CA | ES | EN

Repte

Com podem avaluar amb rigor l'estalvi econòmic i de temps que comporta la implantació i ús de l’administració digital?

Problemàtica actual

Des del Consorci AOC impulsem l’elaboració d’indicadors que permetin avaluar de forma sistemàtica i rigorosa l'efectivitat i l'eficiència de les iniciatives d’administració digital i govern obert que es duen a terme. Amb aquests indicadors els responsables polítics i directius públics poden conèixer el retorn social de les iniciatives, establir prioritats i prendre les millors decisions.

Un dels àmbit clau d'aquesta avaluació és l’estalvi econòmic que suposa l'ús de serveis d'administració digital i comparar-lo amb els costos associats d’inversió i manteniment dels propis serveis digitals. Les administracions públiques hem vetllar pel bon ús dels recursos públics. Per aquest motiu, l’any 2014 el Consorci AOC vam iniciar un projecte intern per trobar la millor metodologia que permetés avaluar els estalvis econòmics i de temps de l’administració digital.

D’entrada ens vam adreçar a tots els organismes públics, a nivell estatal i europeu, que teníem constància havien publicat estudis sobre els estalvis generats per l'ús del conjunt de serveis de l’administració digital; i els vam demanar que ens facilitessin el detall de com feien els càlculs per a cadascun dels serveis. Sorprenentment, cap dels organismes ens va respondre de forma exhaustiva sobre la metodologia emprada, tot i que vam fer diversos intents de reclamar la informació.

Així, doncs, el Consorci AOC vam decidir elaborar la nostra pròpia metodologia.

Solució proposada

Establir una metodologia de càlcul rigorosa de l'estalvi econòmic i de temps que suposa la implantació i ús dels serveis d'administració digital i govern obert.

Per elaborar aquesta metodologia vam realitzar les següents actuacions:

L’anàlisi es va realitzar sobre el següent conjunt de serveis d’administració digital:

La taula d'estalvis obtinguda és la següent:

Servei

Estalvi Ciutadà
(per tràmit)

Estalvi AAPP
(per tràmit)

Estalvi total

Tramitació electrònica (eTRAM)

12,1 €

6,1 €

18,3 €

Factura electrònica (eFACT)

5,5 €

6,8 € 12,3 €
Notificació electrònica (eNOTUM)

2,9 €

12,1 €

15,0 €

Tramitació interadministrativa (EACAT Tràmits)

n/a

11,1 €

11,1 €

Intercanvi de dades entre AAPP (Via Oberta)

1,3 €

3,3 €

4,6 €

Tramitació intra administrativa (Valisa)

n/a

11,1 €

11,1 €

Repositori i arxiu documental (DESA’L i iArxiu)

n/a

2,2 €

2,2 €

Tauler d’edictes electrònic (eTauler)

n/a

5,0 €

5,0 €

*Val a dir que aquests resultats es poden aplicar a qualsevol sistema de gestió integrat amb els serveis AOC i també a solucions digitals similars.

A l’estudi Metodologia del càlcul dels estalvis de l’administració digital podeu trobar el detall de com s’ha calculat l’estalvi generat en els diferents passos del procés de cada servei.

Les principals conclusions de l'anàlisi i les enquestes realitzades són:

Per calcular els estalvis de l’administració digital s’han analitzat els costos de la tramitació presencial d’una mostra representativa d’actuacions. Però cal tenir en compte que aquests costos poden variar en funció d’un conjunt ampli de factors. En aquest estudi s’ha fet una estimació de costos en banda baixa dels casos analitzats, per tal que es pugui garantir que la gran majoria de les AAPP que gestionen els processos amb serveis digitals gaudiran de l'estalvi associat a cadascun d'ells.

Amb aquest criteri, s’ha d’entendre que aquest estudi planteja un import mínim o garantit d’estalvi, que pot ser superior o molt superior en funció de les circumstàncies o l’eficiència de cada administració.

Estat del projecte

Metodologia disponible.

Podeu veure l'estudi complet i la metodologia d'estalvis d'administració digital [pdf]

Més informació