Què és el Consorci AOC

Què és el Consorci AOC

El Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) té la seva gènesi en el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les administracions públiques catalanes (42,56 kB), signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de Catalunya i els governs locals representats per Localret.

La missió de l’AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per promoure governs àgils, lògics i col·laboratius. I la nostra visió es aconseguir que les persones gaudeixen de serveis públics de qualitat i visquin en una societat oberta.

Segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, els objectius estratègics del Consorci AOC són, fonamentalment, col·laborar amb l’Administració de la Generalitat, els ens locals i, si s’escau, altres organismes públics, per:

a) Promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació catalans amb la resta d’administracions.

b) Crear i prestar serveis comuns d’administració electrònica.

c) Reutilitzar les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es desenvolupin.

d) Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions de la ciutadania i el personal del sector públic, així­ com la confidencialitat i el no-rebuig en les comunicacions electròniques.

Mitjançant el Consorci AOC, també es desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d’ús dels mitjans electrònics.

Línies d’actuació estratègica

El Consorci AOC treballa amb una clara vocació de servei a les administracions públiques i la voluntat d’anticipar-se de les necessitats futures que ja es preveuen en l’actual marc normatiu o que demanda la ciutadania. Concretament treballem en les següents línies d’actuació estratègiques:

1.- Serveis de col·laboració administrativa, amb l’objectiu de potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per millorar la seva eficiència i eficàcia, és a dir, de promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions públiques catalanes. Aquests serveis persegueixen que:

  • No es demani a la ciutadania cap document acreditatiu que ja disposa l’Administració pública o ens col·laboradors, assegurant el compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
  • Es redueixi el temps i els costos dels tràmits i comunicacions interadministratives, mitjançant l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics

I això es fa desenvolupant i prestant:

  • Serveis de tramitació interadministrativa, mitjançant l’EACAT
  • Serveis de transmissió de dades, certificats i documents, com ara el de canvi de domicili, la consulta de volants de padró, la consulta de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, etc.(Via Oberta)

2.- Serveis comuns d’Administració electrònica, per tal de proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions que impulsin les institucions catalanes, potenciant la reusabilitat i la reutilització de les solucions d’Administració electrònica.

Amb aquests serveis el Consorci contribueix a:

  • Accelerar els processos de modernització de les administracions públiques catalanes.
  • Evitar la fractura digital entre les administracions públiques derivada de la diversitat en la seva capacitat i recursos disponibles.
  • Impulsar l’aparició d’estàndards basats en bones pràctiques.
  • Incrementar l’ús dels mitjans telemàtics en les gestions i tramitacions administratives tot mantenint les garanties tècniques i jurídiques.

Els serveis comuns d’Administració electrònica en els que treballa el Consorci es classifiquen en:

3.- Serveis d’identitat i signatura electrònica, adreçats als empleats públics i carrecs electes, i també a la ciutadania de Catalunya.

4. Serveis d’acompanyament. El Consorci exerceix també funcions de divulgació, formació i assessorament, això com quan correspon, suport financer a les entitats locals en el desenvolupament dels seus projectes i iniciatives d’Administració electrònica.

Estatuts

Estatuts Consorci Administració Oberta de Catalunya (2015)

Modificació dels Estatuts del Consorci AOC (2022)

Pacte Nacional per a una Societat Digital (PNSD)

El Pacte Nacional per a una Societat Digital és l’acord amb el qual, Govern, diputacions i món local es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als reptes de la revolució digital.

Aquest protocol respon al convenciment de totes les institucions signants de la necessitat de fomentar conjuntament el desenvolupament de la societat digital catalana per donar una resposta de país als grans reptes que planteja la revolució digital i anar més enllà d’una simple suma aritmètica de les diferents iniciatives dutes a terme per cadascuna de les diverses administracions i entitats en aquest àmbit.