Incorporació de l’acceptació de la representació per part del representant

Des del Consorci AOC hem adequat el cicle de vida de Representa per fer-lo compatible amb l’Apodera, tot incorportant un nou estat (Pendent d’acceptació) i fent obligatòria l’acceptació de la representació per part del representant en els casos de representacions voluntàries.

Amb l’entrada en vigor de l’obligatorietat de disposar d’un Registre Electrònic d’Apoderaments el passat 2 d’abril, per donar compliment a a allò previst a l’art. 6 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, des del Consorci AOC hem incorporat un nou estat al cicle de vida del Representa, per adaptar aquest al cicle de vida de l’Apodera, de cara a la propera integració entre ambdues plataformes.

D’aquesta manera, doncs, quan s’inscriu una representació, aquesta pot crear-se en dos estats:

  • pendent d’acceptació: quan és el poderdant qui voluntàriament atorga poders al representant
  • pendent de validació: quan essent tant el poderdant com el representant qui insta la inscripció aquesta es basa en un poder atorgat prèviament que s’adjunta a la inscripció i cal ser validat

En tots dos casos, doncs, per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà una acció posterior:

  • pendent d’acceptació: el representant haurà d’acceptar la representació
  • pendent de validació: un empleat públic amb rol validador haurà de revisar la documentació i validar o denegar la mateixa.

L’acceptació per part del representant es podrà realitzar tant des del portal de l’empleat públic com des del portal de ciutadania.

S’han actualitzat les FAQs del portal de suport per tal d’adequar-les al nou cicle de vida. Us compartim les més rellevants:

X