El padró telemàtic: una realitat que arriba a quasi cinc milions d’habitants de Catalunya

El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) ha superat aquest any les seves previsions sobre el servei de consulta telemàtica de volants del Padró Municipal d’Habitants. En concret, s’ha assolit la xifra de 4.642.613 d’habitants coberts per aquest servei ja que els seus ajuntaments hi han connectat els sistemes informàtics que gestionen els padrons. Aquest servei permet la consulta telemàtica en línea de volants del padró municipal d’habitants per part d’una administració pública en el marc d’un procediment que requereixi l’acreditació del domicili de residència (el que consta al padró).

Aquest servei és fa sempre amb respecte al que estableixi la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. Aquesta xifra suposa que prop del 70% de la població catalana (en concret el 66,37%) està connectada al padró telemàtic. Així, es troben integrats en el servei 523 ajuntaments, 31 de manera directa i la resta a través de les seves diputacions. En concret, estan connectats al padró telemàtic el 80% dels ajuntaments de més de 50.000 habitants.

Com a dada significativa, cal destacar que el nombre de volants que el sistema ha gestionat aquest primer any en el que ha entrat en servei ha estat de 23.574.

Servei de canvi de domicili: adreçat als ciutadans

L’altre escenari que contempla aquest servei d’expedició telemàtica de volants del padró és la comunicació de domicili. Aquest servei permet al ciutadà realitzar una comunicació telemàtica de les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal d’habitants) a administracions públiques, naturalment també amb respecte a la legislació de protecció de dades. Actualment, més del 30% de la població catalana té disponible el servei de canvi de domicili als seus ajuntaments.

Impuls al servei de canvi de domicili

Amb el conveni de col·laboració per a la posada en marxa del servei de comunicació de canvi de domicili, signat el passat octubre al Palau de la Generalitat, s’encomana al Consorci AOC la prestació d’aquest servei a les administracions públiques. Aquest conveni es troba en l’àmbit d’impuls, desenvolupament i implantació de serveis electrònics en línia, per fer realitat l’Administració electrònica en benefici dels ciutadans.

Així, la tramitació de canvi de domicili es farà de forma telemàtica i, amb una sola gestió, s’ actualitzaran les bases de dades de les administracions destinatàries del canvi i, en el seu cas, s’iniciarà la tramitació que pertoqui i, si s’escau, la renovació d’aquells documents personals que hagin d’actualitzar-se reglamentàriament.

El Conveni de col·laboració contempla unes cartes de servei que contenen la descripció detallada dels compromisos de les parts signants i la informació necessària per als ciutadans usuaris dels serveis. Les entitats receptores d’aquesta comunicació són actualment l’ Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) de l’Administració General de l’Estat i el Servei Català de la Salut (CatSalut) de la Generalitat de Catalunya.

Per exemple, pel que fa al CatSalut, els efectes de la comunicació són l’actualització del domicili per a futures comunicacions (renovació de la targeta sanitària, campanyes de salut, etc.), la revisió de la sol·licitud a efectes de reconèixer o no el dret a cobertura sanitària reconeguda per CatSalut i, si és procedent, l’assignació del Centre d’Atenció Primària (CAP) a la persona sol·licitant i als menors d’edat que convisquin amb ella en funció del nou domicili del padró municipal d’habitants. L’assignació del CAP i la comunicació de dades personals a CatSalut es realitzaran en un termini màxim de dos dies a partir de la comunicació del domicili.

Un altre exemple de la utilitat d’aquest servei és que l’ AEAT actualitzarà les dades del domicili fiscal per a la persona sol·licitant, enviant-li les futures comunicacions que realitzi (dades fiscals, esborrany de declaració de l’IRPF, etiquetes identificatives, etc.).

Aquesta signatura de conveni permetrà aprofundir en la feina dels grups de treball que hi ha amb l’Administració General de l’Estat per tal d’afegir properament a la comunicació de canvi de domicili a la Direcció General de Policia, a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la Direcció General de Trànsit.

El servei ha estat desenvolupat tecnològicament pel Consorci AOC, que s’encarrega de la seva prestació en l’àmbit de Catalunya. L’adhesió al servei per part dels ajuntaments s’està fent de manera expressa també a través de convenis amb el Consorci AOC.

Actualment s’han efectuat un total acumulat de 34.274 comunicacions de canvi de domicili. Avui un ciutadà ja pot comunicar el canvi del seu domicili a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels ajuntaments de Barcelona, Terrassa, Sant Cugat, Badalona i Sant Feliu de Llobregat. Altres ajuntaments catalans (com ara Sabadell, Mataró, Lleida) es troben actualment en període de proves per afegir-se als citats. Igualment podran anar-se incorporant totes aquelles entitats receptores que ho desitgin.

X