Reconeixements d'Administració Oberta

III Edició dels Reconeixements Administració Oberta de Catalunya (21 març de 2018)

Reconeixements Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’Administració digital a les seves organitzacions

Aquests reconeixements s’atorguen en base a uns indicadors objectius que proposa el Consorci AOC analitzant les webs dels ens locals i l’ús dels serveis del Consorci AOC. El seu objectiu és valorar i reconèixer la implantació i ús dels serveis d’Administració electrònica als ajuntaments catalans.

Els Premis Administració Oberta tenen sis categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens:

 • 1 a 500 habitants
 • 501 a 1.000 habitants
 • de 1.001 a 5.000 habitants
 • de 5.001 a 20.000 habitants
 • de 20.001 a 50.000 habitants
 • més de 50.000 habitants

DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE
L’anàlisi de les pàgines web dels ens es va dur a terme durant el segon semestre de 2017 i recull les dades de 948 ajuntaments catalans. En aquesta revisió encara vam tenir en compte el municipi de Medinyà que va deixar de ser municipi independent el 31 de gener de 2018.

El personal del gabinet tècnic del Consorci AOC va accedir a totes les pàgines web i va comprovar que es complien uns determinats indicadors. Amb aquests indicadors, es pretén donar una imatge fidedigna de la informació que ofereixen els ens públics de Catalunya a la xarxa i la situació actual de l’Administració electrònica.

INDICADORS ANALITZATS

A continuació detallem els paràmetres analitzats a l’estudi, agrupats en sis blocs

1.- Informació

 • Si disposa de carpeta del ciutadà
  És un entorn de comunicació entre l’ens públic i la ciutadania. Permet tramitar i fer consultes de manera totalment confidencial i segura sobre els temes d’interès dels ciutadans (empadronament, tributs, etc.) sense haver de desplaçar-se a les dependències municipals.
 • Si té seu electrònica (seu-e)
  La seu-e és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències. A la seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.
 • Si ofereix el perfil de contractant
  Si l’ajuntament disposa a la seva pàgina web un espai d’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.
 • Si ofereix informació cartogràfica en línia
  Si l’ens local ha incorporat a la seva pàgina web algun tipus de visualitzador de mapes (carrerer, visor de mapa general…) com un visor interactiu, no com un mapa en format Word o PDF.
 • Si publica la cartografia del seu urbanisme
  Si l’ajuntament publica dades del planejament urbanístic del municipi mitjançant un servidor de mapes interactiu.
 • Si disposa d’un cercador al seu web
  Si la web municipal disposa d’un motor de cerca de continguts.
 • Si disposa d’un tauler electrònic
  És el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’ens local. Com la seu-e, el tauler electrònic ha garantir els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat i generació d’evidències.
 • Si disposa d’un portal de transparència
  En el seu preàmbul, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el defineix com “l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.”

2.- Tramitació

 • Si l’ajuntament ofereix tràmits en línia
  Si l’ens disposa de tràmits telemàtics, basats en un formulari que permeti al ciutadà iniciar i finalitzar una gestió administrativa per Internet, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals. Si l’ajuntament només ofereix l’opció de descarregar-se formularis (com un document Word o PDF), considerem que no ofereix tràmits en línia
 • Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o una sol·licitud genèrica
  Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica, entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà
 • Si l’ens envia notificacions electròniques
  Si l’ajuntament envia notificacions per mitjans electrònics
 • Si l’ens accepta factures electròniques
  Si l’ajuntament disposa d’un sistema de recepció de factures electròniques

3.- Intercanvi de dades

 • Si l’ajuntament intercanvia dades amb altres administracions
  Si l’ens està activat a la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC. Els ens activats en aquesta plataforma poden fer ús dels anomenats ‘serveis de col·laboració interadministrativa’, que permeten accedir de forma telemàtica a les dades i documents en poder d’altres administracions. Fruit del treball realitzat pel Consorci AOC en col·laboració amb les institucions emissores d’informació, en l’actualitat les administracions públiques catalanes activades a la PCI poden accedir a serveis com: dades de residència al padró d’habitants (Administració local), dades relatives a estar al corrent d’obligacions tributàries (Agència Estatal d’Administració Tributària) o verificació de dades d’identitat (Direcció General de Policia).
 • Si ofereix el seu padró d’habitants
  Si l’ajuntament ha realitzat la connexió telemàtica de les dades del seu padró municipal d’habitants amb la plataforma del Consorci AOC (com a ens emissor de dades) i, per tant, posa les seves dades a disposició de la resta d’administracions.
 • Si ofereix la comunicació de canvi de domicili
  Si l’ajuntament, prèvia connexió del seu padró municipal d’habitants a la plataforma del Consorci AOC, ofereix als ciutadans la possibilitat de comunicar telemàticament les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal) a altres administracions públiques.

4.- Signatura electrònica

 • Si l’ajuntament és entitat de registre T-CAT
  Les entitats de registre T-CAT són emissores de targetes T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.
 • Si l’ajuntament és entitat de registre idCAT
  IdCAT és un identificador digital per als ciutadans i validat per les entitats de registre col·laboradores. Assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans a través de la signatura electrònica

5. -Normativa

Si l’ajuntament ha aprovat normativa en matèria d’administració electrònica

6.- Gestió del canvi

 • Si l’ajuntament ha adoptat un mètode de treball per digitalitzar la seva gestió interna (e-SET)
 • Si l’ajuntament s’ha adherit al servei Finestreta única Empresarial Local

Pel que fa als consells comarcals s’ha puntuat també la tasca de suport als seus municipis.

SISTEMA DE PUNTUACIÓ

En base a aquesta informació, s’aplicarà la valoració següent de cadascun dels ítems analitzats:

 • l’ens ha dut a terme un gran esforç de digitalització: 30 punts
 • obligacions legals molt importants: 25 punts
 • obligacions legals importants: 15 punts
 • altres obligacions legals: 10 punts
 • servei molt important no obligatori: 10 punts
 • servei important no obligatori: 5 punts
 • altres serveis: 1 a 4 punts

A més, en aquells ítems dels quals el Consorci AOC disposa de dades d’activitat, s’ha aplicat una puntuació addicional per tal de valorar específicament els ajuntaments que en fan un ús intensiu. Per fer-ho s’ha dividit el nombre d’usos del servei entre els habitants del municipi i s’han associat unes ràtios amb les corresponents puntuacions.

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN