Canvis en les condicions generals de prestació dels serveis en relació a la seva adaptació als canvis de normativa

condicions

Amb l’objectiu que els serveis del Consorci AOC compleixin amb la normativa vigent i, al mateix temps, agilitzar la seva gestió s’han modificat les condicions generals de prestació de serveis per a que especifiqui que els canvis associats a noves obligacions o modificacions legals, o la introducció de noves funcionalitats i/o nous tràmits electrònics seran implementats automàticament als serveis del Consorci AOC en funció dels recursos disponibles.

Concretament s’han realitzat els següents canvis:

5.7. Gestió dels canvis substancials de les condicions de prestació del servei

Els canvis es comunicaran a les administracions usuàries mitjançant la plataforma EACAT amb una antelació mínima de 15 dies. Cas que, dins d’aquest termini, l’ens usuari no hagi indicat la seva voluntat en contra, els canvis s’entendran acceptats i seran directament aplicables.

Tanmateix, la comunicació que doni trasllat de l’acord de modificació de les condicions de prestació del servei indicarà la forma en què l’ens usuari podrà comunicar per EACAT la seva oposició a la modificació de les condicions de prestació del servei. Així com dels efectes desencadenants d’aquesta oposició.

Els canvis que no impliquin una modificació substancial de les condicions de prestació dels serveis no seran comunicats individualment, tot i que les condicions si es trobaran publicades permanentment i de forma actualitzada a la web del Consorci AOC, amb indicació de la data de la darrera modificació.

5.8. Adaptació dels serveis als canvis de la normativa vigent

Amb l’objectiu de complir amb la normativa vigent i agilitzar la gestió dels serveis, els canvis associats a noves obligacions o modificacions legals, o la introducció de noves funcionalitats i/o nous tràmits electrònics seran implementats automàticament als serveis del Consorci AOC en funció dels recursos disponibles.

Tanmateix, si les adaptacions o la introducció de noves funcionalitats i/o tràmits electrònics tenen un impacte significatiu, prèviament a la seva implantació, es realitzarà, mitjançant la plataforma EACAT, i amb una antel·lació mínima de 15 dies, una comunicació als ens usuaris on s’informarà de les adaptacions o incorporacions adoptades. Cas que, dins d’aquest termini, l’ens usuari no hagi indicat la seva voluntat en contra, les adaptacions o incorporacions de noves funcionalitats i/o tràmits s’entendran acceptades i seran directament aplicables.

Tanmateix, la comunicació, que informi de les mateixes, indicarà:

  • La forma i el termini en què l’ens usuari podrà comunicar mitjançant EACAT la seva oposició a l’adaptació o incorporació de noves funcionalitats i/o tràmits als serveis. Així com dels efectes d’aquesta oposició.
  • Si escau, la forma i el termini per a sol·licitar, mitjançant EACAT, la possible realització de modificacions o parametritzacions del servei, dels tràmits associats al mateix, així com de la configuració de la fitxa dels tràmits, dels usuaris responsables designats o de l’alta o baixa dels mateixos.

Les adaptacions tècniques menors dels serveis, que no impliquin una afectació significativa al funcionament dels mateixos, no seran comunicades.”