Els serveis AOC en relació a la convocatòria d’ajuts Next Generation per ajuntaments mitjans i les diputacions

El Ministeri de Política Territorial ha aprovat l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Aquesta convocatòria d’ajuts inclou alguns requisits i obligacions que estan relacionats directament amb alguns dels serveis que estem impulsant a Catalunya des de l’AOC.

Per tal de garantir que els ajuntaments de Catalunya fan l’ús més eficient d’aquests ajuts europeus, amb el màxim impacte i de forma coordinada amb els projectes de país que estem impulsant conjuntament, tot evitant duplicitats d’iniciatives, us compartim aquest document i la informació de l’estat dels serveis AOC que estan relacionats amb la convocatòria.

Dades generals de la convocatòria

Entitats beneficiàries

 • Els ajuntaments de municipis amb una població d’entre 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província. 
 • Les diputacions, essent els destinataris de les actuacions que realitzin els municipis de menys de 20.000 habitants del seu àmbit territorial. 

Quantia de la subvenció: 6,92€/habitant per habitant

Procediment: concurrència no competitiva.  

Despeses subvencionables: inversions

Presentació de sol·licituds: a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial

Convocatòria d’ajuts

1       Terminis

Artículo 11. Ejecución de la actividad.  1. El período de ejecución del proyecto estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de agosto de 2023
Artículo 14. Plazo. Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15.00 horas del día 15 de diciembre de 2022.

La presentació d’ofertes és fins el 15 de desembre de 2022 i el termini de notificació de la resolució és de 6 mesos.

El termini d’execució és entre l’1 de febrer de 2020 i el 31 d’agost de 2023. Sembla que aquesta convocatòria està pensada a finançar projectes que ja s’han realitzat o estan en execució, atès que des de la resolució (en un màxim de sis mesos des de la sol·licitud) fins la data límit d’execució (31/8/23) no hi ha temps material de licitar i executar contractes oberts.

6       Requisits de les actuacions subvencionables

a) Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.

Les iniciatives i els serveis de l’AOC estan alineades amb tots aquests plans estratègics.

b) Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el correspondiente Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión.

Tots els serveis de l‟AOC que ho requereixen estan integrats o estan en procés d‟integració amb les solucions de l’AGE.

Serveis ja integrats o en procés amb l’AGE:

 • e.FACT amb FACE
 • Hub de Carpetes Ciutadanes (MyGov) amb la Carpeta Ciudadana (PAGe)
 • Via Oberta amb la Plataforma d’Intermediació de Dades (PID)
 • EACAT amb SIR
 • VALID amb Cl@ve i @Firma
 • Plataforma de Serveis de Contractació de Catalunya amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic
 • Plataforma de dades obertes locals de l’AOC amb la plataforma estatal de Datos.gob.es (via la plataforma de dades obertes de la Generalitat de Catalunya)

Els següents serveis estan en procés d’integració pendent de concretar aspectes tècnics d’interoperabilitat per part del Ministeri d’Afers Econòmics i Política Territorial:

 • E-Notum amb Notific@ i la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) (també anomenada punt únic de notificacions)
 • Representa amb Apoder@

Totes les integracions d’interoperabilitat es realitzen d’acord amb les normes tècniques acordades i donant compliment a l’ENI.

c) Reutilización. En los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de los proyectos desarrollados podrá ser objeto de reutilización por otras Administraciones que lo requieran si su naturaleza lo permite.   

L’AOC promou activament el principi de reutilització de les solucions desenvolupades al sector públic atès que:

 • els serveis AOC són utilitzats per 2.250 organismes públics de Catalunya. Aquest fet demostra un cas d’èxit efectiu de reutilització que genera grans estalvis per les administracions catalanes, redueix els terminis per complir les obligacions legals i facilita la usabilitat per la ciutadania amb serveis estandarditzats.
 • el Consorci AOC posa a disposició de la resta dels ens públics que ho demanen el codi font de les aplicacions que ha desenvolupat
 • el Consorci AOC, sempre que sigui possible, reutilitza solucions d’altres ens públics o privats, per evitar reinventar la roda. En aquest sentit, l’AOC reutilitza les solucions següents del sector públic o de codi obert:
  • Hèstia: serveis socials locals (Consell Comarcal del Tarragonès)
  • Decidim: participació ciutadana (Ajuntament de Barcelona)
  • Bústia ètica: canals d’alertes i denúncies (Ajuntament de Barcelona)
  • Plataforma de dades obertes: CKAN, solució de programari lliure

Així, doncs fer servir els serveis AOC implica participar en un projecte col·laboratiu de reutilització de solucions al sector públic.

d) Las Administraciones receptoras de fondos se comprometen a aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de Mi carpeta ciudadana de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.   

El hub de carpetes ciutadanes de l’AOC (MyGov) està integrat amb la “Mi carpeta ciudadana” de l’AGE. Amb aquesta integració no cal fer-ne més.

Nota: Actualment, aquesta integració té una incidència tècnica. Estem en contacte amb el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per resoldre-la.

e) Las Administraciones facilitarán la integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.

La Plataforma de Serveis de Contractació de Catalunya ja està integrada amb la Plataforma de Contractació del Sector Públic, i hi ha un intercanvi periòdic d’informació de manera que totes les licitacions de les administracions catalanes es poden consultar al portal estatal.

En l’actualitat, hi ha un portal centralitzat de subvencions: no hi ha cap model d’interoperabilitat de les subvencions. Quan sigui possible, des de Catalunya ens hi integrarem.

5.1       Actuaciones subvencionables

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos
y empresas.
b) Reducción de la brecha digital.
c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).

Els serveis de l’AOC contribueixin als objectius anteriors. Concretament, tots els serveis de l’AOC:

 • estan adaptats a dispositius mòbils i són accessibles o estan en procés de ser accessibles
 • estan a disposició de tots els ens locals de forma gratuïta per garantir la inclusió digital a tot el territori, independentment dels recursos i capacitat de cada ajuntament
 • l’ús de serveis digitals estandarditzats millora l’eficiència i l’eficàcia dels empleats públics
 • fomentem la reutilització de solucions: de mitjana els serveis AOC són utilitzats per més de 1.000 ens locals.
 • els serveis AOC inclouen tecnologies emergents. Per exemple, a l’àmbit de la identificació digital fem servir un assistent conversacional intel·ligent (xatbot)

5.2      Línies estratègiques

Línea estratégica 1. Administración orientada al ciudadano

i. Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.

Des d’AOC estem impulsant les solucions e-TRAM i e-Notum que permeten la tramitació i la notificació electrònica adaptada a dispositius mòbils, de forma usable, d’acord amb la normativa d’accessibilitat i garantint un llenguatge inclusiu.

e-TRAM inclou un catàleg d’un centenar de tràmits entre els quals es troben els més demandats per la ciutadania, les empreses i les associacions. I e-Notum gestiona les notificacions i comunicacions oficials. Les actuacions electròniques més utilitzades són:

 • Notificacions electròniques
 • Instància genèrica
 • Queixa i suggeriments
 • Incidències a la via pública
 • Tràmits d’activitats econòmiques
 • Tràmits d’obres
 • Drets de protecció de dades personals
 • Dret d’accés a la informació pública

Els tràmits i notificacions electròniques realitzades amb e-TRAM i e-Notum estan integrats amb “Mi Carpeta Ciutadana” a través del Hub de carpetes ciutadanes (MyGov) de l’AOC.

Fem servir des de fa un any d’un assistent conversacional (xatbot) integrat amb els serveis de l’AOC, amb molt bons resultats. Ha intercanviat més de 350.000 missatges amb 160.000 usuaris el darrer any.

Aquest servei ja està disponible en els serveis següents:

 • Al servei VALID per recolzar en els processos d’identificació digital les consultes i incidències més habituals durant la tramitació electrònica
 • A la web de l’idCAT per donar suport al procés d’obtenir un certificat digital

Nota sobre els xatbots

 • La implantació de xatbots no és senzilla atès que són poc intel·ligents. Funcionen bé només en casos d’ús molt concrets, requereixen força entrenament i dedicació periòdica en el manteniment de les respostes.

iii. Desarrollo de plataformas para la digitalización de los servicios públicos que
prestan las entidades locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación con los servicios sociales o la economía de los cuidados.

Des de l’AOC s´ofereix a les administracions locals el servei Hèstia de gestió dels sistemes d’informació social. És utilitzat per gairebé 800 entitats locals i per 87 àrees bàsiques de serveis socials.

Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.

1.º Objetivo: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (Robotización de procesos, Inteligencia artificial, etc.).
2.º Actuación subvencionable:
Automatización de servicios. Automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por ciudadanos y empresas, empleando tecnologías basadas en inteligencia artificial, gestión inteligente de procesos, robotización de procesos o similares, para obtener una reducción de tiempos de tramitación y una mejora del servicio.

Aquesta línia permet finançar la integració dels sistemes d’informació local amb les solucions de l’AOC, que alhora estan integrades amb les solucions de l’Administració General de l’Estat.

Per exemple, en aquest àmbit es poden finançar les integracions amb els serveis de Via Oberta, l’automatització de les consultes i validacions, i la incorporació de les dades als gestors d’expedients i repositoris documentals.

Línea estratégica 3. Gobierno del dato.

1.º Objetivo: democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados y empleadas públicos, permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad, así como el uso de los datos para el desarrollo de servicios digitales de alto valor añadido orientados al ciudadano.
2.º Actuación subvencionable:
Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la perspectiva de la federación de datos, con el Data lake de la Administración General del Estado, que permita habilitar proyectos interoperables entre la Administración General del Estado y otras administraciones públicas.

Aquesta línia permet finançar la federació de dades dels sistemes d’informació local amb la plataforma de dades obertes de l’AOC, que alhora està integrada amb la plataforma estatal de dades obertes Datos.gob.es.

La plataforma de dades obertes de l’AOC:

 • Està a disposició, de manera gratuïta, de totes les administracions locals de Catalunya i està connectada amb els portals de transparència de 1.200 entitats locals.
 • Actualment, hi ha 40 conjunts de dades estandarditzades, amb informació històrica per totes les administracions locals de Catalunya sobre els àmbits més rellevants de la gestió municipal: pressupost, contractació, subvenció, personal, etc.
 • Aquesta plataforma allotja 250 conjunts de dades d’administracions locals de Catalunya i permet a qualsevol ajuntament carregar fàcilment les seves pròpies dades.
 • Aquestes dades estaran integrades amb la plataforma dades.gob.es i amb el portal europeu de dades obertes.

A més, l’AOC disposa d’un “datawarehouse” (DW) o magatzem de dades de l’activitat d’administració digital de les administracions catalanes.

 • Aquesta informació, convenientment anonimitzada, està a disposició de les administracions catalanes en formats estructurats i estandarditzats per elaborar informes i analítica avançada
 • Aquest DW està interconnectat amb una solució d’intel·ligència de negoci (PowerBI) on s’han generat informes, quadres de comandament, anàlisis comparatives (índex de maduresa digital) i informes predictius.

Aquest datawarehouse es podrà integrar amb el “data lake” estatal. Des de l’AOC farem les integracions d’interoperabilitat amb el “data lake” de l’AGE quan estigui disponible i tinguem les especificacions tècniques. A les reunions del Comitè Sectorial d’Administració Digital, en què participen representants de totes les comunitats i de la FEMP aquesta iniciativa no s’ha presentat encara.

Línea estratégica 4. Infraestructuras digitales.

1.º Objetivo: dotar a las administraciones locales de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.
Asimismo, se prevé modernizar y digitalizar las sedes de las administraciones públicas, añadiendo puntos de encuentro digital entre estas y la ciudadanía, y contribuyendo a la mejora, seguridad y eficiencia energética y de procesos de las entidades locales tanto para la ciudadanía como para el propio personal de estas.
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Cloud y Centros de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los procesos de gestión y provisión.
ii. Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los empleados públicos y habiliten su trabajo no presencial.
iii. Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital. Implantación de puntos y de puestos digitales de ayuda al ciudadano, que faciliten la automatización y la agilización de los servicios; de sistemas que contribuyan a la modernización de las entidades locales, a través de la mejora del acceso de su personal mediante tarjetas inteligentes; y de infraestructuras que mejoren la eficiencia energética de las sedes.

En aquesta línia són subvencionables (entre altres) les compres de maquinari i llicència de programari. Ara bé, no són subvencionables (segons la informació disponible) les solucions de pagament per ús o la subscripció anual a llicències de programari, que es comptabilitzen com a despesa corrent. Les modalitats de pagament per ús o de subscripció són, en l’actualitat, les més habituals en els serveis de computació al núvol i en la contractació de programari.

Línea estratégica 5. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital.

1.º Objetivo: Garantizar la interoperabilidad de un conjunto mínimo de servicios básicos de administración digital (registro electrónico, notificaciones electrónicas, facturación electrónica e integración de expedientes abiertos y carpeta ciudadana del sector público estatal).
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Existencia de una aplicación de registro de entrada y salida plenamente interoperable a través del Sistema de Interconexión de Registros, tal como se establece en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ii. Gestión de notificaciones electrónicas, y su adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única, prevista en el artículo 44.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
iii. Gestión de facturación electrónica, a través de su adhesión al portal FACe de la Administración General del Estado, o mediante un punto general de acceso de facturas electrónicas local o autonómico.
iv. Integración del estado de expedientes abiertos con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal.

Les solucions de l’AOC estan integrades o són interoperables amb les solucions de l‟Administració General de l‟Estat.

 • EACAT amb SIR
 • E-Notum amb Notific@ i la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) (també anomenada punt únic de notificacions)
 • pendent de concretar aspectes tècnics d’interoperabilitat per part del Ministeri d’Afers Econòmics i Política Territorial
 • e.FACT amb FACE
 • Hub de Carpetes Ciutadanes (MyGov) amb “Mi carpeta ciutadana” (PAGe)

Totes o gairebé totes les administracions catalanes fan ús d’EACAT, e-Notum i e.FACT.

Dins d’aquesta línia es pot finançar la integració de la carpeta ciutadana pròpia de l’ens amb el hub de carpetes de l’AOC.

Els ens locals que ja són usuaris de l’e-TRAM, e-Notum o Seu-e, ja estan integrats amb el hub de carpetes de l’AOC. Per tant, al formulari de la sol·licitud podem marcar les opcions següents:

 • 1. La integración del sistema de registro de entrada y salida de la entidad con el Sistema de Interconexión de Registros, tal como se establece en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [X]
 • 2. La habilitación de la gestión de notificaciones electrónicas, y su adhesión a la Dirección Electrónica Habilitada única, prevista en el artículo 44.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo [X]
 • 3. La habilitación de la gestión de facturación electrónica, a través de su adhesión al portal FACe de la Administración General del Estado, o mediante un punto general de acceso de facturas electrónicas local o autonómico [X]
 • 4. La integración del estado de expedientes abiertos con la Carpeta Ciudadana del sector público estatal [X]

Y es pot emplenar la declaració responsable que facilita el Ministeri:

Dubtes i consultes

Per dubtes i consultes us podeu adreçar al servei de Suport de l’AOC.

X