El Registre d’Informació Compartida “RIC”, disponible a Hèstia

El servei Hèstia inclou el Registre d’Informació Compartida (RIC), una nova funcionalitat que permet consultar els recursos concedits, tant històrics com vigents, dels usuaris de qualsevol de les 84 Àrees bàsiques de Serveis Socials que fan servir l’Hèstia.

Inicialment es comparteix informació de 9 elements de la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers socials i Famílies:

  • Serveis socials bàsics
  • Servei d’ajuda a domicili
  • Servei de les tecnologies de suport i cura
  • Servei d’acolliment residencial d’urgència (població general)
  • Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social
  • Servei de menjador social
  • Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
  • Servei de centre obert
  • Servei de transport adaptat

L’accés al RIC es fa des de la Fitxa Personal de l’usuari o des del Cercador general de l’Hèstia i per consultar les dades s’ha d’introduir el número del document identificatiu oficial de la persona (DNI/NIE/Passaport) o el seu CIP de Salut.

Un dels avantatges principals que suposarà accedir a tot l’històric d’una persona a Catalunya, integrant la informació de les diferents Àrees bàsiques de Serveis Socials que fan servir l’Hèstia, és facilitar als professionals el millor coneixement de la persona i les seves problemàtiques per al seu millor acompanyament.

Aquesta compartició de dades és una iniciativa capdavantera i innovadora que permetrà avançar cap a la història social compartida de les persones.

X