T-CAT

El certificat digital dels treballadors públics de Catalunya amb el màxim nivell de garanties

Descripció

La T-CAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.

Aquesta targeta és personal, intransferible i identifica al titular com a persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. La seva utilització queda subjecta al coneixement i acceptació de les condicions d’ús i la DPC corresponent.

El concepte T-CAT també s’amplia a la resta de certificats que s’emeten en l’àmbit del sector públic de Catalunya.

En el mateix sentit, les entitats de registre T-CAT, emissores de les targetes T-CAT, emeten un ampli catàleg de certificats digitals com ara els de servidor segur, seu electrònica, segell electrònic, entitat, aplicació automatitzada, etc.

Per conèixer tota la regulació dels certificats digitals de CATCert, podeu consultar la documentació jurídica auxiliar a l’apartat Regulació.

Funcionalitats

 • Identificació en portals i aplicacions
 • Signar i xifrar documents i correus electrònics
 • Securitzar dispositius i aplicacions
 • Fer tràmits telemàtics amb plenes garanties jurídiques i tècniques

Quins beneficis aporta

 • Garanteix la seguretat de les comunicacions electròniques i aconsegueix la mateixa eficàcia jurídica de la signatura manuscrita.
 • Redueix els terminis de tramitació. Per exemple, podeu signar gran quantitat de documents fins i tot de forma desatesa.
 • Permet fer tràmits personals com la declaració de la renda, consultar la vida laboral i un llarg etcètera.
 • Protegeix el medi ambient atès que permet reduir enormement el volum de paper i els arxius que es fan servir en els processos tradicionals.

A qui va adreçat?

A tot el sector públic català i els seus organismes vinculats que vulguin proveir de certificats al seu personal (T-CAT) o als seus sistemes.

Estat del servei

Aquest producte està disponible des de 2003.

Requisits previs a la sol·licitud del servei

Requisits personals: per obtenir la T-CAT caldrà que el futur titular estigui laboralment vinculat amb l’administració pública catalana que sol·licita la T-CAT en nom seu.

Requisits funcionals: en el cas del personal de les administracions, cal que l’ens sol·licitant del seu certificat sigui usuari de l’EACAT (exceptuant el món universitari).

En el cas que sigueu un ens sanitari (Xarxa SISCAT, Històrica Clínica Compartida, Recepta Electrònica, etc) i necessiteu un certificat d’aplicació o de dispositiu no cal que sol·liciteu l’adhesió a l’EACAT. Ens haureu de seguir els passos per enviar la documentació en paper seguint els passos d’aquest aparatat “L’ens encara no és usuari de l’EACAT ni compta amb certificats digitals de CATCert” del punt “Procés de sol·licitud” d’aquesta pàgina.

Requisits tècnics: consulteu el Portal de suport de la T-CAT

Procés de sol·licitud/renovació

L’emissió de certificats digitals és una de les funcions de CATCert, adreçada a proveir de certificats digitals a les administracions públiques catalanes.

El resum dels passos a seguir és el descrit a les opcions de sota en funció del cas concret:

Opció 1: L’ens és usuari de l’EACAT i té certificats digitals de CATCert

 • Accedir a l’EACAT: Tràmits/prestador Consorci AOC/Servei de certificació digital/T-CAT: Enviament fitxa subscriptor.
 • Enviar la fitxa de subscriptor actualitzada: tot i que ja tinguem una fitxa prèvia, és necessari enviar-la novament amb el format que es troba publicat a l’EACAT (només el primer cop o per a canvis posteriors).
 • CATCert atorgarà permisos a les persones indicades a la fitxa i ho comunicarà a l’ens.
 • Fer la sol·licitud dels certificats a través de l’EACAT: Tràmits/prestador Consorci AOC/Servei de certificació digital/T-CAT: sol. i renov. certificats personals o dispositiu.
 • CATCert o la seva Entitat de Registre T-CAT els emetrà i lliurarà al responsable del servei que serà l’encarregat, mitjançant la carpeta del subscriptor, de procedir a executar el procés pelal lliurament dels codis PIN i PUK via correu-e i farà signar el full de lliurament al titular.

Per a informació més detallada del procés d’emissió, consulteu:

Opció 2: L’ens encara no és usuari de l’EACAT ni compta amb certificats digitals de CATCert

 • Donar-se d’alta com a usuari de l’EACAT
 • Que el gestor EACAT que designi l’ens creï els usuaris i els assigni els permisos per a operar amb certificats digitals.
 • Enviar signades la Fitxa del Subscriptor i la documentació de sol·licitud dels certificats de les persones que apareixen a la fitxa, signades digitalment, a l’adreça scd@aoc.cat o bé, signada a mà per correu postal a l’adreça següent: Serveis de Certificació Digital (SCD) Carrer Tànger, 98 (Baixos), Edifici Interface 22@ – 08018 – Barcelona; i CATCert els emetrà i lliurarà els certificats digitals i codis pin i puk per correu postal, en enviaments separats.
 • CATCert atorgarà permisos a les persones indicades a la fitxa i ho comunica a l’ens per a que la propera sol·licitud es faci íntegrament a través de l’EACAT.

