Principals novetats de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic

El passat 9 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). Aquesta Llei arriba després d’una llarga tramitació parlamentària i d’haver superat amb escreix el termini de transposició del tercer paquet de directives comunitàries en matèria de contractació pública finalitzat el 18 d’abril de 2016.

La LCSP transposa a l’ordenament jurídic espanyol, dues de les tres Directives de contractació: la Directiva 2014/23/UE relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública.

La LCSP entrarà en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018 (DF 16ª), tot derogant expressament el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com aquelles disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al que determina la nova LCSP. No obstant, les disposicions relatives als òrgans consultius (arts. 328 a 334) i la modificació de la Llei de l’Impost sobre el Valor afegit (DF 10ª), ja estan en vigor des del 10 de novembre de 2017.

Què introdueix la nova LCSP? Algunes de les novetats més destacades són, sense ànim exhaustiu, les següents:

 • Rebaixa dels llindars dels contractes menors (art. 118): els d’obres passen a ser menors quan el valor estimat sigui inferior a 40.000 euros i els de subministres i serveis quan tinguin un valor estimat inferior a 15.000 euros.
 • Contracte de concessió de serveis: es crea el contracte de concessió de serveis que substitueix el contracte de gestió de serveis públics (arts. 282 a 295 i DA 34ª). Per tant, s’estableix una doble modalitat del contracte de concessió: obres i serveis.
 • Transferència del risc operacional: s’inclou aquest nou concepte per diferenciar un contracte de concessió de serveis, respecte d’un contracte de serveis.
 • Procediment obert simplificat (art. 159): es crea aquest nou procediment per a l’adjudicació de contractes d’obres, subministrament i serveis que compleixin determinats requisits. S’inclou una modalitat de contractació sumaria.
 • Procediment d’associació per a la innovació (arts. 177 a 182): es crea aquest nou procediment que té per objecte el desenvolupament de productes, serveis o obres innovadors i la compra posterior del subministrament, obres o serveis resultants, sempre que corresponguin als nivells de rendiment i costos acordats entre l’òrgan de contractació i els participants.
 • Nova regulació del contracte mixt (art. 18): es diferencia la normativa d’aplicació segons si es tracta de la fase de preparació i adjudicació o dels efectes i extinció.
 • Normes més estrictes en matèria d’ofertes anormalment baixes (art. 149): els òrgans de contractació rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè no compleixen amb les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.
 • Obligació de contractació electrònica (DA 15 i 16ª).
 • Ampliació àmbit objectiu del recurs especial en matèria de contractació (art. 44): es podrà interposar contra tots els contractes en matèria d’obres de més de 3.000.000 euros i en subministrament i serveis de més de 100.000 euros.
 • Efectes suspensius automàtics del recurs especial en matèria de contractació (art. 53).
 • Composició de les meses de contractació (art. 326): amb caràcter general, no podran formar part de les meses ni emetre informes de valoració de les ofertes els càrrecs públics representatius, ni el personal eventual. Només podran estar constituïdes per funcionaris de carrera, i excepcionalment quan no n’hi hagin, per personal funcionari interí. En l’àmbit local, les meses sí podran estar composades per membres electes, però en cap cas podran suposar més d’un terç de la composició de la mesa (DA 2ª). Tampoc podran formar part de la mesa el personal que hagi participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte amb les excepcions de la DA 2ª.
 • Nova regulació del registre de contractes del sector públic (art. 346): s’han d’inscriure tots els contractes adjudicats per les entitats del sector públic, essent obligatòria la comunicació de dades relatives a tots els contractes celebrats per import igual o superior a 5.000 euros.
 • Nova regulació del perfil del contractant (art. 347): s’estableix una regulació més exhaustiva del contingut del perfil, tot atorgant-li un paper principal com a instrument de publicitat dels diferents actes i fases de la tramitació dels contractes de cada entitat.
 • Òrgans de recursos contractuals de caràcter local (art. 46): els municipis de gran població i les Diputacions provincials podran crear els seus propis òrgans de recursos contractuals.
 • Divisió en lots com a regla general (art. 99): el fraccionament de l’objecte contractual en lots ha de ser la regla general, de forma que s’haurà de justificar en l’expedient de contractació la decisió de no dividir en lots. L’objectiu és facilitar la participació de les PIME en els procediments d’adjudicació.
 • Desaparició de les instruccions internes per als poders adjudicadors no Administració pública (arts. 317 i 318): desapareixen tant per als contractes subjectes a regulació harmonitzada, com per a la resta, de forma que aquests subjectes hauran de seguir els mateixos procediments que preveu la LCSP per a les Administracions públiques.
 • Prohibicions de contractar (art. 71 a 73): augmenten els casos de prohibició de contractar, es modifica la competència, es modifica el procediment i es modifiquen els efectes de la declaració de prohibició de contractar.
 • Revisió de preus i adaptació a la desindexació (art. 103): s’adapta la regulació de la revisió de preus a la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació, en el sentit que la revisió de preus no es podrà fer en base a índex generals, sinó tot aplicant índex específics que operaran a través de fórmules que reflecteixin els components de cost de la prestació contractada.
 • Consultes preliminars del mercat (art. 115): s’introdueix la possibilitat que els òrgans de contractació puguin realitzar estudis de mercat i dirigir consultes als operadors econòmics amb la finalitat de preparar correctament la licitació i informar als operadors econòmics dels plans i requisits que exigiran per concorre al procediment.
 • Oficina independent de regulació i supervisió de la contractació (art. 332): tindrà per objecte vetllar per la correcta aplicació de la legislació i promoure la concurrència i combatre les il·legalitats en relació amb la contractació pública.
 • Comprovació de pagaments a subcontractistes (art. 217): s’estableix l’obligació de l’òrgan de contractació de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el contractista fa al subcontractista.
 • Ampliació de l’ús de la declaració responsable: amb l’objectiu d’aconseguir una major simplificació i reducció de càrregues administratives, s’amplien els casos en què es pot utilitzar la declaració responsable, de forma coherent amb el Document europeu únic de contractació aprovat per la Comissió europea.

Què desapareix de la nova LCSP? Algunes de les qüestions que desapareixen de la nova regulació de la LCSP són, sense caràcter exhaustiu, les següents:

 • Contracte de gestió de serveis públics.
 • Contracte de col·laboració públic-privat, la seva funcionalitat queda substituïda per la modalitat del contracte de concessió.
 • Procediment negociat sense publicitat per raó de quantia.
 • Desaparició dels modes de gestió indirecta dels serveis públics, llevat de la possibilitat d’adjudicació directa d’un contracte de concessió d’obres o de concessió de serveis a una societat d’economia mixta.
 • El recurs especial en matèria de contractació ja no es vincula als contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 • Qüestió de nul·litat, tot i que les seves causes es podran fer valer a través del recurs especial en matèria de contractació.