Neix Representa, el servei digital que recull les representacions legals

 

El servei Representa té per objecte la gestió informatitzada de les representacions, legals i voluntàries, mitjançant un registre electrònic d’apoderaments. Aquest servei neix per acomplir amb les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, que preveu l’obligació de les comunitats autònomes i dels ens locals, entre d’altres, de disposar d’un registre electrònic general d’apoderaments en el que s’inscriguin els poders atorgats pels interessats en un procediment administratiu a favor d’un representant, per actuar en el seu nom davant les administracions públiques.

El servei està adreçat a:

  • Administració de la Generalitat de Catalunya
  • Entitats locals de Catalunya
  • Organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de les entitats locals de Catalunya.

Aquest àmbit subjectiu respon a les previsions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació amb l’àmbit subjectiu de prestació de l’AOC definit per la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Aquesta versió del servei permet resoldre el cas presencial on el ciutadà es persona a l’administració per gestionar les seves representacions. Podreu accedir al servei a través de l’apartat Aplicacions d’EACAT. També estan disponibles els serveis web per a la integració de les vostres aplicacions informàtiques cap al Representa.

Podeu sol·licitar el servei Representa seguint les instruccions que trobareu a l’apartat “Sol·liciteu el servei” del web del servei Representa. És important que tingueu en compte que, en realitzar la sol·licitud d’alta, esteu acceptant l’alta al servei de Via Oberta d’accés a les dades dels protocols notarials.  Si no esteu adherits al Conveni Marc d’Interoperabilitat cal que us hi adheriu per tal de poder tenir accés a aquestes dades. 

Per fer ús d’aquest nou servei també ens heu de cedir un certificat digital de Segell electrònic. Si no ens heu cedit mai un podeu fer-ho tal com s’explica a “Com cedir un certificat de segell al Consorci AOC”.

Recordeu que, tal com determinen les condicions específiques del servei, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Al web trobareu les condicions de l’acord de corresponsabilitat.

El gestor d’usuaris d’EACAT té a la seva disposició els següents rols, que ha d’atorgar als usuaris segons la seva funció:

L’usuari amb rol d’administrador haurà d’informar, en el perfil de l’ens dins l’eina, dels mitjans electrònics i adreça postal a través dels quals els interessats podran exercir els seus drets en matèria de protecció de dades.

Si teniu qualsevol dubte o consulta, podeu consultar el portal de suport o posar-vos en contacte amb el Centre d’Atenció a l’Usuari a través del 900905090 o del formulari de suport.

X