Suspesos els terminis de tramitació dels procediments administratius

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, suspèn i interromp els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius, els quals es reprendran una vegada se superin les circumstàncies que motiven aquesta suspensió (DA 3a.).

S’exclou l’aplicació de la suspensió general de terminis en diversos supòsits:

  • Casos expressament previstos pel RD 463/2020: i) procediments de filiació, liquidació i cotització de la Seguretat Social, ii) terminis tributaris subjectes a normativa especial, iii) declaracions i autoliquidacions tributàries i, iv) altres casos previstos a la normativa especial.
  • Casos on cal rehabilitar el termini, prèvia adopció de resolució motivada: i) procediments que estiguin estretament vinculats a fets justificatius de l’estat d’alarma, ii) procediments en què la causa de rehabilitació està vinculada a la protecció de l’interès general o el funcionament bàsic dels serveis i, iii) terminis o execució de tràmits per protegir els drets i interessos dels interessats a través de l’adopció de mesures d’ordenació i instrucció dirigides a evitar perjudicis greus a l’interessat o, i si s’escau, a través de l’aixecament de la suspensió, amb la seva conformitat expressa en tots dos supòsits.

Sense perjudici de l’anterior, els òrgans administratius poden realitzar actuacions de gestió interna que no comportin realitzar cap actuació administrativa que obri un termini fora dels casos excepcionals. Per exemple, els serveis tècnics interns poden emetre informes.

Igualment, no se suspèn el dret dels interessats a formular peticions, presentar sol·licituds o demanar l’inici d’un procediment administratiu. Els interessats poden fer-ho perquè, gràcies a l’alt grau de desenvolupament de l’Administració digital, els registres electrònics generals continuen oberts 24×7, però amb l’acusament de rebuda de la petició o sol·licitud s’ha de comunicar a l’interessat que el procediment està afectat per la suspensió de termes i terminis.

Per aquest motiu, convé recordar que el titular de la seu electrònica es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i dels serveis a què s’accedeixin a través d’aquella (article 38 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic).

En darrer terme, destacar que aquest post té caràcter informatiu i, per tant, correspon a cada ens del sector públic inclòs en l’àmbit d’aplicació del Reial Decret avaluar i interpretar les disposicions vigents.

X