Reconeixements Administració Oberta – Metodologia


Metodologia dels
Reconeixements Administració Oberta

Aquest estudi d’avaluació annual, pionner a Europa, requereix un gran esforç i exercici de transparència per part del Consorci AOC

A quines administracions s’atorguen?

Els Reconeixements Administració Oberta s’atorguen a les administracions locals de Catalunya que més i millor s’estan transformant digitalment. Concretament, avaluem els 947 ajuntaments i els 42 consells comarcals catalans i ho fem mitjançant l’anàlisi dels principals indicadors dels governs digitals i oberts, en base a dades objectivables.

Els reconeixements es distribueïxen en set categories:

 • Ajuntaments d’1 a 500 habitants
 • Ajuntaments de 501 a 1.000 habitants
 • Ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants
 • Ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants
 • Ajuntaments de 20.001 a 50.000 habitants
 • Ajuntaments de més de 50.000 habitants
 • Consells Comarcals

D’on s’obtenen les dades?

L’Índex de Maduresa Digital considera les tres dimensions més importants de la transformació digital de les administracions locals: 

 1. Implantació dels serveis digitals que permeten a la ciutadania exercir els seus drets digitals
 2. Activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat
 3. Implantació dels principis de govern obert

Per conèixer el grau d’implantació dels serveis digitals i dels principis de govern obert en un ens analitzem el seu web per comprovar si conté uns ítems determinats.

 • Si tenen seu-e/transparència, perfil de contractant, carpeta ciutadana, dades obertes, normativa d’administració digital, etc.

L’activitat d’administració digital realitzada per un ens (tràmits, notificacions, consultes d’interoperabilitat, licitacions, factures, etc.) l’obtenim a partir de les fonts següents:

Amb aquesta informació elaborem uns indicadors que permeten donar una imatge fefaent dels serveis digitals que ofereixen els ens locals de Catalunya al conjunt de la societat, així com mesurar el seu grau de transformació digital.

Els indicadors obtinguts es representen de forma gràfica i interactiva mitjançant una aplicació web, de manera que els ajuntaments i consells comarcals poden revisar-los i fer-nos arribar els seus dubtes i/o observacions pertinents. Vegeu els mapes d’indicadors d’administració digital 2022.

Quins indicadors s’analitzen i què mesurem?

Drets digitals

 • Carpeta ciutadana. Si l’ens disposa de carpeta ciutadana.
 • Cercador municipal. Si l’ens disposa de cercador en el seu web municipal.
 • Instància en línia. Si l’ens disposa d’una instància genèrica per fer tràmits en línia.
 • Padró en línia. Si l’ens permet realitzar consultes d’interoperabilitat al seu padró.
 • Visor cartogràfic. Si l’ens disposa de visor cartogràfic al web municipal.
 • Visor Urbanístic. Si l’ens disposa de visor urbanístic al web municipal.
 • ERidCAT. Si l’ens és entitat de registre idCAT.
 • FUE. Si l’ens disposa de Finestreta Única Empresarial.
 • MUX. Si l’ens està integrat amb el servei MUX Registre de l’AOC.
 • Hub carpeta ciutadana. Si l’ens està integrat amb El meu espai.
 • Bústia Accessibilitat. Si l’ens disposa d’una bústia de tramitació electrònica per temes d’accessibilitat.
 • Segell Accessibilitat. Si l’ens ha publicat una declaració d’accessibilitat al web municipal.
 • ENI. Si l’ens ha publicat un certificat de compliment de l’ENI al web municipal.
 • ENS. Si la plataforma d’administració electrònica disposa d’un certificat de compliment de l’ENS en el web municipal o en el Centro Criptológico Nacional.
 • Ordenança reguladora. Si l’ens ha aprovat una ordenança d’administració electrònica.
 • Vulnerabilitat ciberseguretat. Puntuació del Nivell de vulnerabilitat calculat per l’Agència Catalana de Ciberseguretat.
 • Delegat de protecció de dades. Si l’ens disposa de delegat de protecció de dades i l’ha comunicat a l’APDCat.
 • Representa. Si l’ens disposa de registre d’apoderaments.

