Castellar del Vallès, primer municipi en aprovar una ordenança innovadora d’impuls de notificacions electròniques

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha aprovat una innovadora ordenança reguladora de l’administració electrònica en què promou les notificacions electròniques amb els ciutadans que informin a les sol·licituds de mitjans electrònics de contacte (per exemple, el correu electrònic). Amb aquest sistema l’Ajuntament s’estalviarà 5 euros en cada notificació.

La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, regula que la recepció de notificacions electròniques requereix del consentiment previ dels ciutadans i sols es pot establir la seva obligatorietat als col·lectius que tinguin garantit l’accés i la disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. Amb aquesta ordenança, es fa una interpretació de sentit comú de la Llei i es considera que quan el ciutadà informa del seu correu electrònic a la sol·licitud, expressa que no té cap dificultat tècnica i dona el seu consentiment per tal que les successives comunicacions relacionades amb aquell procediment s’efectuïn per mitjans electrònics.

Castellar fa actualment 8000 notificacions a l’any en paper

Es tracta del primer municipi a Catalunya i a l’Estat que regula aquesta opció que ha de suposar un impuls important a les notificacions electròniques. Tot i que la Llei 11/2007 ja fa 5 anys que està en vigor, l’ús de les notificacions electròniques a ciutadans és molt baix per les dificultats de recaptar el consentiment previ.

L’Ajuntament de Castellar realitzà al 2011 unes 8.000 notificacions i comunicacions a ciutadans, empreses i administracions. Amb aquesta ordenança i les iniciatives de tramitació electrònica entre administracions que està impulsant el Consorci AOC amb la plataforma EACAT, es planteja reduir en 2 anys el 20% de les notificacions i comunicacions que es fan en paper per a reduir el cost ecològic i econòmic de les seves actuacions i una millora de l’eficiència en la relació amb la ciutadania.

L’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès també inclou l’ús exclusiu de la notificació electrònica a licitadors i contractistes, i les convocatòries a òrgans col·legiats i altres comunicacions als càrrecs electes i personal de la Corporació. A més, s’ha incorporat a l’ordenança un article que especifica que les notificacions per compareixença en l’àmbit tributari es podran fer únicament a través del tauler d’edictes electrònic, eliminant així la publicació al Butlletí Oficial de la Província.

e-Notum amb contasenyes d’un sol ús

Castellar del Vallès utilitza el servei e-NOTUM del Consorci AOC. Aquest servei envia als ciutadans i empreses avisos de les seves notificacions per correu electrònic i per missatges SMS. Per tal de poder consultar-les, es pot utilitzar un certificat electrònic (idCAT, DNIe, etc) o bé una contrasenya d’un sol ús que es pot rebre a través del correu electrònic o del telèfon mòbil. Al 2011 es van fer 42.000 notificacions electròniques per eNotum.

El sistema de contrasenya d’un sol ús és un sistema que facilita considerablement l’autenticació dels usuaris. La contrasenya s’envia per correu electrònic o missatge SMS, a petició del ciutadà i prèvia validació de les dades d’identificació que va facilitar en la sol·licitud, i té una validesa temporal limitada per a evitar riscos de suplantació. Aquest sistema és utilitzat des de fa temps per entitats financeres i empreses privades i s’ha demostrat que és un sistema segur i molt fàcil d’utilitzar per la gran majoria de la població perquè sols requereix d’un correu electrònic o un telèfon mòbil, i no necessita de cap maquinari, ni la instal·lació de cap programari, ni configuració especial en l’ordinador.

X