El Grup de Treball Catalunya 2022 lliura les seves conclusions al Govern de la Generalitat de Catalunya

El Grup de treball Catalunya 2022, creat el 2 de juny a petició del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha presentat les conclusions de la seva feina al Govern. Es tracta d’un grup multidisciplinar que tenia per objectiu incorporar el talent d’àmbits i disciplines ben diferents i comptar amb el compromís de la societat civil en la definició de polítiques orientades a garantir la competitivitat i el desenvolupament del país en els escenaris futurs que es poguessin derivar de la COVID-19.

El Grup de Treball Catalunya 2022 ha estat coordinat per Victòria Alsina-Burgués i Genís Roca Verard, amb la participació d’una vintena d’experts de diferents àmbits, i ha desenvolupat la seva activitat amb total independència.

El Grup de Treball Catalunya 2022 considera que “cal millorar l’accés a la cultura i transformar el sistema educatiu per tenir una ciutadania més crítica i capaç. És necessari tenir cura de la gent amb una visió holística, que és diferent que només curar-la, i l’accés a un habitatge digne és una eina poderosa en la lluita contra les desigualtats. És imprescindible incorporar molta innovació i posar al dia el marc legal i fiscal; esdevenir sobirans, responsables i sostenibles en alimentació i energia; potenciar els centres de recerca i, per tant, de creació i transferència de coneixement; i ser capaços de fonamentar en ciència i dades bona part de les decisions. Però sobretot cal un sector públic àgil i reformat. Una administració centrada en la creació de valor públic, i no només en garantir la pulcritud dels tràmits, que sàpiga treballar en xarxa.”

Del govern digital

L’activació del país que proposa aquest document requereix una administració centrada en la creació de valor públic que promogui i faciliti la participació de la societat civil; una administració tractora i catalitzadora del canvi que es modernitza per tenir la capacitat d’orquestrar un model de col·laboració publico-privada que vehiculi el compromís de la societat civil (empreses, associacions, ciutadania) en el desenvolupament del país i el benestar de les persones.

Calen nous sistemes de selecció i promoció de personal en l’administració, regular la precarietat laboral i professionalitzar la direcció pública —a partir de l’àmbit de les direccions generals—, i fomentar les carreres horitzontals i la mobilitat dels treballadors públics entre diferents administracions i entitats del sector públic arribant a l’extrem que una persona pugui, per exemple, treballar uns dies a la Generalitat i la resta de la setmana a un ajuntament.

Es proposa crear mecanismes per avaluar l’activitat de l’administració en funció del valor públic generat —i no només segons el compliment dels terminis i les condicions—, així com redissenyar processos, facilitar l’autonomia de gestió dels organismes públics i fomentar les auditories ciutadanes

Objectius i accions més destacats

Destaquem els objectius i accions més destacats de l’àmbit de la transformació digital de l’Administració:

Objectiu 8 Fer un país de ciència i dades
> Exigir polítiques basades en l’evidència
> Estendre repositoris de dades obertes
> Col·laboració publicoprivada en les dades de valor públic
> Convertir l’Idescat en el centre de dades obertes i interoparables del país

Objectiu 9 Un sector públic que promou i atreu el talent
> Impulsar ja la direcció pública professional
> Model de treball per projectes que que potenciï el talent
> Fomentar les carreres horitzontals i la mobilitat
> Transformar Escola d’Administració Pública de Catalunya
> Regularitzar interins

Objectiu 10 Administració centrada en la creació de valor públic
> Observatori de la creació de valor públic
> Escurçar terminis de tramitació
> Autonomia de gestió dels ens
> Col·laboració publicoprivada
> Auditories ciutadanes
> Seguiment de les reformes

Objectiu 12 Pujar el país al núvol
> Principi once only: no cal aportar dades que ja té l’Administració
> Apoderar el ciutadà amb el control de les seves dades
> Arquitectura transversal de dades
> Garantir una connectivitat de 1er nivell
> Pobresa digital zero

X