El Govern espanyol endarrereix dos anys l’obligatorietat de la implantació completa de l’Administració electrònica

El Govern espanyol ha endarrerit, fins al dia 2 d’octubre de 2020, l’entrada en vigor de l’obligatorietat de la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica aprovades a la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Reial decret-llei 11/2018, de 31 d’agost publicat al BOE de 4 de setembre modifica la disposició final setena de la Llei 39/2015, tot ampliant fins al 2 d’octubre de 2020 l’aplicació de les seves previsions sobre el registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic (PAGE) i arxiu únic electrònic. Amb aquesta modificació s’estableix una moratòria de 2 anys per a les seves implantacions.

Segons l’exposició de motius del RDL 11/2018, la moratòria s’ha establert per:

  • la impossibilitat tècnic-organitzativa de complir amb les previsions de la Llei 39/2015 dins del termini inicialment fixat (2 d’octubre de 2018).
  • perquè el desenvolupament reglamentari que precisa el funcionament d’alguns aspectes tècnics i procedimentals en els diferents àmbits esmentats, s’ha d’adaptar a la sentència del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de maig.

En aquest sentit, el RDL 11/2018 considera necessari acordar prèviament entre les diferents Administracions públiques les opcions que permetin una vertadera interoperabilitat respectuosa amb els seus respectius àmbits competencials. Segons es diu, aquest acord ha de ser el marc per dissenyar posteriorment els sistemes tecnològics que donin suport als aspectes funcionals interoperables.

En definitiva, l’ampliació del termini busca una actuació coordinada en l’àmbit jurídic, organitzatiu, procedimental, tècnic i competencial, en la implantació dels diferents registres electrònics, el PAGE i l’arxiu únic electrònic.

Actualment l’AOC permet als ens públics de Catalunya complir amb la majoria de les obligacions ara demorades en la seva aplicació. Concretament:

  • El servei EACAT Tràmits està ja integrat amb el SIR (sistema d’interconneció de registres) i permet donar compliment a les obligacions d’interoperabilitat en matèria del registre electrònic. Des de fa 15 anys l’EACAT Tràmits permet als ens catalans realitzar trameses interadministratives dins de Catalunya. Amb la integració amb SIR ara es poden enviar i rebre trameses també amb qualsevol organisme públic de fora de Catalunya
  • El servei iArxiu, conjuntament amb el servei de gestió documental DESA’L, permeten als ens públics catalans de crear el seu arxiu electrònic únic.
  • El serveis del Consorci AOC ja estan integrats amb el “Punto d’acceso general electrónico” de l’Estat i, des d’aquest portal, es permet als ciutadans la consulta dels seus tràmits i actuacions amb una visió interadministrativa. S’ha creat un hub d’interoperabilitat de carpetes ciutadanes que integra a dia d’avui els tràmits de la Generalitat i del propi Consorci AOC. Aquesta interconnexió, s’obrirà als ens catalans per facilitar la interoperabilitat de les seves pròpies aplicacions amb el “Punto d’acceso general electrónico” de l’Estat.
  • El servei Representa (gestor de representacions i apoderaments) està en la seva fase final de desenvolupament i estarà integrat amb Apodera, el registre de l’Estat.

Des de l’AOC continuem treballant per assolir les fites legalment fixades amb l’objectiu d’oferir al conjunt de les Administracions públiques catalanes, els serveis necessaris per complir amb les exigències legals en matèria d’administració electrònica.

X