en cap moment assessorament específic en matèria tecnològica i/o jurídica o ser considerats com a actuacions dirigides a la resolució de problemàtiques específiques. En qualsevol cas, el Consorci AOC es reserva el dret a modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

Traduccions automatitzades:

El Consorci AOC ofereix la traducció automàtica en altres llengües diferents del català dels continguts del seu web per tal de facilitar a la ciutadania la comprensió del text en el seu propi idioma.

Malgrat tot, els articles traduïts automàticament poden contenir errors materials dels quals el Consorci AOC no se’n fa responsable. En l’actualitat, el Consorci AOC només garanteix la veracitat dels continguts en llengua catalana.

El web del Consorci AOC conté referències o enllaços a webs de tercers (“links”), la major part d’elles són a pàgines d’Internet d’altres administracions públiques, que s’han considerat d’interès per a les persones usuàries.

En el cas que s’abandoni el web, el Consorci AOC no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels contingut dels enllaços de tercers. Tot i això, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent. En aquest sentit, el Consorci manifesta que si es detecta qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, o l’ordre públic, es procedirà a la retirada immediata de l’enllaç, posant-ho en coneixement de les autoritat competents.

El Consorci AOC no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en els fòrums, blocs, comentaris en xarxes socials, o qualsevol altre mitjà del Consorci AOC que permeti a tercers publicar continguts de forma independent. No obstant, en compliment de l’article 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat, per col·laborar de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el cas que qualsevol persona usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible de l’anterior classificació, es sol·licita que ho comuniqui de forma immediata a la persona administradora de la pàgina web per mitjà del correu electrònic suport@aoc.cat

El Consorci AOC facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació continguda en el web i autoritza la reproducció total o parcial dels seus continguts, sempre i quan els continguts esmentats es conservin íntegres, se citi la font i la data en la que s’ha realitzat la còpia, no es manipulin, ni alterin els continguts i no s’utilitzi directament amb finalitats comercials (Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic).

El Consorci AOC autoritza la descarrega gratuïta dels manuals, impresos, programes i publicacions informatives que s’inclouen en el seu web, a efectes de la seva reproducció i distribució, llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa.

No obstant això, en determinats supòsits el Consorci AOC pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers.

El domini d’aquest web és titularitat del Consorci AOC, així com els drets de propietat intel·lectual, el seu disseny i els codis que conté, llevat que s’indiqui una titularitat diferent.

No s’autoritza en cap cas, l’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat del Consorci AOC, en publicacions i webs que no siguin d’ens participats o patrocinats per aquest Consorci, sense el coneixement i l’autorització corresponent del Consorci AOC.

El Consorci AOC no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquesta pàgina Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de la persona usuària.

Aquesta informació es troba continguda a la Política de Cookies del Consorci AOC.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conforme aquest Avís legal, així com qualsevol aspecte relacionat amb els serveis d’aquest web, serà la legislació espanyola.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret espanyol, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Si alguna part o clàusula d’aquestes Condicions fos declarada nul·la o deixada sense efecte per una resolució judicial, les restants estipulacions conservaran la seva validesa.