VIA OBERTA

Accés a la informació en poder de l’Administració per a deixar de demanar al ciutadà que presenti certificats en paper

En els procediments administratius, és el sistema d’autopistes per a consultar de forma telemàtica les dades i documents electrònics d’altres administracions i institucions, substituint així l’aportació de certificats i documentació en suport paper per part dels interessats.

Per tant, Via Oberta és el  camí  per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documents i dades que ja obrin en poder de les administracions públiques i així donar compliment al que s’estableix a l’art. 28.2 de la llei 39/2015: “Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l’Administració actuant o hagin estat elaborats per qualsevol altra Administració”  i la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 25.4).

Per arribar a assolir aquest objectiu, cal que les administracions treballin en xarxa.

A qui va adreçat

Administracions públiques i institucions catalanes que en la gestió dels procediments i la prestació dels seus serveis necessiten, d’acord amb el que la legislació estableix, dades i documents procedents d’altres administracions i no volen que siguin els ciutadans i les empreses els que s’encarreguin d’aportar-los-hi.

Altres administracions i institucions de la resta de l’Estat que necessiten, per a l’exercici de les seves competències, dades que han d’emetre administracions públiques i institucions catalanes, evitant que siguin els ciutadans i les empreses els qui els hi aportin en format paper.

Requisits previs per a la implantació dels serveis Via Oberta

Adhesió al Conveni Marc d’Interoperabilitat. Podeu consultar els detalls sobre l’adhesió.

Per altra banda, cal que consulteu les cartes de servei Via Oberta que trobareu classificades pels prestadors de dades. Accedint-hi, veureu el llistat de serveis disponibles amb la informació necessària per sol·licitar els que més us interessin segons siguin els àmbits de gestió administrativa propis del vostre ens.

Beneficis

Les administracions que utilitzen els serveis de Via Oberta disposen d’un canal per obtenir, per mitjans electrònics, les dades i/o els documents en poder d’altres institucions públiques, quan aquestes dades i documents són necessaris per a la tramitació administrativa.

D’aquesta manera, tant les administracions, com la societat en general, guanyen:

 • Els ciutadans i les empreses estalvien en els seus tràmits amb l’administració, per no haver d’aprovisionar i aportar documentació que ja es troba en poder d’altres institucions públiques.
 • Les institucions públiques estalvien, perquè s’alliberen de la càrrega administrativa i econòmica que suposa l’expedició de certificats ‘en paper’ i perquè l’automatització de l’accés a les dades per part de les administracions que tramiten es tradueix en una disminució d’errors en les dades i en uns expedients que incorporen informació veraç i actualitzada, amb la consegüent economia processal que això representa.

Així doncs, l’ús intensiu dels serveis de Via Oberta permet no solament complir la llei, sinó guanyar en eficiència i competitivitat, estalviar diners i alhora ser més respectuosos amb el medi ambient.

Usuaris

En aquests moments ja hi ha 963 ens adherits al Conveni (798 ajuntaments, que representen el 97,6% de la població catalana). Des d’aquí podeu consultar el llistat d’ens adherits al Conveni marc d’interoperabilitat.

Cost del servei

La prestació dels serveis de Via Oberta no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

Dades i documents actualment disponibles

El Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya (CDiDIC) és l’eina de què es dota el sector públic de Catalunya per a fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i els documents que són en poder de les administracions públiques segons s’estableix a l’article 21 de la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya). Aquesta llei també encomana al Consorci AOC la gestió del catàleg i l’elaboració del Protocol de gestió i ús del CDiDC. El Catàleg s’estructura en unitats anomenades serveis de Via Oberta. Un servei correspon a un conjunt de dades o a un document electrònic amb entitat funcional o jurídica unívoca i normalment relacionat amb un cedent o tipus de cedent. Cada servei s’organitza en diferents subconjunts de dades d’interès anomenades modalitats de consum. NOTA: si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat, heu d’accedir mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar-ho cal que contacteu amb requeridors.otpica.ctti@gencat.cat.

Dins l’àmbit de l’Administració General de l’Estat (AGE)

Nom del servei (cedent)
Modalitats
Sol·licitud del servei
Dades tributaries i domicili fiscal (AEAT)
 • Obligacions tributàries per a contractació pública (Lots + DESA’L)
 • Obligacions tributàries per a llicències de transport (Lots + DESA’L)
 • Obligacions tributàries sol·licitud ajudes i subvencions (Lots + DESA’L)
 • Obligacions tributàries tramitació permisos de residència i treball per a estrangers (Lots + DESA’L)
 • Consulta domicili fiscal
 • Certificat de l’IRPF (Lots + DESA’L)
 • Certificat individual de nivel de renda
 • Certificat de renda per a prestacions socials
 • Certificat rendes per a beques
 • Certificat de Pensions Públiques Exemptes
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Formulari de sol·licitud

Material de suport:

Tresoreria General Seguretat Social (TGSS)
 • Situació de deute (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Alta laboral a data concreta (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Acreditació activitat agrària per compte propi
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Direcció General Policia (DGP)
 • Verificació de les dades d’identitat
 • Consulta de les dades d’identitat (consulta individual/lots + DESA’L)
Formulari de sol·licitud
 Material de suport:

Institut Nacional Estadística (INE)
 • Residència que consta a l’INE
Temporalment fora de servei
Registre de vehicles (DGT)
 • Consulta dades d’un vehicle
 • Consulta dades d’una persona
Temporalment no disponible
Deutors de l’IVTM (DGT)
 • Alta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Consulta d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Eliminació d’impagaments de l’IVTM (consulta individual/lots + DESA’L)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Prestacions per desocupació (SEPE)
 • Prestacions percebudes per desocupació
 • Imports prestacions actuals
 • Imports prestacions per períodes
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Dades cadastrals (Direcció General Cadastre)
 • Dades cadastrals
 • Certificat titularitat
 • Descriptiva i gràfica
Formulari de sol·licitud
 Material de suport:

Títols oficials (Ministeri Educació)
 • Titulacions universitàries
 • Titulacions no universitàries
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Prestacions socials públiques (INSS)
 • Prestacions percebudes
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Registres Civils (Ministeri Justícia)
 • Consulta naixement
 • Consulta matrimoni
 • Consulta defunció
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Antecedents penals (Ministeri Justícia)
 • Inexistència d’antecedents penals (consulta individual/lots + DESA’L)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Antecedents delictes sexuals (Ministeri Justícia)
 • Inexistència d’antecedents per delictes sexuals (consulta individual/lots + DESA’L)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Dependència (IMSERSO)
 • Nivell i grau de dependència
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Estrangeria (Ministeri de l’Interior)
 • Consulta de dades de residència legal
Servei no disponible
  Material de suport:

Administració de la Generalitat de Catalunya

Nom del servei (cedent)
Modalitats
Sol·licitud del servei
Títol de família nombrosa (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)

Formulari de sol·licitud

Material de suport:

Títol de família monoparental (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 • Comprovació vigència de títol
 • Obtenció dades completes d’un títol (consulta individual/lots)
 • Obtenció dades completes i nº discapacitats (consulta individual/lots)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Grau de discapacitat (Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal – SISPAP)
 • Dades bàsiques (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Dades completes (consulta individual/lots + DESA’L)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

 

Dades padronals històriques (IDESCAT)
 • Històric d’empadronament d’un titular al Registre de Població de Catalunya (RPC)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport

Dades de demandants d’ocupació (SOC)
 • Certificat de dades personals
 • Certificat d’inscripció com a demandant d’ocupació
 • Certificat últim període d’inscripció i períodes d’inscripció
 • Certificat de perceptor de prestacions
 • Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO: consulta individual/lots)
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Dades tributàries (ATC)
 • Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Dades del Registre d’Entitats Jurídiques (Departament Justícia)
 • Dades d’inscripció
 • Dades de l’entitat
 • Consulta d’estatuts de l’entitat
 • Consulta de comptes de l’entitat
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Dades del Registre Central d’Assegurats* (CatSalut) *Només disponible amb integració
 • Verificació d’assegurats
 • Consulta de dades d’assegurats
Formulari de sol·licitud
  Material de suport:

Administració Local

Nom del servei (cedent)
Modalitats
Sol·licitud del servei
Dades padronals dels Padrons Municipals d’Habitants (PMH) i del Registre de Població de Catalunya (Ajuntaments i IDESCAT)
 • Dades del titular (Volant d’empadronament) (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Residència d’un individu a Catalunya segons el RPC (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Municipi de residència d’un individu segons el RPC (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Residència d’un individu a un determinat municipi (consulta individual/lots + DESA’L)
 • Dades dels convivents (Volant de convivència)
 • Nombre de convivents
 • Comprovació del nombre de convivents
 • Cerca d’un titular
 • Dades del propi PMH

NOTA: El servei de consulta telemàtica de les dades dels padrons municipals d’habitants forma part del servei Padró. Consulteu la llista d’ens connectats al Padró.

