Registre Públic de Contractes

Tramesa de la informació dels contractes administratius

Descripció

El Registre Públic de Contractes (RPC) és una aplicació en el que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques i d’altres entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei de contractes, han de comunicar per a la seva inscripció, determinades dades sobre els contractes, els procediments i els mateixos òrgans de contractació.

Està regulada per la següent normativa:

  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (art. 346)
  • Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2007 (art. 31 i annex I)
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (art. 13.1.f +  disposició addicional vuitena)
  • ORDRE ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
  • RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2012, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de gener i 8 de juny del 2010, i del 13 i 27 de març del 2012 que estableixen el contingut de l’extracte dels expedients de contractació.

A qui va adreçada

Com la resta de serveis d’e-Contractació que ofereix l’AOC el Registre Públic de Contractes és una eina desenvolupada per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa adscrita al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda i l’AOC acompanya en la seva implantació als ens locals i les universitats catalanes.

Beneficis

Comunicació de les dades contractuals informades per les entitats locals catalanes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya al Registre de Contractes del Sector Públic creat, amb caràcter estatal, pel Ministeri d’Economia i Hisenda.

Gestió de la tramesa de la informació i de la documentació de les entitats locals catalanes que escaigui en compliment de les previsions de la legislació de contractes a la Sindicatura de Comptes.

Accés al servei

L’accés al servei dels ens locals i universitats es realitza a través d’EACAT. És requisit indispensable està adherit a aquesta plataforma per poder sol·licitar l’alta al RPC.

Estat del servei

El servei es troba disponible per als ens que conformen l’administració pública local catalana.

Cost del servei

La prestació del servei RPC no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Per sol·licitar el servei, cal que envieu el formulari següent degudament emplenat al Consorci AOC a través de l’EACAT, en concret a l’apartat “Tràmits” prestador “Consorci AOC”, tràmit “Sol·licitud Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens:

Per sol·licitar una correcció de les dades ja enviades al Registre Públic de Contractes cal que ompliu el següent formulari i l’envieu a registre_contractes.eco@gencat.cat

Per a informació sobre l’alta per a entitats que no són del món local o universitats, poseu-vos en contacte amb:

· Registre públic de contractes: registre_contractes.eco@gencat.cat

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Dubtes o consultes

Teniu algun problema o consulta? Adreceu-vos al Centre de suport del Consorci AOC.

Per a incidències relacionades amb les altes, baixes i modificacions d’usuaris poseu-vos en contacte amb el Consorci AOC mitjançant el Portal de Suport d’e-CONTRACTACIÓ.

Per a incidències amb l’RPC, i qüestions sobre les dades trameses i a informar, poseu-vos en contacte amb: registre_contractes.eco@gencat.cat

El RPC permet que els ens locals i universitats

donin compliment a la DA Vuitena de la Llei de Transparència

Prop del 95%

dels ajuntaments de Catalunya ja poden registrar els seus contractes a l’RPC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN