L’Ajuntament de Reus regula les notificacions electròniques obligatòries

L’Ajuntament de Reus ha elaborat un reglament que regula l’us de les notificacions per mitjans electrònics. Com a element destacat, aquest reglament inclou supòsits en què es podran efectuar notificacions electròniques de forma obligatòria a determinats col·lectius de persones físiques i jurídiques, tal i com permet la  LLEI 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics en l’article 27.6 i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya en l’article 43.2.

Concretament, l’obligatorietat queda establerta en els casos següents:

  1. Notificació de les convocatòries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
  2. Comunicacions interdepartamentals de l’ajuntament
  3. Notificacions d’actes administratius al personal al servei de l’Ajuntament, sempre que aquests tinguin la condició d’interessats.
  4. Comunicacions generals al personal al servei de l’Ajuntament.
  5. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de contractació administrativa
  6. Les notificacions i les comunicacions en els procediments de concurrència pública, com són les subvencions, els ajuts, els concursos, les bases d’oposicions, i en general en aquells tràmits administratius i comunicacions que sigui possible, s’efectuaran mitjançant l’ús dels mitjans electrònics. Les bases reguladores inclouran l’obligatorietat sempre que sigui possible per raó dels destinataris.
X