Formulari de sol·licitud

Material de suport:

 

Col·legis professionals

Nom del servei (cedent)
Modalitats
Sol·licitud del servei
Documents tècnics (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Tarragona)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de Tarragona)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona – CAATEG)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Documents tècnics (Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona)
 • Documents tècnics
 • Dades tècniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Registre de la Propietat (CORPME)
 • Nota simple informativa
 • Nota de localització

Formulari de sol·licitud

 

Material de suport:

Registre Mercantil (CORPME)
 • Nota mercantil

Formulari de sol·licitud

Material de suport:

Còpies electròniques de documents notarials (Col·legi de Notaris de Catalunya – CNC)
 • Còpies electròniques
Formulari de sol·licitud
 

Material de suport:

Què és?

La xarxa SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones) és una infraestructura de telecomunicacions que permet connectar de forma segura les administracions locals i autonòmiques amb l’Administració General de l’Estat (AGE), mitjançant una xarxa privada virtual.

A Catalunya, la connexió a la xarxa SARA es realitza a través del Consorci AOC. El Conveni de col·laboració signat amb el Ministeri d’Administracions Públiques regula que el Consorci AOC és l’encarregat de gestionar l’accés a SARA per a totes les administracions catalanes.

SARA és una xarxa d’alta capacitat que disposa d’un ample de banda de 100 Mbps, amb connexió redundada, alta disponibilitat i suport 24×7.

L’accés a SARA per a les administracions públiques catalanes s’ofereix a través del portal EACAT, a l’apartat de Via Oberta.

Quina és la diferència entre Via Oberta i SARA?

A través de SARA es pot accedir a un conjunt d’infraestructuras tecnològiques que permeten la interconnexió entre l’administració local o autonòmica amb els organismes de l’AGE, facilitant l’intercanvi no automatitzat d’informació entre elles. Per exemple, els ajuntaments poden comunicar a la Direcció General de Trànsit les sancions fermes que comporten detracció de punts.

En l’accés a la Xarxa SARA el Consorci AOC actua exclusivament com a proveïdor tecnològic, facilitant i garantint l’accés a través d’EACAT.

La responsabilitat del servei, de la publicació del catàleg dels serveis disponibles i el servei d’atenció als usuaris és responsabilitat de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’accés a les aplicacions que cada ens posa a disposició de la resta s’ha de gestionar amb cadascun dels ens emissors.

A través de Via Oberta el Consorci AOC ofereix un conjunt de serveis d’interoperabilitat per consultar dades i documents de les administracions públiques (inclosa l’AGE), garantint un marc legal, un acord de nivell de servei, un servei d’atenció als usuaris i unes garanties de seguretat i de traçabilitat dels intercanvis d’informació. L’accés es pot realitzar des de l’extranet EACAT, mitjançant consultes individuals emplenant formularis o mitjançant lots carregant fitxers de dades; També es pot accedir a Via Oberta mitjançant la integració amb serveis web. A l’apartat de Via Oberta podeu trobar la informació detallada d’aquest servei.

A qui va adreçat?

A totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

Tots els usuaris d’EACAT poden accedir als serveis de connectivitat amb la xarxa SARA.

Cost del servei

El servei de connexió a la Xarxa SARA no comporta cap despesa econòmica per a l’ens beneficiari.

Dubtes o preguntes

Si voleu disposar de més informació sobre la Xarxa SARA podeu:

Consultar el web que la Secretaría de Estado para la Administración Pública hi té dedicat a SARA.

Enviar un correu-e a: secretaria.redsara@seap.minhap.es

Com sol·licitar-ho?

-Alta d’un ens a SARA: Tots els ens públics donats d’alta a EACAT disposen d’accès a la Xarxa SARA, dins l’apartat de Via Oberta.

-Alta d’un usuari a SARA: Els usuaris interessats han de seguir els següents passos:

Demanar al gestor d’usuaris d’EACAT de l’organisme al qual pertanyen que autoritzi l’accés a l’usuari o usuaris al servei “Connectivitat Xarxa SARA”.

Contactar amb el Consorci AOC a través del formulari de contacte per comunicar els NIFs de les persones autoritzades o que s’autoritzaran doncs cal afegir un permís adicional que no poden assignar els gestors d’usuaris.

-Alta d’una nova aplicació de SARA

En cas de necessitar donar d’alta l’accés a una nova aplicació disponible a través de SARA (una nova URL), un cop rebuda la petició amb totes les dades necessàries, el Consorci AOC es compromet a fer-la accessible en el termini màxim de quinze dies. Per sol·licitar l’alta de la nova aplicació, heu d’emplenar aquest formulari, especificant com a servei implicat l’opció Xarxa Sara.

