Incloure un indicador del servei o aprovisionament, bona pràctica per a la gestió de factures electròniques

Factura

Autor: DesignContest, Llicència: CC Attribution

Com a bona pràctica per la gestió amb els proveïdors, es recomana a les administracions públiques que les factures electròniques incloguin un indicador del servei o aprovisionament.

D’aquesta manera, en concret, en el cas de les entitats que formen part del sector públic administratiu, i en la mesura que, de manera habitual treballin amb gestió d’expedients, es recomana incloure el número d’expedient a l’element “FileReference” de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference

Per a la resta d’entitats, es recomana igualment que utilitzin el número d’expedient (FileReference) per tal de tenir una aproximació comú en tot el sector públic, tot i que la casuística particular de cada entitat pot fer recomanar utilitzar altres camps com ara la comanda (ReceiverTransactionReference) i/o l’albarà (DeliveryNoteNumber).

Aquestes indicacions són les que ha donat la Generalitat de Catalunya al seu sector públic i proveïdors, i no són d’obligat compliment per les administracions locals. Tot i això, però, sí que són pràctiques recomanables i que si s’estenen a la majoria de les Administracions públiques catalanes, poden facilitar la tasca que els proveïdors han de fer, i fer més senzill l’encaminament intern de les factures cap als departaments corresponents de cada administració.

Us recomanem la lectura d’un recull de FAQs que hem elaborat des del Consorci AOC sobre els Punts Generals d’Entrada de Factures e.FACT i FACE

X