El Síndic destaca l’estancament de les administracions petites en la publicitat activa

El Síndic de Greuges ha presentat l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2021. Aquest és el sisè informe que elabora el Síndic des que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va encomanar-li la funció d’avaluar el compliment de les obligacions que s’hi regulen.

Pel que fa publicitat activa, el Síndic:

  • Insisteix en la percepció d’estancament en el desplegament de les obligacions de publicitat en bona part de les administracions amb menys recursos.
  • Denuncia que es manté la doble velocitat en publicitat informativa, amb les administracions de menor dimensió, els ens dependents i els de caràcter associatiu clarament per sota de les administracions territorials més grans

Què aporta l’AOC pel que fa a la publicitat activa

Si entrem al detall en les reflexions que fa el Síndic en el seu informe, associades als serveis i solucions de Govern Obert que l’AOC proveeix al món local amb la col·laboració de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, observem que l’AOC pot contribuir a millorar el compliment dels requisits de publicitat activa dels ens més petits.

“Tenint en compte l’èxit de la plataforma AOC per generar portals de transparència en els municipis de menys capacitat, caldria valorar la possibilitat d’adaptar un format de plataforma per als ens instrumentals perquè s’hi puguin acollir aquells amb més dificultats per disposar d’un portal propi.”

  • Actualment l’AOC ofereix portals de transparència a 1.235 ens locals, sobretot ajuntaments, però cada  vegada més són els ens locals dependents, els peticionaris del servei. De manera que dotar-los de recursos per a fer-los-hi més fàcil el compliment de la transparència és un dels objectius de la Xarxa de Governs Transparents.

“La plataforma AOC facilita nodrir de continguts el portal, especialment per a les entitats amb menys recursos, però pot generar en algunes administracions la falsa impressió que serà l’AOC la que proveirà els continguts, quan en realitat només pot fer-ho si figuren prèviament en una altra plataforma de publicació de tots els ens (registre públic de contractes, publicitat d’informació econòmica en el web de la Sindicatura de Comptes, entre d’altres)”

  • Amb els treballs de dinamització, difusió i formació endegats des de les diferents institucions que conformen la Xarxa de Governs Transparents, amb la col·laboració sovint dels consells comarcals, esperem ajudar a que el missatge que tot els que és automàtic és perquè prèviament ha sigut informat a un ens supramunicipals qualli. També es segueix treballant per incorporar noves fonts de dades automàtiques al portal.

“Una part dels ens que utilitzen la plataforma AOC publiquen només la informació que genera aquella plataforma de manera automatitzada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que és el que utilitzen els portals d’una àmplia majoria d’ens locals.”

  • Des de les diferents institucions que conformen la XGT s’està treballant coordinadament  per a facilitar recursos (formació, guies i bones pràctiques, col·laboració) per ajudar als ens locals a complir amb les seves obligacions de transparència més enllà dels ítems automàtics.

En aquest informe, el Síndic recupera l’anàlisi dels àmbits relatius a bon govern, bona administració i govern obert, ja que l’edició anterior, degut al context viscut l’any 2020, es va limitar a avaluar les obligacions de transparència i dret d’accés a la informació pública. També ha tingut en compte l’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, i les concrecions sobre les obligacions legals que incorpora.

Altres recomanacions i consideracions que Síndic recull en el seu informe:

  • Considera que el dret d’accés a la informació pública es consolida en la ciutadania, però encara són moltes les persones que el desconeixen.
  • En matèria de grups d’interès indica que no es constaten avenços rellevants, en espera d’una reforma del model legal, que garanteixi la publicitat efectiva de l’activitat d’influència en el conjunt de les administracions públiques.
  • En matèria de govern obert, l’estudi conclou que les administracions han de disposar de canals de comunicació amb la ciutadania que garanteixin una veritable interlocució, i que vagin més enllà de consultes puntuals sobre qüestions concretes.
  • Finalment, pel que al sistema de garanties, un cop més el Síndic destaca que cal reformar el règim sancionador de la Llei 19/2014 perquè compleixi la seva funció.

Pel que fa al caràcter més global associat a la integritat pública, cal destacar que l’Informe del Síndic fa també referència a la iniciativa de l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM), en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), per elaborar i aplicar en forma de prova pilot una metodologia perquè les administracions locals puguin elaborar els seus plans d’integritat, amb la finalitat de potenciar la introducció d’aquest instrument de bon govern en l’àmbit local.

X