Registre Públic de Contractes

Tramesa de la informació dels contractes administratius per part de les entitats locals catalanes

Descripció

L’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

L’apartat 6 del mateix article 333 del TRLCSP, preveu que en els casos d’administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de contractes.

D’altra banda, l’article 29 del TRLCSP estableix l’obligació addicional dels òrgans de contractació de remetre al Tribunal de Comptes i, en el cas de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, una còpia certificada dels contractes acompanyada d’un extracte de l’expedient dels contractes d’obres, de concessió d’obres públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració entre el Sector Públic i el Sector Privat de quantia superior a 600.000 euros, dels contractes de subministraments de quantia superior a 450.000 euros i dels contractes de serveis i administratius especials de quantia superior a 150.000 euros. Igualment s’han de comunicar les modificacions, les pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preus i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes esmentats.

Actualment, el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya facilita, a més, la tramesa a la Sindicatura de Comptes de la informació que té registrada i l’accés a la documentació dipositada, per tal de donar compliment a allò previst en l’esmentat article 29 del TRLCSP i evitar l’establiment de nous procediments i de noves aplicacions informàtiques que afegeixin noves trameses d’informació i de documentació als òrgans de contractació amb diferents formats i per aconseguir, d’altra banda, una important racionalització en l’ús compartit d’aplicacions informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, seguint així les bones pràctiques que es fomenten per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

D’altra banda, i per donar compliment també a les previsions de l’article 30 del TRLCSP, des dels serveis tècnics de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa es fa tramesa de totes les dades contractuals informades pels òrgans de contractació al Registre Públic de Contractes de Catalunya, al Registro de Contratos del Sector Público.

Dins d’aquest context, s’ha aprovat l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, que ha estat publicada al DOGC núm. 6344 de 27 de març de 2013. L’article 1.2 d’aquesta Ordre disposa que el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya es constitueix en un instrument adient per permetre el compliment a les obligacions d’informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l’Administració local catalana que ho sol·licitin, d’acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.

La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya estableix que les administracions públiques catalanes cooperen i col·laboren ordinàriament i voluntàriament en l’acompliment de les activitats que estableix l’article 6.2 per mitjà del Consorci AOC, que les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de vetllar perquè es desenvolupin, d’acord amb els principis d’eficàcia, d’eficiència i d’economia, les eines i els serveis d’administració electrònica necessaris per canalitzar la comunicació entre les entitats i els organismes que en formen part.

Així, continuant amb la línia de col·laboració institucional i de racionalització en l’ús compartit de les aplicacions informàtiques, es considera oportú vehicular a través del Consorci AOC la tramesa de la informació contractual de les administracions locals catalanes al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
D’acord amb la D.A. vuitena de Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència , accés a la informació pública i bon govern les administracions locals han d’informar al registre públic de contractes els contractes formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.

Per tant, d’acord amb l’apartat 6 de l’esmentat article 333, el Consorci AOC i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement i l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, en exercici de les competències que tenen atribuïdes, volen articular la tramesa de la informació contractual de les entitats de l’Administració local catalana, a través del Consorci AOC, mitjançant el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, a tots els efectes.

A qui va adreçada

A totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent.

És per això, que, les entitats de l’Administració local catalana, donaran compliment a les previsions de l’apartat 6 de l’article 333 del TRLCSP i de l’article 1.2 de l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa de les seves dades contractuals al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes aquestes dades al Registre de Contractes del Sector Públic estatal

Beneficis

Comunicació de les dades contractuals informades per les entitats locals catalanes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya al Registre de Contractes del Sector Públic creat, amb caràcter estatal, pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Gestió de la tramesa de la informació i de la documentació de les entitats locals catalanes que escaigui en compliment de les previsions de la legislació de contractes a la Sindicatura de Comptes.

Accés al servei

La tramesa de les dades relatives als contractes s’ha de fer de manera manual, mitjançant l’aplicació web del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, o de manera automatitzada, amb el servei web publicat pel Registre, mitjançant interfície, amb els sistemes d’informació tercers.

Pel que fa als ens que integren el sector públic local, d’acord amb la Llei 29/2010, que optin per introduir les dades manualment, el seu control d’accés s’ha de fer a través de l’extranet de les administracions catalanes, EACAT, que gestiona el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC). En cas que aquestes entitats optin per la integració automàtica, el Consorci AOC actuarà de punt d’integració amb el Registre de tot l’àmbit local per garantir el compliment de les obligacions de tramesa d’informació i documentació derivades de les previsions de la legislació de contractes del sector públic.

Les comunicacions que les entitats de l’Administració local catalana han de realitzar al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya s’han d’efectuar de conformitat amb les previsions del capítol cinquè del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. També han de comunicar les dades i documents d’acord amb el que estableix l’article 29 del TRLCSP.

Estat del servei

El servei es troba disponible per als ens que conformen l’administració pública local catalana.

Cost del servei

La prestació del servei RPC no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Millores previstes

Adaptació de l’RPC a les noves directives europees.

Per sol·licitar el servei, cal que envieu el formulari següent degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens:

Per sol·licitar una correcció de les dades ja enviades al Registre Públic de Contractes cal que ompliu el següent formulari i l’envieu a registre_contractes.eco@gencat.cat

Per a informació sobre l’alta per a entitats que no són del món local o universitats, poseu-vos en contacte amb:

· Registre públic de contractes: registre_contractes.eco@gencat.cat

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Dubtes o consultes

Teniu algun problema o consulta? Adreceu-vos al Centre de suport del Consorci AOC.

Per a incidències relacionades amb les altes, baixes i modificacions d’usuaris poseu-vos en contacte amb el Consorci AOC mitjançant el Portal de Suport d’e-CONTRACTACIÓ.

Per a incidències amb l’RPC, i qüestions sobre les dades trameses i a informar, poseu-vos en contacte amb: registre_contractes.eco@gencat.cat

El RPC permet que els ens locals

donin compliment a la DA Vuitena de la Llei de Transparència

Prop del 80%

dels ajuntaments de Catalunya ja poden registrar els seus contractes a l’RPC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
Fet amb tecnologia digital de DeMomentSomTres