Cal fer compatibles l’obligació de publicar les actes del ple municipal i la protecció de les dades personals

Així ho recomana el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu Informe 2013 presentant davant el Parlament.

La manca de publicació de les actes municipals és un motiu de queixa tant per part de ciutadans com per part de grups municipals.

el Síndic de Greuges ha recordat que l’eventual presència a les actes del ple de dades personals que no es poden publicar requereix adoptar les mesures adequades per preservar el dret del titular de les dades a no comunicar-les, però no exonera l’Administració municipal del deure legal de publicar-les.

Quan no es disposa del consentiment de la persona interessada ni d’habilitació de norma amb rang legal per difondre les dades, cal adoptar les mesures necessàries per evitar la difusió no consentida de dades personals, per mitjà dels instruments que proporciona la mateixa Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades personals, de manera que es facin compatibles ambdues obligacions.

Cal fer compatibles l’obligació de publicar les actes del ple i la protecció de les dades personals.

Així, una opció per evitar de vulnerar les normes sobre protecció de dades personals amb la publicació de les actes és dissociar les dades personals que hi apareguin, de manera que no es puguin relacionar amb una persona identificada o identificable. Addicionalment, quan es tracta d’informació personal que pot figurar en l’acta publicada sense vulnerar la legislació de protecció de dades, l’Administració pot adoptar mesures per evitar-ne la indexació per mitjà de cercadors d’Internet.

És important remarcar el tracte diferenciat que el legislador ha donat a les actes del ple municipal i a les actes de la junta de govern local.

El primer cas, de publicació obligatòria d’acord amb el precepte esmentat, només està subjecte al condicionant de disponibilitat de recursos en els termes de la disposició addicional tercera de la mateixa Llei.

No és aquest el cas de les actes de la junta de govern local, que no estan subjectes a aquesta obligació específica de publicació. Aquesta distinció també és coherent amb el fet que la naturalesa de les sessions d’un òrgan i l’altre també és diferent, ja que les sessions del ple són públiques i les de la junta de govern local, no.

Amb tot, també cal tenir en compte que, malgrat que no hi ha una obligació de publicar les actes de la junta de govern local i dels altres òrgans col·legiats de l’Administració local, el mateix article 10.1.c de la Llei 29/2010 determina el deure de difondre, per mitjans electrònics, “la informació relativa als acords que prenen les entitats del sector públic, d’acord amb el que estableix llur normativa reguladora”.

Tenint present que la publicació de les actes de la junta de govern local no és obligatòria legalment, i partint del precepte transcrit, el Síndic considera que sí que hi ha un deure legal de publicar, als llocs web de les administracions locals, els acords de la junta de govern (amb l’adopció prèvia de les mesures necessàries per protegir els drets que regula la Llei 15/1999).

També ha posat de manifest que la publicació de les actes de les juntes de govern resulta viable, si es considera oportuna, sempre que s’adoptin les mesures adequades per evitar la comunicació de dades personals contrària a la Llei orgànica 15/1999, esmentada més amunt. En aquest sentit, la mateixa Llei 15/1999 preveu instruments que permeten fer compatibles els límits en l’accés i la comunicació de dades personals amb el dret d’accés a la informació pública i el principi de participació informada dels ciutadans en els afers públics.

X