Activitat

 • Digitalització entrada. Percentatge d’entrades electròniques respecte el número d’entrades total.
 • Digitalització sortida. Percentatge de sortides electròniques respecte el número de sortides total.
 • Signatures-e internes. Rati de signatures de treballador públic respecte el número d’entrades.
 • Consultes Via Oberta. Rati de consultes realitzades a via oberta per habitant.
 • Serveis de Via Oberta. Percentatge de serveis de via oberta actius respecte a l’obligatori.
 • Licitacions-e. Percentatge de licitacions electròniques de contractes oberts respecte al total.
 • Publicacions al Perfil del Contractant. Rati de publicacions al perfil del contractant per habitant.
 • Publicacions al Registre de Contractes. Rati de publicacions al registre públic de contractes per habitant.

Govern Obert

 • Compliment de transparència. Puntuació rebuda a Infoparticipa.
 • Dades Obertes. Si l’ens publica dades obertes pròpies.
 • Participació ciutadana. Número de processos de participació ciutadana per mitjans electrònics realitzats per l’ens.
 • Vot electrònic. Si l’ens ha utilitzat el vot electrònic en algun procés de participació ciutadana.
 • Portal transparència. Si l’ens disposa de portal de transparència.
 • Tauler electrònic. Si l’ens disposa de tauler d’anuncis electrònic.
 • Bústia ètica. Si l’ens disposa d’un canal de denúncies internes.
 • Accés a la informació pública. Si l’ens disposa d’un tràmit electrònic específic de sol·licituds d’accés a la informació pública.

Com puntuem i ponderem?

Cada indicador té assignada una puntuació màxima en funció de la seva importància. A continuació es detalla com s’obté la puntuació de cada un dels indicadors:

Drets digitals

 • Carpeta ciutadana. 2,44 punts si l’ens en disposa i 0 punts en cas contrari.
 • Cercador municipal. 1,63 punts si l’ens en disposa i 0 punts en cas contrari.
 • Instància en línia. 4,07 punts si l’ens l’ofereix i 0 punts en cas contrari.
 • Padró en línia. 4,07 punts si l’ens l’ofereix i 0 punts en cas contrari.
 • Visor cartogràfic. 0,81 punts si l’ens en disposa i 0 punts en cas contrari.
 • Visor Urbanístic. 0,81 punts si l’ens en disposa i 0 punts en cas contrari.
 • ERidCAT. 2,44 punts si l’ens és entitat de registre i ha emès certificats idCAT durant l’any de càlcul de l’índex, i 0 punts en cas contrari.
 • FUE. 1,63 punts si l’ens ofereix el número màxim de tràmits i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • MUX. 2,44 punts si l’ens està integrat amb MUX Registre i 0 punts en cas contrari.
 • Hub carpeta ciutadana. 2,44 punts si l’ens ha integrat el seu gestor d’expedients amb El meu espai, 0,81 si té integrats els serveis AOC i 0 punts si no té cap integració.
 • Bústia Accessibilitat. 0,81 punts si l’ens en disposa i 0 punts en cas contrari.
 • Segell Accessibilitat. 0,81 punts si l’ens l’ha publicat al web municipal i 0 punts en cas contrari .
 • ENI. 2,44 punts si l’ens ha publicat un certificat de compliment de l’ENI i 0 punts en cas contrari.
 • ENS. 2,44 punts si l’ens ha publicat un certificat de compliment de l’ENS i 0 punts en cas contrari.
 • Ordenança reguladora. 1,63 punts si l’ens l’ha aprovat i 0 punts en cas contrari.
 • Exposició ciberseguretat. 2,44 punts si l’indicador és 1 (nivell d’exposició nul) i la puntuació proporcional en cas contrari (la relació entre el nivell d’exposició calculat per l’ACC i el valor de l’indicador en l’IMD és la següent: nul =1, baix = 0,75, mig = 0,5, alt = 0,25 i crític = 0).
 • Delegat de protecció de dades. 0,81 si l’ens disposa de delegat de protecció de dades i l’ha comunicat a l’APDCat i 0 en cas contrari.
 • Representa. 0,81 si l’ens disposa de registre d’apoderaments i 0 en cas contrari.

