La Llei Orgànica 6/2015 modifica la Llei d’impuls de la factura electrònica

modifica_llei_factura-eLa Llei Orgànica 6/2015, de 12 de juny, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les Comunitats Autònomes i de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modifica la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic.

En concret, la Disposició final sisena modifica l’article 4, relatiu a l’ús de la factura electrònica al sector públic, en el qual afegeix la previsió que tots els proveïdors tenen dret a ser informats sobre l’ús de la factura electrònica a través de l’òrgan, organisme públic o entitat que determini cada Administració Pública.

Així mateix, modifica l’article 6, relatiu al punt general d’entrada de factures electròniques, al qual s’afegeix l’obligació de què totes les factures electròniques que reuneixin els requisits siguin presentades a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, on seran admeses, i produiran una entrada automàtica en un registre electrònic de l’Administració Pública gestora de l’esmentat Punt general d’entrada de factures electròniques, proporcionant un justificant de recepció electrònic amb acreditació de la data i hora de presentació; i les previsions que la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques i la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses determinaran conjuntament, a més de les condicions tècniques normalitzades del Punt general d’entrada de factures electròniques, els serveis d’interoperabilitat entre la resta de Punts amb el Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat; que quan una Administració Pública no disposi de Punt general d’entrada de factures electròniques ni s’hagi adherit al d’una altra Administració, el proveïdor tindrà dret a presentar la seva factura en el Punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat, qui dipositarà automàticament la factura en un reposador on l’Administració competent serà responsable del seu accés, i de la gestió i tramitació de la factura; i que les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars oferiran als municipis amb població inferior a 20.000 habitants la col·laboració i els mitjans tècnics necessaris per possibilitar l’aplicació del disposat en aquest article.

D’altra banda, es modifica l’article 9, relatiu al procediment per a la tramitació de factures, per afegir la precisió que el rebuig de la factura en el moment de l’anotació en el registre comptable de factures només podrà donar-se quan no es compleixin els requisits previstos en aquesta Llei i la seva normativa bàsica de desenvolupament; i a l’article 12, relatiu a les facultats i obligacions dels òrgans de control intern, s’afegeix la previsió que les Intervencions Generals o òrgans equivalents de cada Administració realitzaran una auditoria de sistemes anual per verificar que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb les condicions de funcionament previstes en aquesta Llei i la seva normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades en el Punt general d’entrada de factures electròniques que fossin dirigides a òrgans o entitats de la respectiva Administració en cap de les fases del procés, així com que en aquest informe s’inclogui una anàlisi dels temps mitjos d’inscripció de factures en el registre comptable de factures i del número i causes de factures rebutjades en la fase d’anotació en el registre comptable.

Finalment, es modifica la disposició addicional sisena, relativa a la publicitat dels Punts generals d’entrada de factures electròniques i dels registres comptables, per afegir la previsió que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mantindrà actualitzat un Directori en el qual l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals consignaran, almenys, l’adreça electrònica del seu Punt general d’entrada de factures electròniques i la resta d’informació complementària que pugui ser útil perquè sigui consultat pels proveïdors; i que les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars oferiran als municipis amb població inferior a 20.000 habitants la col·laboració i els mitjans tècnics necessaris per possibilitar l’aplicació del previst en aquesta disposició.

X