Interoperar. Una oportunitat per aconseguir millorar els serveis públics, reducció de costos, increment de la transparència i de la competitivitat de la nostra economia

El Consorci AOC, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha elaborat un vídeo en què es mostra com la utilització de totes les eines i serveis actualment disponibles, permeten, ja, simplificar al màxim la tramitació administrativa, garantint el dret dels ciutadans a no aportar documentació que estigui en poder de les administracions públiques i a accedir als serveis públics per mitjans electrònics.

El tràmit que s’exemplifica és la sol· licitud de serveis d’atenció domiciliària aplicant criteris de tarifació social.

Vegeu el vídeo.

Les dades que fan falta d’altres administracions per a l’elaboració dels informes tècnics que es generen durant la tramitació de l’expedient s’obtenen a través de “Via Oberta”, que permet, previ conveni i garantint el consentiment de la ciutadania, accedir a les dades necessàries per a la tramitació.

X