Recordatori de termini per a comunicar les dades contractuals de l’any 2020 al Registre Públic de Contractes

Us recordem que el 26 de febrer de 2021, finalitza el termini definit pel Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda per a comunicar al Registre Públic de Contractes les dades relatives als contractes de l’exercici 2020. Cal, doncs, verificar que abans d’aquesta data, totes les dades introduïdes al RPC que es trobin en l’estat ”organisme contractant” o “contracte retornat” estiguin degudament trameses.

Addicionalment cal tenir en compte que cal informar al RPC tots els contractes que s’han publicat de forma agregada i/o massiva a la PSCP. Això contempla informar correctament:

  • La publicació agregada de contractes menors
  • La publicació agregada de contractes basats en acord marc.
  • La publicació massiva de contractes d’emergència

Aquest any degut a la situació actual pel covid-19 s’han fet molts contractes tramitats per emergència, cal que tingueu cura que tots es comuniquin correctament al RPC.

Al respecte d’aquests contractes d’emergència, després de fer proves, des de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, s’ha comprovat que el sistema permet fer una càrrega massiva dels contractes d’emergència. Es pot utilitzar l’apartat de càrrega massiva de contractes menors per informar els contractes d’emergència. Cal utilitzar la plantilla per a contractes menors emplenar les dades de la plantilla i indicar en el camp classe (tramitació) que és una emergència. No es pot fer servir la plantilla per a menors reduïts, independentment del import dels contractes, ja que aquesta plantilla no disposa del camp per a indicar la classe de tramitació del contracte i per tant no es pot indicar que el contracte és d’emergència.

X