Activitat

 • Digitalització entrada. 8,10 punts si el percentatge és del 80% i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • Digitalització sortida. 5,40 punts si el percentatge és del 100% i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • Signatures- internes. 6,75 punts si el rati està en el percentil més alt de la franja de població de l’ens i la puntuació proporcional en cas contrari (per cada franja de població s’estableixen 10 percentils).
 • Consultes Via Oberta. 12,60 punts si el rati de consultes de Via Oberta està en el percentil més alt de la franja de població de l’ens i la puntuació proporcional en cas contrari (per cada franja de població s’estableixen 10 percentils).
 • Serveis de Via Oberta. 5,40 punts si el percentatge és del 100% i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • Licitacions-e. 4,05 punts si el si el percentatge és del 100% i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • Publicacions al Perfil del Contractant. 2,03 punts si el rati està en el percentil més alt de la franja de població de l’ens i la puntuació proporcional en cas contrari (per cada franja de població s’estableixen 3 percentils).
 • Publicacions al Registre de Contractes. 0,68 punts si el rati està en el percentil més alt de la franja de població de l’ens i la puntuació proporcional en cas contrari (per cada franja de població s’estableixen 3 percentils).

Govern Obert

 • Compliment de transparència. 8,13 punts si la puntuació d’infoparticipa és del 100% i la puntuació proporcional en cas contrari.
 • Dades Obertes. 1,63 punts si l’ens en publica i 0 punts en cas contrari.
 • Participació ciutadana.1,63 punts si l’ens ha fet més de 7 processo participatius, 0,98 si ha fet entre 4 i 6 processos, 0,49 si ha fet entre 1 i 3 processos i 0 si no n’ha fet cap.
 • Vot electrònic. 0,49 punts s’ l’ens l’ha utilitzat i 0 punts en cas contrari.
 • Portal transparència. 3,25 punts s’ l’ens en disposa i 0 en cas contrari.
 • Tauler electrònic. 0,81 punts si l’ens en disposa i 0 en cas contrari.
 • Bústia ètica. 2,44 punts si l’ens en disposa i 0 en cas contrari.
 • Accés a la informació pública. 1,63 i l’ens en disposa d’un tràmit electrònic específic de sol·licituds d’accés a la informació pública.

Informes d’administració electrònica

L’Índex de Maduresa Digital substitueix l’informe sobre l’administració electrònica, que l’AOC va elaborar periòdicament entre l’any 2010 i l’any 2017. Aquests informes eren el resultat d’un estudi dut a terme pel Gabinet Tècnic de l’AOC en un període de temps concret i en base al recull d’indicadors mensuals dels serveis AOC i l’anàlisi de l’oferta i ús dels serveis d’Administració electrònica.

Agraïments

Per elaborar aquests indicadors i l’acte de reconeixements de diverses institucions. Volem agrair de forma especial la col·laboració de:

 • La Universitat Autònoma de Barcelona, grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) que coordina el segell Infoparticipa. Les dades d’aquest indicador s’han utilitzat en la dimensió del govern obert de l’índex de maduresa digital.
 • La Fundació Carles Pi i Sunyer pel seu suport en l’elaboració de l’acte de lliurament dels reconeixements.
 • L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que calcula el nivell d’exposició de ciberseguretat dels ens locals

Vols saber més?

Si vols conèixer amb més detall la metodologia de càlcul de l’IMD et convidem a llegir l’article Índice de madurez digital de las Administraciones locales: una herramienta clave de evaluación y mejora continua publicat en la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas del IVAP.

Vés als Reconeixements Administració Oberta

X