TEEC

Tramitador electrònic d'expedients de contractació pública integrat amb el Perfil de Contractant i el Registre Públic de Contractes

És l’eina de gestió d’expedients de contractació desenvolupat per la Generalitat per als seus organismes autònoms i sector públic empresarial que serà distribuït pel Consorci AOC als ens locals.

El TEEC és un Tramitador Electrònic dels Expedients de Contractació Pública adreçat a aquelles entitats del sector públic que, d’acord amb els criteris objectius d’eficiència derivats del seu perfil contractador, requereixen d’un sistema d’informació. Aquesta eina de tramitació electrònica de contractes està adreçada a les unitats de contractació, que disposaran d’una eina adaptada a les necessitats de tot tipus d’entitat pública, independentment del seu nivell de subjecció a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En definitiva, el TEEC és:

 • Una plataforma per a la gestió interna dels expedients de contractació
 • Eina per a les unitats de Contractació
 • Plataforma multientitat, en què cada organisme disposarà d’un espai independent
 • Eina comuna de tramitació simplificada que s’adapta a la gestió dels expedients de contractació de tots els organismes
 • Plataforma on unificar i recollir tota la informació generada
 • Plataforma integrada amb d’altres sistemes de l’entorn de la Contractació: PSCP i RPC

Què no és el TEEC?

 • No és una eina amb fluxos de tramitació definits
 • No és una eina per a la gestió econòmica dels expedients
 • No genera documents de forma automàtica a partir de plantilles

A qui va adreçada

A totes les administracions locals catalanes i el seu sector públic dependent.

Funcionalitats

La finalitat del sistema és la gestionar el cicle de vida dels expedients de contractació.

El TEEC s’integrarà amb els següents sistemes externs:

 • PSCP: per comunicar els anuncis de licitació, adjudicació, formalització i anul·lació a la Plataforma. Posteriorment el sistema en el moment de l’acceptació i publicació de l’anunci, rebrà l’evidència de publicació, URL i data/hora d’aquesta.
 • RPC: per enviar els contractes formalitzats al Registre públic de contractes i les seves incidències d’execució si és el cas.

Estat del servei

El servei es troba en fase de pilotatge i un cop superada aquesta fase, caldrà fer un estudi sobre el seu desplegament i implementació.

Millores previstes

S’està treballant en l’anàlisi de costos i en un model d’implantació.

Actualment el TEEC es troba en fase de pilotatge. Un cop superada, caldrà fer un estudi sobre el seu desplegament i implementació. D’altra banda, no ens és possible avançar dates ni terminis de dita implantació.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar el Portal de Suport d’e-Contractació.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN