Metodologia 2019 | Reconeixements

Metodologia dels Reconeixements Administració Oberta

 

 

 

 

A QUINES ADMINISTRACIONS ES DONEN?

Els Reconeixements Administració Oberta es donen a les administracions locals de Catalunya que més i millor s’estan transformant digitalment. Concretament, avaluem els 947 ajuntaments i els 42 consells comarcals i ho fem mitjançant l’anàlisi dels principals indicadors dels governs digitals i oberts, en base a dades objectivables.

Els reconeixements es distribueïxen en set categories:

 • Ajuntaments d’1 a 500 habitants
 • Ajuntaments de 501 a 1.000 habitants
 • Ajuntaments de 1.001 a 5.000 habitants
 • Ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants
 • Ajuntaments de 20.001 a 50.000 habitants
 • Ajuntaments de més de 50.000 habitants
 • Consells Comarcals

QUINES DADES TENIM EN COMPTE I COM LES OBTENIM? 

Considerem dos tipus d’informació:

 • Activitat dels serveis digitals de tramitació amb la ciutadania, gestió interna i interoperabilitat
 • Implantació o disponibilitat de serveis públics digitals

L’activitat d’administració digital realitzada per un ens (tràmits, notificacions, consultes d’interoperabilitat, licitacions, factures, etc.) l’obtenim a partir de les fonts següents:

 • Informació facilitada pel propi ens o per l’empresa de mercat proveïdora de serveis a l’ens (per als casos que no s’utilitzen els serveis AOC)
  • En aquests casos la informació facilitada es contrasta.

Per conèixer el grau d’implantació de l’administració digital en un ens, analitzem el seu web per comprovar si conté uns ítems determinats:

 • Si tenen seu-e/transparència, perfil de contractant, carpeta ciutadana, dades obertes, normativa d’administració digital, etc.

Amb aquesta informació elaborem uns indicadors que permeten donar una imatge fefaent dels serveis digitals que ofereixen els ens locals de Catalunya al conjunt de la societat, així com mesurar el seu grau de transformació digital.
Els indicadors obtinguts es representen de forma gràfica i interactiva mitjançant una aplicació web, de manera que els ajuntaments i consells comarcals poden revisar-los i fer-nos arribar els seus dubtes i/o observacions pertinents. Vegeu els mapes d’indicadors d’administració digital 2019.

DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA METODOLOGIA

L’anàlisi de l’activitat dels ens locals s’ha realitzat durant el mes de gener de 2020, i s’han tingut en compte totes les dades d’ús de l’any 2019.

L’activitat enregistrada per cadascun dels serveis s’ha dividit per la població del seu ens a fi i efecte que els valors obtinguts siguin comparables.

L’anàlisi de la informació dels webs municipals s’ha dut a terme durant el 2019 i principi del 2020. Recull les dades dels 947 ajuntaments catalans i els 42 consells comarcals de Catalunya. El Consorci AOC ha fet una anàlisi de totes les pàgines web i ha comprovat que es complien els ítems especificats més avall.

INDICADORS D’ACTIVITAT ANALITZATS

Per fer l’avaluació comparativa s’ha considerat la ràtio d’activitat per habitant (amb caràcter general) o el percentatge de digitalització (en el cas de la contractació electrònica). Malgrat això, les ràtios d’activitat obtingudes per a cada ens només són comparables entre municipis o comarques de població similar.

La metologia d’avaluació de l’activitat per comparació de les ràtios per habitant, es basa en el principi que en un conjunt prou gran d’entitats, sempre n’hi ha algunes que tenen unes ràtios excel·lents i aquestes s’agafen de referència per definir la màxima puntuació atorgada. La resta d’organitzacións (amb ràtios inferiors) reben de forma esglaonada puntuacions inferiors.

Aquesta metodologia està basada en els treballs del Sr. Máximo Fraile, expert en l’avaluació de serveis i polítiques públiques. En el Congrés de Govern Digital de 2018 va explicar la seva metodologia.

La puntuació de cada servei s’ha ponderat en funció de la seva importància i grau de desplegament al món local que ens permeti fer comparacions homogènies entre les administracions locals.

Principals Indicadors d’Administració Digital analitzats

 • Consultes d’interoperabilitat: Via Oberta
 • Tramitacions i autenticacions de la ciutadania: e-TRAM i VALID
 • Publicacions al perfil de contractant: Perfil de Contractant AOC
 • Licitacions electròniques
  • e-Licita
  • Altres plataformes de licitació
 • Factures electròniques
  • e.FACT
  • Dades facilitades pels ens
 • Notificacions electròniques
  • e-Notum
  • Altres solucions de notificacions electròniques
 • Signatures de treballador públic
  • Signatures realitzades amb una T-CAT o T-CAT P
 • Expedients electrònics
  • Nº d’expedients electrònics generats (només per ajuntaments grans)

Indicadors d’Administració Digital analitzats amb un pes baix

A continuació detallem els indicadors d’activitat d’administració digital que s’han tingut en compte:

 • Trameses interadministratives: EACAT Tràmits
 • Serveis de Via Oberta amb activitat
 • Notificacions practicades
 • Licitacions electròniques de contractes menors
 • Publicacions al Registre Públic de Contractes
 • Publicacions al tauler d’edictes: e-Tauler
 • idCATs emesos
 • Apunts al Registre Unificat MUX

Indicadors d’Administració Digital analitzats amb un pes molt baix

 • Comunicacions de domicili
 • Expedients / documents publicats a iArxiu
 • Ús de Còpia
 • Ús del Portasignatures AOC
 • Ús del Signador AOC
 • T-CAT emeses

INDICADORS D’IMPLANTACIÓ ANALITZATS 

Per avaluar els indicadors d’implantació s’han revisat els webs dels 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. Concretament, s’ha analitzat la disponibilitat de serveis públics digitals que són obligatoris d’acord a la normativa vigent o bé que aportan valor a la ciutadania.

A continuació detallem els ítems analitzats, agrupats en set blocs.

1.- Govern obert

Si té seu electrònica (seu-e)
La seu-e és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències. A la seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.

Si disposa d’un portal de transparència
En el seu preàmbul, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el defineix com “l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.”

Si disposa d’un cercador al seu web
Si la web municipal disposa d’un motor de cerca de continguts.

Si ofereix el perfil de contractant
Si l’ens disposa a la seva pàgina web un espai d’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual; amb seguretat i publicació d’evidències.

Si disposa d’un tauler electrònic
És el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’ens local. Com la seu-e, el tauler electrònic ha garantir els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat i generació d’evidències. Aquest any s’ha valorat si està o no securitzat.

Si disposa de carpeta del ciutadà
És un entorn de comunicació entre l’ens públic i la ciutadania. Permet tramitar i fer consultes de manera totalment confidencial i segura sobre els temes d’interès dels ciutadans (empadronament, tributs, etc.) sense haver de desplaçar-se a les dependències municipals.

Si ha fet servir el vot electrònic
Si l’ens incentiva aquesta eina de gestió pública per a la millora de la qualitat democràtica i la participació política. Un exemple seria una votació electrònica per assolir uns pressupostos participatius.

Si utilitza la participació ciutadana com a eina de relació amb els seus ciutadans
Segons l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les persones tenen el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en les iniciatives normatives que promou l’Administració pública. Segons defineix governobert.gencat.cat “la participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de dades, conforma el govern obert”.

Si disposa d’una solució de dades obertes
Si l’ens posa la seva informació a disposició de la ciutadania en formats estandarditzats, oberts i reutilitzables. Aquest any s’ha valorat si l’ens ofereix conjunts de dades obertes pròpies.

% Actualització del portal de Transparència
Indicador elaborat a partir de les dades facilitades pel Síndic de Greuges i Infoparticipa que realitzem informes detallats sobre aquest àmbit.

2.- Tramitació

Si l’ens ofereix tràmits en línia
Si l’ens disposa de tràmits telemàtics, basats en un formulari que permeti al ciutadà iniciar i finalitzar una gestió administrativa per Internet, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals. Si l’ens només ofereix l’opció de descarregar-se formularis (com un document Word o PDF), considerem que no ofereix tràmits en línia.

Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o una sol·licitud genèrica
Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica, entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà.

Si l’ens accepta factures electròniques
Si l’ens disposa d’un sistema de recepció de factures electròniques.

Si l’ens disposa de Finestreta Única Empresarial

3.-Notificacions

Si l’ens envia notificacions electròniques

4.- Interoperabilitat

Si ofereix el seu padró d’habitants
Si l’ens ha realitzat la connexió telemàtica de les dades del seu padró municipal d’habitants amb la plataforma del Consorci AOC (com a ens emissor de dades) i, per tant, posa les seves dades a disposició de la resta d’administracions.

Si ofereix la comunicació de domicili
Si l’ens, prèvia connexió del seu padró municipal d’habitants a la plataforma del Consorci AOC, ofereix als ciutadans la possibilitat de comunicar telemàticament les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal) a d’altres administracions públiques.

5.- Identitat digital

Si l’ens és entitat de registre T-CAT
Les entitats de registre T-CAT són emissores de targetes T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.

6.- Normativa

Si l’ens ha aprovat normativa en matèria d’administració electrònica:

  • ordenança d’administració electrònica
  • normativa de seu electrònica
  • normativa del registre electrònic d’entrada i sortida

Si l’ens disposa d’alguna de les següents certificacions publicades al seu web:

  • esquema nacional de seguretat
  • esquema nacional d’interoperabilitat
  • segell d’accessibilitat

Si l’ens disposa d’una bústia de tramitació electrònica per a temes d’accessibilitat.

7.-Visors

Si ofereix informació cartogràfica en línia
Si l’ens local ha incorporat a la seva pàgina web algun tipus de visualitzador de mapes (carrerer, visor de mapa general…) com un visor interactiu, no com un mapa en format Word o PDF.

Si publica la cartografia del seu urbanisme
Si l’ajuntament publica dades del planejament urbanístic del municipi mitjançant un servidor de mapes interactiu.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ I PONDERACIÓ

Sobre la base d’aquesta informació, s’aplica una valoració ponderada dels indicadors analitzats en funció de la seva importància.

Indicadors d’Implantació

 • Compliment de la Llei de Transparència: fins a 50 punts
 • Disposa d’instància genèrica en línia: 25 punts
 • Ofereix la consulta telemàtica del padró d’habitants: 25 punts
 • Disposa de tauler electrònic: 20 punts
 • Disposa de carpeta ciutadana: 15 punts
 • Disposa de seu electrònica: 15 punts
 • Disposa d’un cercador al web: 15 punts
 • Publica ordenances i normativa: 15 punts
 • Disposa de Finestreta Única Empresarial: 15 punts
 • Té publicat un certificat de compliment de l’ENS: 15 punts
 • Té publicat un certificat de compliment de l’ENI: 15 punts
 • Té publicat un segell d’accessibilitat: 15 punts
 • Disposa de visor cartogràfic: 10 punts
 • Disposa de visor urbanístic: 10 punts
 • Utilitza eines participació ciutadana: 10 punts
 • Fa servir el vot electrònic: 10 punts
 • Disposa de solució de dades obertes: 10 punts
 • Ofereix tràmits electrònics: 5 punts
 • Realitza notificacions electròniques: 5 punts
 • Accepta factures electròniques: 5 punts
 • És entitat de registre T-CAT: 5 punts
 • És entitat de registre idCAT: 5 punts
 • Ha aprovat ordenança reguladora de l’administració electrònica: 5 punts
 • Ha aprovat normativa de seu electrònica: 5 punts
 • Ha aprovat normativa del registre electrònic d’entrada i sortida: 5 punts
 • S’ha donat d’alta en SIR i Via Oberta: 5 punts
 • Disposa de bústia d’accessibilitat: 5 punts
 • Ofereix la comunicació de canvi de domicili: 3 punts

Indicadors d’Activitat

La valoració de l’activitat es fa en base a 10 percentils on es classifiquen tots els ens de la mateixa franja de població. Per obtenir la puntuació final de cada servei, l’activitat es pondera en funció de la seva importància i grau de desplegament al món local.

Es considera el Ràtio d’activitat de cada servei per habitant i es puntua en funció de la importància del servei, amb una puntuació màxima de 20 punts.

 • Consultes d’interoperabilitat (Via Oberta): 20 punts
 • Tramitacions i autenticacions de ciutadania (TRAM i VALID): 20 punts
 • Publicacions al perfil del contractant (Perfil del Contractant AOC): 15 punts
 • Licitacions electròniques (eLicita/altres plataformes de licitació): 15 punts
 • Factures electròniques (eFACT/dades facilitades per l’ens): 10 punts
 • Notificacions electròniques (eNOTUM/altres solucions de notificacions electròniques): 10 punts
 • Número de signatures de treballador públic amb T-CAT o T-CAT P: 10 punts
 • Número d’expedients electrònics generats (només per ajuntaments grans): 10 punts
 • Trameses interadministratives (EACAT): 5 punts
 • Publicacions al tauler d’edictes (e-Tauler): 5 punts
 • idCATs emesos: 5 punts
 • Publicacions al Registre Públic de Contractes: 5 punts
 • Apunts al Registre Unificat MUX: 5 punts
 • Serveis de Via Oberta amb activitat: 5 punts
 • Notificacions eNOTUM practicades: 5 punts
 • Licitacions electròniques de contractes menors: 5 punts
 • Comunicacions de domicili: 3 punts
 • Expedients/documents publicats a iArxiu: 3 punts
 • Ús de CÒPIA: 1 punt
 • Ús del Portasignatures AOC: 1 punt
 • Ús del Signador AOC: 1 punts

Puntuació final

La puntuació final per a cada ens s’obté sumant els valors dels indicadors d’implantació i d’activitat, essent un 40% i un 60% els pesos corresponents.

X