Validador

Servei de validació dels certificats digitals reconeguts dels 16 prestadors de l’Estat que realitza cada dia 80.000 actuacions

El Validador és un servei que permet realitzar la validació de certificats digitals i signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix la normativa vigent.

A qui va adreçat

A totes les administracions públiques catalanes i a empreses que necessitin l’ús del servei per a relacionar-se amb l’administració pública catalana. Actualment hi ha 176 aplicacions que utilitzen el servei. En el llistat següent podeu consultar els ens que utilitzen serveis de validació.

Beneficis

Entre els avantatges que suposa el Validador destaquen:

 • Facilitats en la identificació d’usuaris: en la validació d’un certificat digital (identificador electrònic) el Validador retorna la informació del titular que extreu del certificat (p.e.: nom i cognoms, DNI, etc.) en un format estructurat que permet el seu tractament automàtic (XML).
 • Seguretat: en la validació d’un certificat digital, el servei retorna el nivell de seguretat que li atorga la classificació. En aquest sentit, permet a les administracions usuàries disposar de la informació ja analitzada i establir criteris per a la implantació a les seves aplicacions, simplificant al màxim en el procediment d’admissió de certificats la part de comprovació del compliment de requisits tècnics i jurídics per part de les AAPP que els han d’utilitzar, i garantir així l’obtenció de nivell de qualitat jurídica i evidencial de signatura electrònica.
 • Evidència electrònica: el validador permet l’obtenció d’una evidència electrònica de la validació que s’hagi realitzat, ja sigui de certificat digital o de signatura electrònica.
 • Formularis PDF: permet validar de forma senzilla les signatures electròniques dels formularis PDF.
 • Adaptació de nous formats signatura: el Validador es manté actualitzat per a poder tractar els formats de signatura rellevants del mercat, de manera que les administracions usuàries del servei es poden desentendre d’aquestes qüestions.
 • Estalvi: el Consorci AOC assumeix el cost del servei i l’ofereix lliure de cost per a les aplicacions del sector públic català.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Cost del servei

La prestació dels serveis Validador, Segell de Temps i la Classificació no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Protocol d’identificació i signatura electrònica de Catalunya

Molt alineat amb el Protocol d’identificació i signatura electrònica que el Departament de Governació i Relacions Institucionals  de la Generalitat de Catalunya va aprovar (ordre GRI/233/2015) el 20 de juliol del 2015, el Consorci AOC edita el següent protocol com a recomanació per l’ús de mecanismes d’identificació i signatura electrònica i que pot ser adoptat pel conjunt de les Administracions Públiques Catalanes.

Millores previstes

 • Validació de certificats no classificats a través de @firma (finals 2016)
 • Validacio contra TSL (finals 2017)
 • Validació noves versions de formats de signatura XAdES, CAdES i PAdES (2017)

 

Per a sol·licitar el servei Validador i/o el Segell de Temps, cal emplenar el formulari d’alta i lliurar-lo al Consorci AOC a través d’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud servei Validador”:

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta als serveis en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Classificació de Certificats

Amb l’entrada en vigor del Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior i que deroga la Directiva 1999/93/CE, així com de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l’admissibilitat de certificats per part de les administracions està regulada i subjecte a un procés de qualificació.

Aquest procés, regulat a la Secció 3 del Reglament (UE) 910/2014, i en concret al seu article 20, requereix que els prestadors de serveis de certificació auditin el compliment de propi Reglament i enviïn el corresponent informe d’avaluació a l’organisme de supervisió establert al seu estat membre, sent aquest organisme el responsable de publicar la llista de prestadors de serveis de confiança qualificats. Els prestadors de serveis de certificació es regulen amb aquesta normativa.

En aquest sentit, el Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital publica la llista dels serveis de confiança qualificats a l’estat espanyol, mentre que la Comissió Europea publica la llista amb les referències a tots el organismes que juguen aquest rol a cada estat membre.

Amb acord al que disposa l’article 10 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i del propi Reglament 910/2014, les administracions han d’acceptar els certificats qualificats amb acord amb el mecanisme descrit.

Per tal de complir amb aquest requisit, el Servei Validador, consulta l’estat dels certificats a la plataforma @firma del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, garantint així que la llista d’entitats i perfils a admetre està permanentment actualitzada.

