El “Motiu de la sol·licitud” del tràmit Sol·licitud d’Accés a la Informació Pública (SAIP) deixa de ser obligatori

El contingut del tràmit “Sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP)” que el Consorci AOC posa a disposició dels ens locals ha estat revisat i modificat seguint l’avaluació de la gestió de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública (SAIP) per part del Síndic de Greuges a diversos ens locals de Catalunya mitjançant la metodologia del ciutadà ocult es va revisar.

D’aquesta revisió s’ha decidit incorporar el camp “Motiu de la sol·licitud” que s’ha d’emplenar de forma obligatòria incomplint d’acord a l’article 26.2 de la Llei 19/2014 de Transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern (LTCAT), que l’exposició del “motiu de la sol·licitud” és de caràcter potestatiu i l’absència de motivació no pot comportar ni la impossibilitat de presentar la seva sol·licitud ni la seva denegació, ni pot constituir un requisit per a la presentació.

Per tant des del servei e-TRAM s’han fet els desenvolupaments necessaris per eliminar aquest requeriment d’obligatorietat. Ara ja no és obligatori.

Cal destacar que per al centenar d’ens que ja disposen de la nova versió de l’ e-TRAM (2.0), aquest tràmit ja des del seu naixement inclou el camp “motiu” únicament de caràcter opcional. A més a més, a la nova versió d’e-TRAM, el formulari facilita a la ciutadania la possibilitat d’escollir el format prioritari amb el qual volen disposar del retorn de la informació (incloent en les possibilitats formats oberts i reutilitzables).E

X