Dubtes o preguntes de connectivitat a SARA

Podeu fer servir les FAQ’s de la Xarxa SARA que el Consorci AOC posa a la vostra disposició.

Dubtes o preguntes generals

Si voleu disposar de més informació sobre la Xarxa SARA podeu:

Consultar el web que la Secretaría de Estado para la Administración Pública hi té dedicat a SARA.

Enviar un correu-e a: secretaria.redsara@seap.minhap.es

Què és?

La comunicació de les dades de domicili és un servei que facilita que el ciutadà, mitjançant el seu ajuntament, pugui sol·licitar la comunicació telemàtica de les seves dades de residència a diverses administracions públiques amb totes les garanties tècniques i jurídiques. Aquest servei està disponible per a aquells ajuntaments que hagin realitzat la connexió telemàtica de les seves dades de Padró amb la plataforma del Consorci AOC, sigui directament, o a través d’un ens supramunicipal.

El marc general regulador d’aquest servei és el “Conveni de Col·laboració entre el Ministeri d’Administracions Públiques, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya i el Consorci Localret, per a la posada en marxa del servei de comunicació de canvi de domicili” (Barcelona, 10 d’octubre de 2006). Aquest conveni regula la prestació del servei telemàtic de comunicació de dades de domicili adreçat a tots els ciutadans residents a Catalunya i defineix que serà prestat pel Consorci AOC. Inclou també les diferents cartes de servei i condicions tècniques específiques.

A qui va adreçat

Aquest servei està a disposició dels ens locals de Catalunya, que poden prestar-lo al ciutadans en dues modalitats:

Presencialment a les oficines municipals a instància de l’empleat públic (amb el corresponent consentiment del ciutadà), que inicia la tramitació telemàtica sobre el seu programari de gestió del padró d’habitants (amb integració via serveis web), o via “EACAT>Via Oberta”

Usuaris

Actualment, aquest servei l’ofereixen 19 ajuntaments que representen el 36% de la població. Podeu consultar la llista d’ens que ofereixen la comunicació de dades de domicili.

Beneficis

L’objecte del servei és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró municipal d’habitants en paper, i per aconseguir-ho, s’ofereix un servei de col·laboració interadministrativa que facilita l’intercanvi de la informació dels interessats relativa al seu domicili de residència necessària per a la realització de diversos tràmits i gestions amb diferents administracions. Actualment:

 • AEAT: Agència Estatal d’Administració Tributària
 • DGP: Direcció General de Policia
 • INSS: Institut Nacional de la Seguretat Social
 • MUFACE: Mutualitat general de Funcionaris Civils de l’Estat
 • TGSS: Tresoreria General de la Seguretat Social
 • DGT: Direcció General de Trànsit
 • CATSalut: Servei Català de la Salut

Carta de compromisos de les administracions a les quals es pot comunicar el canvi de domicili.

El servei està a producció i es troba disponible per a tots els ajuntaments catalans.

Cost del servei

La prestació d’aquest servei no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Com sol·licitar-ho?

Requisits previs

1. Disposar del Conveni de Col·laboració entre el Consorci AOC i els ajuntaments per a l’expedició telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants:

2. Haver-se configurat com a cedent de les dades del PMH, ja sigui directament, o a través d’un ens supramunicipal. Vegeu “Més informació”

3. Si s’ofereix a la ciutadania la modalitat telemàtica, disposar de l’e-TRAM i sol·licitar el tràmit de “Comunicació de domicili” que desprès s’haurà de publicar al web municipal.

4. Si s’ofereix a la ciutadania la modalitat presencial, recollir i custodiar el corresponent consentiment del ciutadà de la comunicació de domicili realitzada.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de Via Oberta.

Per obtenir formació sobre el servei, inscriviu-vos a la propera edició del Curs d’Interoperabilitat.

“El servei VIA OBERTA és el que ha aportat majors avantatges per als ciutadans”

Josep Miquel Vila
CC de la Ribera d’Ebre

27,5 milions

de dades i documents intercanviats durant el 2017

“Via Oberta ofereix millores per als ciutadans al no haver d’aportar cap document”

M. Carme Noguer
Ajuntament de Manlleu

“El carnet blau de Mataró, l’exemple que demostra que VIA OBERTA evita desplaçaments innecessaris als ciutadans”

Josep Pocurull
Ajuntament de Mataró

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat de Via Oberta de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN