Comentaris a la Jornada eFACT

El passat 17/4 va tenir lloc a l’auditori del CosmoCaixa de Barcelona la Jornada del Consorci AOC  ‘La facturació electrònica i el servei eFACT: una oportunitat d’estalvi i de millora de l’eficiència’ amb 280 assistents bàsicament del sector públic així com proveïdors de plataformes  de facturació i programaris de gestió comptable.

Aquest apunt pretén recollir algunes impressions al respecte. Per una banda sembla prou clar que l’escenari està madur:

  • Hi ha impuls polític: l’estratègia de la Unió Europea prioritza la factura-e i en vol un ús majoritari el 2020. L’Estat diu que posarà en marxa en breu un servei de recepció de factures-e i en regularà, mitjançant Reial Decret, la seva obligatorietat. A Catalunya la Llei 10/2011 ‘Òmnibus’ disposa que ‘les entitats del sector públic de Catalunya han de promoure l’ús de la factura electrònica com a condició d’execució dels contractes del sector públic.’ I el 2012 el Govern de la Generalitat va identificar la factura-e com una de les línies d’impuls prioritàries en l’àmbit de l’administració electrònica.
  • Existeixen facilitadors de la seva implantació: d’una banda solucions de mercat gratuïtes que permeten a les empreses la generació de factures-e; i de l’altra el servei eFACT del Consorci AOC, servei consolidat i obert que dóna cabuda a qualsevol escenari tecnològic i organitzatiu tant de les empreses com de les administracions, ja sigui mitjançant la integració de plataformes i programaris de mercat, com a través d’eines gratuïtes ofertes pel propi Consorci.
  • Sembla, a més, que el potencial estalvi de l’ús de la factura-e és evident i es fixa aproximadament en uns 14€ (sumant l’estalvi per a l’administració i per a l’empresa emissora). I que hi ha beneficis addicionals: menys errors en la gestió, major control per a la Intervenció, reducció del temps de gestió, …

Amb aquesta situació el dubte sorgeix al veure el seu poc ús. Per què doncs, a la vista dels arguments descrits, no és majoritari el seu ús?

A la Jornada es van apuntar algunes idees que poden donar resposta: la implantació a un ens públic d’un projecte de recepció de factures-e és un projecte transversal i principalment de caire organitzatiu. Per tant el lideratge polític és necessari.

Per tal que un projecte d’implantació de factura-e a un ens públic sigui reeixit aquest lideratge ha de:

  • alinear a tota l’organització.
  • regular la seva obligatorietat (amb les exempcions que calgui quan calgui).
  • incorporar la seva obligatorietat als plecs administratiu de les licitacions.
  • comunicar bé als proveïdors el canvi mitjançant notícies, reunions, … fins i tot oferir-los suport.

A més es poden plantejar alternatives que complementin aquestes accions algunes innovadores com la de l’Ajuntament de Sant Just Desvern de crear una taxa per aquelles empreses que enviïn les seves factures en paper.

Podeu veure aquí les presentacions dels ponents.

X