Nota 1: el període de lliurament dels certificats que emet l’entitat de registre de CATCert és d’un màxim de 16 dies laborables a partir de la data d’arribada de la documentació correctament emplenada i signada. En cas que opteu pel servei urgent el termini serà de quatre dies laborables i es limita a cinc peticions per ens i setmana.

Nota 2: en cas que l’ens no pugui ser usuari de l’EACAT, haurà de fer servir l’enviament per correu electrònic o postal.

Nota 3: el 8 de gener de 2010 es va publicar al DOGCnúmero 5541 la resolució del director de CATCert en la que s’establia l’EACAT com a canal únic de recepció i tramesa de la documentació relativa al cicle de vida dels certificats digitals que CATCert emet a les administracions públiques catalanes.

Carpeta del subscriptor: si el que voleu és lliurar un certificat digital, reenviar un PIN o consulta l’estat de la tramitació, trobareu la carpeta al Portal de suport.

Documentació general

Política general de certificació

La Política General de Certificació és el document jurídic bàsic de CATCert en què es defineixen els conceptes bàsics sobre la infrastructura de certificació i els criteris comuns per a la gestió de les Entitats de Certificació.

Jerarquia de certificació

L’actual jerarquia d’entitats de certificació, creada al gener del 2003, s’estructura d’acord amb el diagrama següent:

jerarquia_scd_2016Entitats de certificació

En el llistat següent podeu trobar la declaració de pràctiques de certificació, les condicions generals d’ús, els textos de divulgació i els perfils de cada Entitat de Certificació.

La declaració de pràctiques de certificació és un document que estableix les condicions en què es gestionen les Entitats de Certificació i el cicle de vida dels certificats emesos per aquestes Entitats de Certificació, d’acord amb l’article 19 de la Llei 59/2003, de 19 de novembre, de Signatura Electrònica.

Les condicions generals d’ús estableixen les obligacions dels subscriptors i poseïdors de claus quant a les possibilitats d’actuació que permeten i que, per tant, estan garantides per CATCert, així com les obligacions dels tercers que s’hi relacionen (els “verificadors”)

Els textos de divulgació són documents sense valor estrictament jurídic que complementen les condicions generals d’ús amb l’objectiu de millorar la informació general disponible per al públic en general.

Els perfils de certificat són documents tècnics que estableixen l’estructura lògica dels certificats, permeten conèixer la informació que inlcou el certificat i l’organització d’aquesta informació en les diferents seccions o camps i els seus usos.

 • Entitat de certificació Agència Catalana de Certificació – EC-ACC
 • Entitat de certificació GENCAT – EC-GENCAT
 • Entitat de certificació Administració Local – EC-AL
 • Entitat de certificació Secretaria d’Administració i Funció Pública – EC-SAFP
 • Entitat de certificació Parlament – EC-PARLAMENT
 • Entitat de certificació Universitats i Recerca – EC-UR
 • Entitat de certificació Universitat Rovira i Virgili – EC-URV
 • Entitat de certificació idCAT – EC-idCAT
 • Certificats de dispositiu – Certificats de dispositiu
 • Entitat de certificació SectorPublic –EC-SECPU
 • Entitat de Ciutadania –  EC-CIUTADANIA

Online Certificate Status Protocol (OCSP)

El protocol OCSP (Online Certificate Status Protocol (RFC 2560) permet validar l’estat d’un certificat digital de manera més eficient que a través de la verificació de les Llistes de Revocació de Certificats (CRL).

Tots els certificats emesos per CATCert inclouen una referència al servei de validació OCSP. Això permet la validació automatitzada de l’estat del certificat a través d’aquest protocol.

Des d’aquesta pàgina podreu consultar el perfil i el certificat que signa la resposta de validació OCSP de la jerarquia a la que pertany el certificat a validar

Llista de certificats revocats

Des d’aquesta pàgina podeu consultar tots aquells certificats que per diferents motius han estat donats de baixa.

Què són els certificats de prova?

Els certificats de prova són certificats que s’utilitzen, tal i com s’indica el seu nom per a realitzar proves amb aplicacions i portals en desenvolupament, i poden ser de dos entorns diferents, de l’entorn de producció o de l’entorn de pre-producció.

Quina diferència hi ha entre els certificats de prova de pre-producció i els de producció?

Els certificats de proves de pre-producció són certificats per a realitzar proves a l’entorn de pre-producció i són personalitzables, és a dir, els usuaris els sol·liciten amb les dades que desitgen que hi apareguin (nom, cognom, correu-e, url, etc. segons interessi). El seu termini de lliurament és el mateix que els certificats reals, és a dir, uns 16 dies des del lliurament de la documentació correctament emplenada i tenen cost (veure Preus públics).

Aquests certificats de proves necessiten unes claus públiques específiques de l’entorn de pre-producció, que es faran arribar junt amb els certificats.

Els certificats de proves de producció són certificats per a realitzar proves a l’entorn de producció i són certificats amb dades genèriques, i s’envien a l’usuari en un termini màxim de 2 dies hàbils un cop CATCert disposa de la sol·licitud convenientment emplenada i signada digitalment.

Aquests certificats no tenen cost per a l’usuari excepte que necessitin targetes criptogràfiques atès que aquestes tenen un cost addicional (veure TARIFES).

Les claus públiques d’aquest entorn són les que estan publicades al web de CATCert.

Qui pot sol·licitar-los?

Podran rebre aquests certificats totes aquelles administracions i empreses públiques i privades que desenvolupin un projecte relacionat directament amb la signatura electrònica. En quant a la persona sol·licitant, podrà ser qualsevol representat de l’organització o qualsevol desenvolupador.

Com se sol·liciten?

Cal enviar el formulari corresponent, convenientment emplenat i signat electrònicament a través del formulari de contacte de la T-CAT

Com es lliuren?

En el cas dels certificats de producció es lliuren per correu-e, exceptuant en el cas que se sol·liciti una targeta, en que aquesta es lliurarà per correu postal. En el cas dels certificats pre-producció es lliuren per correu postal i les claus públiques de pre-producció per correu electrònic.

Com donar-los de baixa?

Per donar de baixa els certificats digitals de proves, cal sol·licitar-ne la revocació. Cal enviar el formulari corresponent, convenientment emplenat i signat electrònicament a través del formulari de contacte de la T-CAT.

Descripció

Una entitat de registre T-CAT és un ens o departament que col·labora amb el Consorci AOC en la prestació de serveis de certificació a les administracions públiques catalanes.

Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia pública de certificació de Catalunya i es regeixen per la regulació dels serveis de certificació feta per CATCert així com pels procediments operatius, de seguretat i d’arxiu a més de per les normatives tècniques i jurídiques sobre certificació digital i signatura electrònica.

Funcionalitats

Emetre certificats T-CAT per al propi organisme i per a tots els ens públics que en depenguin organitzativament o territorialment.

Beneficis

 • Rapidesa i proximitat en l’emissió de certificats digitals
 • Potenciació de l’ús de la signatura electrònica dins de l’organització

A qui va adreçat?

Aquest servei va adreçat a les administracions públiques catalanes, així com a d’altres entitats públiques que desitgin certificar al seu personal directament o bé col·laborar en l’emissió de certificats per a tercers.

Per tal de constituir-se com a ER T-CAT cal complir el requisit següent:

 • Ser ens supramunicipals, concretament consells comarcals i diputacions

Altres administracions: en aquest cas caldrà que es compleixin les dues condicions següents:

 • Que hi hagi usos rellevants associats als certificats en els sistemes interns
 • Que es prevegin a curt termini, lligats a projectes en curs, més de 200 usuaris amb certificats emesos per al propi personal o s’estiguin emetent més de 200 certificats/any.

Requisits previs

El vostre ens ha d’estar donat d’alta a l’EACAT i heu de disposar d’un usuari a la plataforma (no aplica al món universitari).

Tots els usuaris de l’EACAT poden visualitzar i signar els formularis del catàleg de tràmits, excepte en el cas de la sol·licitud de certificats del Consorci AOC, que cal tenir uns rols específics habilitats.

Procés de sol·licitud

Accedir a la plataforma EACAT, descarregar els formularis que trobareu, emplenar-los, signar-los electrònicament i remetre’ls a través de la mateixa plataforma. La ruta a seguir és la següent: EACAT/Tràmits/Catàleg de tràmits/Consorci AOC/Servei de certificació digital/Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT.

Un cop acceptada la vostra sol·licitud, el procés de constitució, que trobareu detallat en el procediment, en termes generals constarà de les parts següents:

 • Emplenar la sol·licitud de certificats d’operador i enviar-la a través d’EACAT
 • Formar als operadors
 • Formació tècnica
 • Implantar el maquinari i el programari
 • Superar satisfactòriament les auditories de control que es realitzin

Documentació d’alta al servei

 • Fitxa de l’entitat de registre
 • Sol·licitud de certificats d’operador
 • Certificat de dades d’operadors

Podeu descarregar tots els documents d’alta al servei ER-TCAT

Nota: la documentació del servei s’ha d’enviar a través de l’EACAT, excepte en el cas que l’ens no pugui estar donat l’alta a l’EACAT (món universitari). En aquest cas, s’enviarà signada electrònicament per correu electrònic a er@aoc.cat.

Material fungible per l’Entitat de Registre T-CAT

Podeu descarregar a sota els models de carta que acompanyen els certificats en en el seu enviament, tant al titular com al responsable de servei de l’ens subscriptor.

Per tal d’encarregar a l’AOC la resta de material fungible necessari per a l’activitat de l’ER T-CAT, el Responsable del servei ha d’emplenar el formulari de comanda de fungibles que trobarà al Portal de Suport de les ER T-CAT.

Accés per als operadors de l’ER T-CAT

Els responsables, peticionaris, aprovadors i gestors de certificats d’una ER T-CAT podran fer les seves funcions de manera més simplificada i àgil des d’aquesta url https://scd.catcert.cat/. Introduïu la vostra targeta d’operadors i accediu.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de la T-CAT.

Dades del servei

Us mostrem les dades d’activitat del servei T-CAT de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.