El servei Representa és l’instrument del que es doten les administracions públiques catalanes per tal que els ciutadans i les empreses puguin gestionar l’atribució de representació per actuar davant de qualsevol administració adherida, com a suport a la gestió de les diferents formes de representació en l’actuació per via electrònica amb l’Administració.

La representació és un mecanisme legal que permet que una persona actuï en nom d’una altra persona, d’acord amb l’article 32 de la llei 30/1992 (apartats 1 i 2). Aquest text determina l’existència del que podem anomenar el rol de representant d’altre en les relacions amb les administracions públiques, rol que es basa en una causa o justificació legal, com pot ser el fet de ser el tutor legal d’una persona, o l’administrador únic d’una societat mercantil, o bé haver rebut una autorització o poder per actuar.

L’Article 23 de la llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, concreta que les administracions públiques poden habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per realitzar determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. L’habilitació ha d’especificar les condicions i obligacions a què es comprometen els que així adquireixin la condició de representants, i determinar la presumpció de validesa de la representació llevat que la normativa aplicable prevegi una altra cosa. Les administracions públiques poden requerir, en qualsevol moment, l’acreditació de la representació.

La Disposició addicional Cinquena del Decret 56/2009 parla de la creació del Registre electrònic general de la representació, amb la finalitat d’acreditar als òrgans que tramitin procediments administratius per via electrònica l’abast, els límits i la vigència de la representació amb què s’actua. Aquest registre inclou dades relatives a les representacions legals, voluntàries i altres formes d’habilitació admeses legalment.

Per actuar amb el rol de representant, cal acreditar o demostrar la causa justificativa de la representació (apartat 3 de l’article 32 de la Llei 30/1992), que estableix que per formular sol·licituds, recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom d’una altra persona, s’haurà d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant declaració en compareixença personal de l’interessat. Per als actes i gestions de simple tràmit, s’ha de presumir la representació. Per tant, es contemplen tres tipus de representació:

Representació legal: quan és una capacitat pròpia del representant, que la pot acreditar fefaentment. Seria el cas, per exemple, dels administradors únics d’empreses que actuen en el seu nom acreditant la seva condició.

Representació voluntària: quan la persona representada, conegut com a poderdant, manifesta i deixa constància de la seva voluntat de ser representat en determinades actuacions.

Representació presumpta: quan la capacitat de representació es pot presumir en actes i gestions de simple tràmit.

D’aquesta manera, Representa és el registre general d’acreditacions de la capacitat de representació, tant legal com voluntària, posat a disposició de les administracions públiques catalanes.

Beneficis
El Servei permet l’alta del representant, tant legal com voluntari, especificant l’àmbit, els límits i la durada temporal, així com la consulta d’aquesta condició per part de les administracions usuàries. Permet així:

A les administracions catalanes adherides al servei, disposar d’un únic registre general de totes les representacions, on s’acrediti als òrgans que tramitin procediments administratius per via electrònica l’abast, els límits i la vigència de la representació amb què s’actua

Als usuaris de les plataformes de tramitació telemàtica de les administracions públiques catalanes actuar en nom de tercers com a representants

A les plataformes de tramitació de les administracions públiques catalanes delegar la comprovació de la seva capacitat d’actuació en aquest supòsit

A qui va adreçat
A totes les administracions públiques catalanes.

Estat del servei
El servei Representa es troba en fase de desenvolupament.

Cost del servei
L’ús del servei Representa no comporta cap cost per a les administracions públiques.

El servei Representa es troba en fase de desenvolupament i es preveu que es posi en funcionament, en mode pilot, en els tràmits d’empresa de la Generalitat de Catalunya.

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN