DIRECTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENT EUROPEU Y DEL CONSELL, de 16 d’abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública

En data 6 de maig de 2014 s’ha publicat en el DOUE aquesta Directiva, que haurà de ser traslladada pels Estats membres a tot tardar el 27 de novembre de 2018, si bé preveu terminis específics de transposició per a l’obligació relativa a la recepció i tractament de factures electròniques.
La Directiva relativa a la facturació electrònica en la contractació pública resulta aplicable a les factures electròniques rebudes pels poders adjudicadors i les entitats adjudicadores i emeses com a resultat de l’execució de contractes als que són d’aplicació la Directiva 2009/81/CE, la Directiva 2014/23/UE, la Directiva 2014/24/UE i la Directiva 2014/25/UE. En concret, la Directiva és d’aplicació únicament a les factures electròniques emeses per l’operador econòmic al qual s’ha adjudicat el contracte públic o concessió (el contractista principal) encara que si els Estats membres disposen el pagament directe als sotscontractistes, el règim que es consigni als documents de la contractació pública ha d’incloure disposicions relatives a l’ús obligatori o no de la facturació electrònica per al pagament dels sotscontractistes. Així mateix, quan s’adjudiqui un contracte a un grup d’operadors econòmics, la Directiva s’aplica a les factures electròniques emeses tant pel grup com pels operadors econòmics separadament.

Trobareu el text de la directiva aquí.

X