Quan cal integrar-se amb el Hub de Carpetes Ciutadanes i “El meu espai”

Una de les preguntes que es fan sovint aquelles entitats que reben ajuts Next Generation (trobareu més informació sobre els fons i els serveis AOC en aquest post) és com integrar-se amb la carpeta ciutadana a través del Hub de Carpetes Ciutadanes que presta el Consorci AOC.

El Hub de Carpetes Ciutadanes i els ajuts Next Generation

El Ministeri de Política Territorial va aprovar l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Imatge de teclat, tauleta i mòbil amb bandera europea
l’Ordre TER/836/2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Com a resultat, els ens receptors es comprometen a aportar dades per facilitar l’oferta de serveis.

El hub de carpetes ciutadanes de l’AOC (MyGov) està integrat els tràmits i notificacions electròniques realitzades amb e-TRAM i e-Notum i, també, amb la “Mi carpeta ciudadana” de l’AGE*. Amb aquesta integració no cal fer-ne més. Podeu revisar la Documentació d’integració amb el hub de carpetes AOC (MyGov).

Dins de la Línea estratégica 5 dels fons, Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital, es pot finançar la integració de la carpeta ciutadana pròpia de l’ens amb el hub de carpetes de l’AOC.

*Nota: Actualment, la integració amb l’AGE té una incidència tècnica. Estem en contacte amb el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per resoldre-la.

Llavors, em fa falta desenvolupar la integració amb el Hub de carpetes ciutadanes?

El punt de partida és la següent pregunta:

Feu servir els serveis eTRAM, eFACT, VALID, ViaOberta i l’eNOTUM?

Si la resposta és afirmativa, els tràmits i notificacions electròniques realitzades amb e-TRAM i e-Notum, els intercanvis d’informació mitjançant ViaOberta, les factures presentades via eFACT i les identificacions realitzades amb VALID estan integrats amb El meu espai i tràmits i notificacions amb “Mi Carpeta Ciutadana” a través del Hub de carpetes ciutadanes (MyGov) de l’AOC. Amb aquesta integració no cal fer-ne més.

Si la resposta és negativa, les actuacions, els tràmits i les notificacions electròniques realitzades al vostre ens podrien no estar integrades i possiblement caldria fer la integració que detallarem a l’apartat “Primers passos per a integrar-se“.

El Hub de Carpetes Ciutadanes i El meu espai

El Hub de Carpetes Ciutadanes és l’element tecnològic que fa possible que diverses fonts de la informació relativa a la ciutadania la aportin per mostrar-la a les carpetes ciutadanes mitjançant mecanismes d’interoperabilitat.

El meu espai és la carpeta ciutadana que us proveeix l’AOC i esdevé l’espai personal interadministratiu que ofereix a la ciutadania un major control de la seva relació amb l’administració, el Consorci l’ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. Podeu veure més informació sobre el servei a la plana de El meu espai.

Primers passos per a integrar-se

Com hem comentat anteriorment en aquesta publicació, els tràmits i les notificacions electròniques realitzades amb e-TRAM i e-Notum respectivament ja estan integrats al Hub de carpetes ciutadanes directament, no cal fer-ne més accions.

Aquells tràmits, actuacions, comunicacions, notificacions, etc… que no sigui així, es poden incorporar mitjançant la integració amb el Hub de Carpetes Ciutadanes (HCC).

Quines tramitacions puc integrar a través del Hub de Carpetes Ciutadanes?

El model de dades del HCC està dissenyat amb una visió ampla per recollir gairebé tot tipus d’actuacions i tràmits. Des d’assentaments registrals, peticions per altres canals o altres tipus d’accions amb la ciutadania. El principal criteri és diferenciar entre accions que la ciutadania inicia o envia cap a la administració; i aquelles que l’administració genera o remet cap a la ciutadania.

A més a més, el HCC us permetrà la integració dels expedients, tot possibilitant que les persones puguin veure detalls dels mateixos i, per exemple, una URL on veure més informació.

Documentació relativa a la integració

Tota la informació relativa a la integració amb el Hub de Carpetes Ciutadanes la trobareu disponible a la seva plana web i també és possible accedir a través de la següent imatge:

Primers ens i proveïdors integrats en fase final de pilotatge

Actualment, s’està finalitzant la fase de pilotatge de la integració i l’AOC ja es troba en situació per atendre més sol·licituds.

Actualment, tant diversos ens públics com proveïdors es troben en vies d’entrar en producció:

Els proveïdors de solucions de mercat que tenen actualment un suficient grau de realització en la seva integració són*:

* Podeu consultar l’estat de les integracions dels serveis del Consorci AOC.

X