CNC: com fer consultes de còpies electròniques de documents notarials?

Aquest servei només té una modalitat que és de resposta asíncrona; perquè un cop la plataforma d’ANCERT rep la consulta l’envia a la notaria on s’ha produït el document notarial, i és el notari qui, en un termini de 48h, s’encarrega d’atendre la petició de còpia en tant que la sol·licitud i la remissió s’ajustin a la normativa notarial.

Còpies electròniques: modalitat de consum que a partir de les dades d’entrada següents*:

  • Codi identificador de notari, de 7 dígits.
  • Codi identificador únic de notaria, de 9 dígits.
  • Número de protocol, entre 3 i 6 dígits.
  • Número de Bis del protocol (opcional)
  • Any d’autorització de l’escriptura
  • Tipus de còpia: SIMPLE / SIMPLE AMB UNITS / AUTORITZADA (opcional)

Retorna:

  • Còpia electrònica del document notarial, en format PDF codificat en base 64, amb signatura del notari.

*Aquest camps apareixen als índex notarials que periòdicament reben els ajuntaments a través d’EACAT-Tràmits.

 

Definicions:

1. Número de Bis del protocol

Numeració addicional al número de protocol que s’utilitza en casos excepcionals (com el bis dels carrers).

2. Còpia simple

Reproducció total o parcial d’una matriu, amb caràcter exclusivament informatiu, a petició de part interessada i autoritzada pel notari que té al seu càrrec el protocol.

La còpia simple sol ser una reproducció del contingut del document, al qual s’afegeix el segell de cada notari. Pot revestir el format de còpia electrònica. Pot ser còpia simple amb o sense documents units.

Un ús típic d’aquesta còpia és el de servir per lliurar-la a Hisenda en el moment d’abonar els impostos corresponents.

3. Còpia autoritzada o còpia autèntica

Es refereix sempre a una còpia notarial. És la reproducció total o parcial d’una matriu (escriptura o acta) a petició de part interessada i autoritzada pel notari que té al seu càrrec el protocol. Pot ser el mateix que va autoritzar la matriu o el seu successor en el protocol.

La còpia autoritzada, per definició legal, és document públic amb tots els efectes inherents a aquest tipus de document. Té un format específic: s’ha d’estendre en paper timbrat numerat, ha de ser rubricada pel notari en tots els fulls, amb el segell de seguretat en l’última i, així mateix, amb el signe i signatura del notari al final.

Exemple. El notari que va autoritzar l’escriptura o acta original pot expedir còpia autoritzada de la mateixa, però si després es jubila o canvia de plaça, o simplement està de vacances, un substitut podrà fer-ho en lloc seu.

T'ha estat útil aquesta informació? NoSí (+2 puntuación, 2 votos)
El 100% l'ha trobat útil (2 vots)
X