El Consorci AOC manté una llista de perfils de certificats classificats al propi Servei de Validació que són considerats confiables per defecte i l’estat dels quals no es consulta a la plataforma @firma.

Aquests són tots certificats qualificats que el Consorci AOC decideix, d’ofici, carregar directament al Servei Validador per augmentar la seva eficiència tenint en compte el volum de validacions que s’hi porten a terme.

L’objectiu principal de la classificació d’entitats de certificació i de perfils de certificats digitals és facilitar a les administracions catalanes informació sobre el nivell de seguretat associat a l’ús de cada perfil de certificat digital en els processos d’autenticació i de signatura electrònica.

La informació detallada de les entitats i perfils de certificats digitals carregats directament al Servei Validador es pot consultar en el següent document Llista d’entitats i certificats classificats 

La classificació dels certificats digitals s’ha realitzat a partir dels criteris de seguretat detallats en aquest document: Nivells de seguretat

Més informació

Si voleu demanar més informació adreceu-vos al Portal de Suport del Validador

Amb l’objectiu d’unificar en un sol punt les eines de validació i manteniment de signatures electròniques i certificats, el Consorci AOC ha posat en marxa un nou portal, anomenat Signasuite.

El nou frontal agrupa les funcionalitats de les eines de validació i signatura electrònica que actualment s’ofereixen des de EACAT així  la preservació de signatures de S-Perdura.

Les principals novetats que aporta respecte les solucions anteriors són:

 • Empra totes les funcionalitats del Validador sense cap tractament addicional que pugui alterar el resultat, des d’un frontal web.
 • Genera informes en PDF sobre les operacions efectuades
 • Permet consultar tant les peticions com les respostes al Servei Validador

L’adreça del nou portal és el http://signasuite.aoc.cat

És un applet per a la versió 1.6 (o superior) de la màquina virtual de Java, que simplifica la integració de la signatura electrònica en aplicacions web, donant suport als diferents formats de signatura electrònica recollits als estàndards europeus.

Per a poder utilitzar l’Applet d’e-signatura, cal descarregar-lo directament de l’enllaç següent:

NOTA: donada la impossibilitat d’execució de la Màquina Virtual de Java implantada per alguns navegadors del mercat, aquesta eina es troba actualment en desús i està previst deixar d’oferir-la al maig de 2017. Des del Consorci AOC s’ha posat en marxa una solució alternativa als applets de signatura electrònica.

Més informació:

Funcionalitats

L’Applet d’e-signatura és parametritzable i, per tant, flexible per adaptar-se als requeriments de signatura electrònica de cada aplicació web en la que s’integri.

Suporta la signatura accedint a certificats emmagatzemats en programari (formats PKCS#12 i JKS), en targetes criptogràfiques mitjançant l’accés directe al seu programari natiu (sempre que segueixi l’especificació  PKCS#11, com per exemple és el cas de la TCAT i del clauer IDCat de CATCert o el DNIe de la DGP) i també els emmagatzemats al magatzem personal de certificats dels sistemes operatius Microsoft Windows o Apple Mac OS X i navegadors com Mozilla Firefox.

Permet, disposant del document electrònic o del seu resum criptogràfic, la generació de signatures electròniques en qualsevol dels formats recollits sota els estàndards de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) de signatura electrònica: XAdES, CAdES i PAdES. En el cas que sigui necessari disposar d’un segell de temps, tan sols caldrà indicar-ho a la configuració i l’eina, prèvia connexió al servei de segell de temps, l’incorporarà a la signatura electrònica.

Beneficis

 • Redueix els esforços econòmics de les administracions públiques en el desenvolupament d’eines de signatura electrònica per a les seves aplicacions.
 • Amb un disseny senzill, facilita l’ús dels certificats digitals en les operacions de signatura a realitzar a les aplicacions web de les administracions públiques.
 • Simplifica l’impacte de la integració de la signatura electrònica en les aplicacions web, permetent, de forma dinàmica i senzilla, generar signatures en diferents formats i presentacions.

A qui va adreçat

L’Applet d’e-signatura està adreçat a qualsevol administració pública catalana que requereixi integrar la signatura electrònica en alguna de les seves aplicacions web.

Estat del servei

Aquest servei està a producció i disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Cost del servei

El servei és gratuït per a totes les administracions públiques catalanes i els seus organismes vinculats.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport del VALIDADOR.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres