Wettelijke waarschuwing

Het gebruik van de informatie op deze website impliceert aanvaarding en instemming met de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving worden uiteengezet.

De verantwoordelijke voor deze website is het Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC Consortium), met NIF Q0801175A, en gevestigd aan de Carrer de Tànger, nr. 98, (begane grond) 08018 (tel. 93 272 25 00 en fax. 93 272 40 48).

Iedereen die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de strikte naleving en naleving van de hierin uiteengezette bepalingen, evenals alle andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het AOC Consortium heeft het recht om de informatie op deze website te wijzigen, zonder de verplichting om de gebruikers op de hoogte te stellen of gebruikers te informeren over de nieuwe verplichtingen - met uitzondering van de toezeggingen die zijn aangegaan in het kader van specifieke overeenkomsten - die als voldoende worden beschouwd om op de website te plaatsen.

De informatie en inhoud met betrekking tot de actie en functies van het AOC Consortium, die zijn opgenomen in deze website, zijn onderworpen aan de volgende bepalingen:

Het AOC Consortium spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie, inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden of verspreid in voldoende mate voldoen aan de nodige integriteit, waarheidsgetrouwheid, actualisering, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Voor dit doel moet rekening worden gehouden met de datum van bijwerking van elk van de in elk geval aangegeven inhoud.

De website biedt informatie, advies, gidsen en andere inhoud die door het AOC-consortium is opgesteld met het oog op verspreiding, informatie, bewustmaking en in bepaalde gevallen de levering van specifieke e-overheidsdiensten. De gebruiker wordt erop gewezen dat al deze inhoud, ondanks het feit dat ze met het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau is opgesteld, op geen enkel moment specifiek advies mag geven over technologische en / of juridische aangelegenheden of kan worden beschouwd als acties die gericht zijn op het oplossen van problemen. In elk geval behoudt het AOC Consortium zich het recht voor om ze eenzijdig te wijzigen, verwijderen, ontwikkelen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verantwoordelijkheid te nemen.

Geautomatiseerde vertalingen:

Het AOC Consortium biedt de automatische vertaling in andere talen dan het Catalaans van de inhoud van zijn website om het voor burgers gemakkelijker te maken om de tekst in hun eigen taal te begrijpen.

Automatisch vertaalde artikelen kunnen echter materiële fouten bevatten waarvoor het AOC Consortium niet verantwoordelijk is. Momenteel garandeert het AOC-consortium alleen de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van het Catalaans.

De website van het AOC Consortium bevat verwijzingen of links naar websites van derden ("links"), waarvan de meeste op de internetpagina's van andere overheidsdiensten staan, die van belang worden geacht voor gebruikers.

In het geval dat de website wordt verlaten, aanvaardt het AOC Consortium geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de verbinding of inhoud van links van derden. Links naar andere pagina's worden echter periodiek herzien om te voorkomen dat links worden opgenomen die niet voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming, evenals aan andere huidige voorschriften. In die zin stelt het Consortium dat als er inhoud wordt gedetecteerd die mogelijk in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of de openbare orde, de link onmiddellijk wordt verwijderd en de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het AOC Consortium is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, blogs, reacties op sociale media of andere middelen van het AOC Consortium waarmee derden inhoud onafhankelijk kunnen publiceren. In overeenstemming met de artikelen 11 en 16 van de LSSICE wordt het echter beschikbaar gesteld aan alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen, om actief mee te werken aan het intrekken of, waar nodig, blokkeren van alle inhoud die van invloed kan zijn op of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving , rechten of goede zeden van derden en openbare orde. In het geval dat een gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die vatbaar is voor de bovenstaande classificatie, wordt verzocht dit onmiddellijk per e-mail aan de beheerder van de website te communiceren. support@aoc.cat

Het AOC-consortium faciliteert de gratis raadpleging van de informatie op de website en staat de gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud toe, zolang de bovengenoemde inhoud intact wordt gehouden, met vermelding van de bron en de datum waarop de kopie werd gemaakt, doen de inhoud niet manipuleren of wijzigen en deze niet rechtstreeks voor commerciële doeleinden gebruiken (Wet 37/2007 van 16 november betreffende het hergebruik van overheidsinformatie).

Het AOC Consortium geeft toestemming voor het gratis downloaden van de handleidingen, formulieren, programma's en informatieve publicaties die zijn opgenomen op haar website, met het oog op reproductie en distributie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

In bepaalde gevallen kan het AOC Consortium echter expliciet aangeven dat het nodig is om uitdrukkelijke toestemming te vragen. Hergebruik kan ook worden beperkt door de bescherming van andere prioritaire juridische activa, zoals de bescherming van persoonsgegevens, privacy of de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Het domein van deze website is eigendom van het AOC Consortium, evenals de intellectuele eigendomsrechten, het ontwerp en de codes die het bevat, tenzij een ander eigendom wordt aangegeven.

Het gebruik van onderscheidende merken of tekens, logo's en in het algemeen onderscheidende symbolen van welke aard dan ook die eigendom zijn van het AOC Consortium, in publicaties en websites die geen eigendom zijn van of gesponsord worden door dit Consortium, zonder medeweten en de bijbehorende toestemming van het AOC Consortium.

Het AOC Consortium aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebruik door derden van de inhoud van deze website en kan alle burgerlijke of strafrechtelijke acties ondernemen die ermee overeenkomen in geval van schending van deze rechten door de gebruiker.

Deze informatie is opgenomen in het Cookiebeleid van het AOC Consortium.

De wet die van toepassing is in het geval van een geschil of een interpretatieconflict van de voorwaarden die deel uitmaken van deze juridische kennisgeving, evenals elk aspect dat verband houdt met de diensten van deze website, is de Spaanse wet.

Alle geschillen met betrekking tot deze website worden uitsluitend beheerst door de Spaanse wet, waarbij de rechtbanken van Barcelona als enige bevoegd zijn. Alle gebruikers van de website, ongeacht de territoriale jurisdictie van waaruit hun toegang plaatsvindt, accepteren naleving en respect voor deze clausule met uitdrukkelijke afstand van enig ander rechtsgebied dat van toepassing kan zijn.

Als een deel of clausule van deze voorwaarden door een gerechtelijk bevel nietig of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

X