Indicadors d’Administració Electrònica

Indicadors d'Administració Electrònica a Catalunya

En el marc del desenvolupament de l’Administració electrònica, des de l’AOC copsem l’estat de l’administració pel que fa als instruments municipals d’Administració electrònica i, més específicament, al reconeixement efectiu dels drets dels ciutadans arrel de la normativa que regula l’ús dels mitjans electrònics, la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern.

Amb aquest objectiu, periòdicament duem a terme una revisió de l’estat de l’e-Administració als 947 ajuntaments de Catalunya1 i publiquem les dades en un informe. Així mateix, els resultats de l’anàlisi es plasmen en un mapa de Catalunya interactiu.

Mapa municipal català

Mapa_eADM_AJAl mapa municipal català podeu accedir a la informació relacionada amb els 947 municipis catalans:

La informació que mostren els mapes és la més recent. Si voleu conèixer les dades dels estudis anteriors podeu accedir als informes sobre administració.

Mapa comarcal català

Mapa_eADM_CC

També podeu consultar les dades dels 42 consells comarcals al mapa d’e-administració per comarques.

La informació que mostren els mapes és la més recent. Si voleu conèixer les dades dels estudis anteriors podeu accedir als informes sobre administració .

Els informes sobre e-Administració són el resultat d’un estudi dut a terme pel personal del Gabinet Tècnic de l’AOC en un període de temps concret i en base a:

 • el recull d’indicadors mensual dels serveis de l’AOC
 • l’anàlisi de l’oferta i ús dels serveis d’Administració electrònica.

INDICADORS ANALITZATS

A continuació detallem els paràmetres analitzats a l’estudi, agrupats en sis blocs

1.- Informació

 • Si disposa de carpeta del ciutadà
  És un entorn de comunicació entre l’ens públic i la ciutadania. Permet tramitar i fer consultes de manera totalment confidencial i segura sobre els temes d’interès dels ciutadans (empadronament, tributs, etc.) sense haver de desplaçar-se a les dependències municipals.
 • Si té seu electrònica (seu-e)
  La seu-e és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans mitjançant la qual les administracions públiques difonen informació i presten serveis. La titularitat, gestió i administració de la seu electrònica correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves competències. A la seu es garanteix la identificació inequívoca i plena de l’administració titular i la veracitat, integritat, autenticitat i vigència de tots els continguts.
 • Si ofereix el perfil de contractant
  Si l’ajuntament disposa a la seva pàgina web un espai d’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.
 • Si ofereix informació cartogràfica en línia
  Si l’ens local ha incorporat a la seva pàgina web algun tipus de visualitzador de mapes (carrerer, visor de mapa general…) com un visor interactiu, no com un mapa en format Word o PDF.
 • Si publica la cartografia del seu urbanisme
  Si l’ajuntament publica dades del planejament urbanístic del municipi mitjançant un servidor de mapes interactiu.
 • Si disposa d’un cercador al seu web
  Si la web municipal disposa d’un motor de cerca de continguts.
 • Si disposa d’un tauler electrònic
  És el mitjà electrònic de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’ens local. Com la seu-e, el tauler electrònic ha garantir els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat i generació d’evidències.
 • Si disposa d’un portal de transparència
  En el seu preàmbul, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el defineix com “l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren.”

2.- Tramitació

 • Si l’ajuntament ofereix tràmits en línia
  Si l’ens disposa de tràmits telemàtics, basats en un formulari que permeti al ciutadà iniciar i finalitzar una gestió administrativa per Internet, sense haver de desplaçar-se a les oficines municipals. Si l’ajuntament només ofereix l’opció de descarregar-se formularis (com un document Word o PDF), considerem que no ofereix tràmits en línia
 • Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o una sol·licitud genèrica
  Si ofereix la possibilitat de tramitar en línia una instància o sol·licitud genèrica, entenent que amb això es permetria poder donar un mínim compliment a l’obligació d’oferir la possibilitat ala ciutadania de relacionar-se per qualsevol mitjà
 • Si l’ens envia notificacions electròniques
  Si l’ajuntament envia notificacions per mitjans electrònics
 • Si l’ens accepta factures electròniques
  Si l’ajuntament disposa d’un sistema de recepció de factures electròniques

3.- Intercanvi de dades

 • Si l’ajuntament intercanvia dades amb altres administracions
  Si l’ens està activat a la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI) del Consorci AOC. Els ens activats en aquesta plataforma poden fer ús dels anomenats ‘serveis de col·laboració interadministrativa’, que permeten accedir de forma telemàtica a les dades i documents en poder d’altres administracions. Fruit del treball realitzat pel Consorci AOC en col·laboració amb les institucions emissores d’informació, en l’actualitat les administracions públiques catalanes activades a la PCI poden accedir a serveis com: dades de residència al padró d’habitants (Administració local), dades relatives a estar al corrent d’obligacions tributàries (Agència Estatal d’Administració Tributària) o verificació de dades d’identitat (Direcció General de Policia).
 • Si ofereix el seu padró d’habitants
  Si l’ajuntament ha realitzat la connexió telemàtica de les dades del seu padró municipal d’habitants amb la plataforma del Consorci AOC (com a ens emissor de dades) i, per tant, posa les seves dades a disposició de la resta d’administracions.
 • Si ofereix la comunicació de canvi de domicili
  Si l’ajuntament, prèvia connexió del seu padró municipal d’habitants a la plataforma del Consorci AOC, ofereix als ciutadans la possibilitat de comunicar telemàticament les dades del seu domicili de residència (el que consta al padró municipal) a altres administracions públiques.

4.- Signatura electrònica

 • Si l’ajuntament és entitat de registre T-CAT
  Les entitats de registre T-CAT són emissores de targetes T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques catalanes i conté certificats digitals reconeguts de CATCert que permeten garantir la identitat i els atributs personals del seu titular i que està vinculat amb el subscriptor pertanyent al sector públic.
 • Si l’ajuntament és entitat de registre idCAT
  IdCAT és un identificador digital per als ciutadans i validat per les entitats de registre col·laboradores. Assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques i garanteix la identitat dels ciutadans a través de la signatura electrònica

5. -Normativa

Si l’ajuntament ha aprovat normativa en matèria d’administració electrònica
Si l’ajuntament ha aprovat alguna norma específica per regular l’ús dels mitjans electrònics en la seva administració (ordenança reguladora d’administració electrònica, registre electrònic i seu electrònica).

6.- Gestió del canvi

 • Si l’ajuntament ha adoptat un mètode de treball per digitalitzar la seva gestió interna (e-SET)
 • Si l’ajuntament s’ha adherit al servei Finestreta única Empresarial Local

El resultat d’aquesta anàlisi es contrasta amb el personal tècnic dels consells comarcals, d’acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre els consells i el Consorci AOC.

1En els tres primers informes de 2010, es van recollir dades de 946 ajuntaments, ja que La Canonja encara no era legalment municipi independent. També es va analitzar en el seu moment el municipi de Medinyà fins a la seva forçosa desaparició el febrer de 2018.

Tots els informes

Evolució de les dades dels informes sobre l’e-Administració (desembre 2017) (977 kB)

NOTA: les dades recollides en aquests informes es publiquen ara en format de dades obertes a indicadors públics d’activitat