Metodologia dels Reconeixements Administració Oberta

Els Reconeixements Administració Oberta tenen set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa:

 • Ajuntaments d’1 a 500 habitants
 • Ajuntaments de 501 a 1.000 habitants
 • Ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants
 • Ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants
 • Ajuntaments de 20.001 a 50.000 habitants
 • Ajuntaments de més de 50.000 habitants
 • Consells comarcals

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE

Les dades es recullen a partir de les següents fonts:

 • Informació dels serveis AOC
 • Anàlisi dels webs locals
 • Informació facilitada pels propis Ens (per als casos que no s’utilitzen els serveis AOC)
 • Informació facilitada per les empreses de mercat (per als casos que no s’utilitzen els serveis AOC)

L’anàlisi de la informació dels webs municipals i de l’activitat dels ens s’ha dut a terme entre el desembre de 2018 i el gener de de 2019 i recull les dades dels 947 ajuntaments catalans i els 42 consells comarcals de Catalunya. El Consorci AOC ha fet una anàlisi de totes les pàgines web i ha comprovat que es complien uns determinats indicadors. L’anàlisi de l’activitat dels ens locals s’ha realitzat durant el mes de gener de 2019, i s’han tingut en compte totes les dades d’ús de l’any 2018.

Amb aquests indicadors es pretén donar una imatge fefaent dels serveis que ofereixen els ens públics de Catalunya a la xarxa així com mesurar el seu grau de transformació digital.

INDICADORS D’ACTIVITAT ANALITZATS

A continuació detallem els indicadors d’activitat d’administració digital que s’han tingut en compte:

• VÀLid: nº d’autenticacions i signatures electròniques en els tràmits del portal de l’administració
• e-NOTUM: notificacions totals, notificacions a persones físiques (inclou  autònoms i empleats públics) i notificacions practicades
• Via Oberta: consultes i nº de modalitats
• E. FACT
• e-TRAM
• idCAT
• Comunicacio de domicili
• iArxiu
• EACAT tràmits: trameses enviades
• e-Tauler
• Perfil de contractant
• e-Licita
• Registre públic de contractes
• Portasignatures
• Signatura electrònica
• DESA’L
• CÒPIA
• T-CAT

Per als ens que utilizen en algun cas solucions pròpies o de mercat, s’habilitarà mecanismes per a que ens facilitin la seva activitat digital. Aquesta informació es validarà i, si escau, es tindrà en compte també en la vaoració dels reconeixements.

Per a fer l’avaluació s’ha considerat el rati d’activitat per habitant. Els serveis s’han ponderat en funció de la seva importància i grau de desplegament al món local.

INDICADORS ANALITZATS DELS WEBS

A continuació detallem els paràmetres analitzats a l’estudi, agrupats en set blocs.

1.- Informació
Si disposa de carpeta del ciutadà
És un entorn de comunicació entre l’ens públic i la ciutadania. Permet tramitar i fer consultes de manera totalment confidencial i segura sobre els temes d’interès dels ciutadans (empadronament, tributs, etc.) sense haver de desplaçar-se a les dependències municipals.

Si ofereix el perfil de contractant
Si l’ens disposa a la seva pàgina web un espai d’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

Si ofereix informació cartogràfica en línia
Si l’ens local ha incorporat a la seva pàgina web algun tipus de visualitzador de mapes (carrerer, visor de mapa general…) com un visor interactiu, no com un mapa en format Word o PDF.

Si publica la cartografia del seu urbanisme
Si l’ajuntament publica dades del planejament urbanístic del municipi mitjançant un servidor de mapes interactiu.

Si disposa d’un cercador al seu web
Si la web municipal disposa d’un motor de cerca de continguts.

Si disposa d’un tauler electrònic
És el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’ens local. Com la seu-e, el tauler electrònic ha garantir els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat i generació d’evidències.

2.- Tramitació

Si l’ens ofereix tràmits en línia
Si l’ens disposa de tràmits telemàtics, basats en un formulari que permeti al ciutadà iniciar i finalitzar una gestió administrativa per Internet, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals. Si l’ens només ofereix l’opció de descarregar-se formularis (com un document Word o PDF), considerem que no ofereix tràmits en línia.

Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o una sol·licitud genèrica
Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica, entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà.

Si l’ens envia notificacions electròniques
Si l’ens envia notificacions per mitjans electrònics. Es mostra:

 • número total de notificacions enviades
 • número de notificacions enviades a persones físiques
 • número de notificacions practicades (obertes) en total

Si l’ens accepta factures electròniques
Si l’ens disposa d’un sistema de recepció de factures electròniques.

3. Transparència i Govern Obert

Si té seu electrònica (seu-e)
La seu-e és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències. A la seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.

Si disposa d’un portal de transparència
En el seu preàmbul, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el defineix com “l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.”

Si disposa d’una solució de dades obertes
Si l’ens posa la seva informació a disposició de la ciutadania en formats estandarditzats, oberts i reutilitzables.

Si utilitza la participació ciutadana com a eina de relació amb els seus ciutadans
Segons l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Segons defineix governobert.gencat.cat “la participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert”.

Si ha fet servir el vot electrònic
Si l’ens incentiva aquesta eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política. Un exemple seria una votació electrònica per assolir uns pressupostos participatius.

% Actualització del portal de Transparència
Indicador elaborat a partir de les dades obertes facilitades pel Síndic de Greuges i Infoparticipa

4. Relació entre administracions

Si l’ens intercanvia dades amb altres administracions
Si l’ens està activat a la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC. Els ens activats en aquesta plataforma poden fer ús dels anomenats ‘serveis de col·laboració interadministrativa’, que permeten accedir de forma telemàtica a les dades i documents en poder d’altres administracions. Fruit del treball realitzat pel Consorci AOC en col·laboració amb les institucions emissores d’informació, en l’actualitat les administracions públiques catalanes activades a la PCI poden accedir a serveis com: dades de residència al padró d’habitants (Administració local), dades relatives a estar al corrent d’obligacions tributàries (Agència Estatal d’Administració Tributària) o verificació de dades d’identitat (Direcció General de Policia).

Si ofereix el seu padró d’habitants
Si l’ens ha realitzat la connexió telemàtica de les dades del seu padró municipal d’habitants amb la plataforma del Consorci AOC (com a ens emissor de dades) i, per tant, posa les seves dades a disposició de la resta d’administracions.

Si ofereix la comunicació de canvi de domicili
Si l’ens, prèvia connexió del seu padró municipal d’habitants a la plataforma del Consorci AOC, ofereix als ciutadans la possibilitat de comunicar telemàticament les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal) a d’altres administracions públiques.

Si l’ens tramita mitjançant Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT)
Si l’ens du a terme la tramitació interadministrativa mitjançant l’EACAT, fent ús de la signatura electrònica reconeguda i la gestió dels assentaments electrònics en el registres, de sortida de l’organisme emissor i d’entrada de l’organisme receptor. Així mateix, la plataforma EACAT s’ha convertit en la porta d’accés de gran part dels serveis i aplicacions que ofereix el Consorci AOC.

5. Signatura electrònica i seguretat

Si l’ens és entitat de registre T-CAT
Les entitats de registre T-CAT són emissores de targetes T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.

Si l’ens és entitat de registre idCAT
IdCAT és un identificador digital per als ciutadans i validat per les entitats de registre col·laboradores. Assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans a través de la signatura electrònica.

Si l’ens ha integrat els seus sistemes d’identificació (VÀLid)
Si l’ens fa ús d’un servei comú de confiança en el qual les aplicacions de les administracions públiques catalanes poden delegar els processos d’autenticació i signatura dels usuaris, d’acord amb els mecanismes d’autenticació acceptats en funció de l’actuació i el nivell de garantia exigit, facilitant la gestió i integració dels diferents mecanismes disponibles.

6. Normativa

Si l’ens ha aprovat normativa en matèria d’administració electrònica:

 • ordenança d’administració electrònica
 • normativa de seu electrònica
 • normativa del registre electrònic d’entrada i sortida

Si l’ens disposa d’alguna de les següents certificacions publicades al seu web:

 • esquema nacional de seguretat
 • esquema nacional d’interoperabilitat
 • segell d’accessibilitat

Si l’ens disposa d’una bústia de tramitació electrònica per a temes d’accessibilitat.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

En base a aquesta informació, s’aplicarà la valoració següent de cadascun dels ítems analitzats:

• obligacions legals molt importants: 25 punts
• obligacions legals importants: 15 punts
• altres obligacions legals: 10 punts
• servei molt important no obligatori: 10 punts
• servei important no obligatori: 5 punts
• altres serveis: 1 a 5 punts
• Serveis amb un alt impacte organitzatiu: fins 50 punts

 

A més, en aquells ítems dels quals el Consorci AOC disposa de dades d’activitat, s’ha aplicat una puntuació addicional per tal de valorar específicament els ajuntaments que en fan un ús intensiu. Per calcular-ho s’ha dividit el nombre d’usos del servei entre els habitants del municipi i s’han associat unes ràtios amb les corresponents puntuacions.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN