CÒPIA

És un servei que permet generar còpies autèntiques de documents amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

CÒPIA és un servei de generació de còpies autèntiques que ofereix el Consorci AOC amb la finalitat que pugui ser utilitzat per totes aquelles aplicacions i serveis del Consorci AOC o bé per part d’altres aplicacions en poder de les administracions públiques que tinguin la necessitat de generar còpies autèntiques amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent i, en concret, l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que regula la validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

Concretament, el servei consisteix en:

 • Una aplicació nativa que s’ha d’instal·lar a l’ordinador per tal de poder establir la connexió entre l’aplicació web de CÒPIA i el maquinari d’adquisició d’imatges (escàner, estació de digitalització, etc. ) que s’utilitzi per digitalitzar els documents que seran objecte de la còpia autèntica.
 • Una aplicació web per gestionar les còpies autèntiques, que es pot accedir mitjançant els serveis d’integració i/o mitjançant l’aplicació “CÒPIA” disponible al portal EACAT.
 • Un conjunt de serveis web REST per facilitar la integració amb els sistemes de gestió o aplicacions informàtiques de l’ens.

Pel que fa a les funcionalitats, el servei permet:

La generació dels següents tipus de còpies autèntiques, sigui mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada:

 • Generació d’una còpia electrònica autèntica a partir d’un ocument original en paper o en suport no electrònic sesceptible de ser
  digitalitzat.
 • Generació d’una còpia en paper autèntica de documents públics electrònics.
 • Generació d’una còpia electrònica autèntica d’un document electrònic original o d’una còpia electrònica autèntica, sense canvi de format.

En el cas de fer ús del servei web mitjançant l’aplicació “CÒPIA” disponible al portal EACAT, s’inclouen les següents funcionalitats:

 • Donar d’alta unes plantilles que tenen la finalitat de configurar certs paràmetres de l’aplicació per facilitar la generació de les còpies (aquesta funcionalitat només és accessible per part del rol administrador).
 • Generar còpies autèntiques tal i com es descriu en el punt c d’aquest apartat.
 • Consultar i descarregar les còpies autèntiques (i les seves metadades) generades per part dels usuaris.
 • Eliminar les còpies autèntiques generades per part dels usuaris.

Pel que a les funcionalitats relacionades amb la signatura de les còpies autèntiques, el servei permet configurar diferents escenaris d’ús de diferents mecanismes de signatura electrònica segons les necessitats de l’ens.

 • Signatura electrònica utilitzant codis segurs de verificació.
 • Signatura electrònica mitjançant un certificat digital instal·lat en el magatzem local de certificats de l’ordinador de l’usuari.
 • Signatura electrònica mitjançant un certificat de segell electrònic cedit al Consorci AOC

El servei retornarà com a resultat de la generació de la còpia el document en format PDF i un fitxer XML amb les metadades del document còpia autèntica i del propi procés:

 • El document resultant és un PDF i, en el cas que incorpori una signatura , aquesta serà del tipus PAdES-LTV.
 • En la modalitat d’ús del servei mitjançant integració, tant la còpia autèntica en format PDF com el fitxer XML amb les metadades estaran disponibles per a la seva descàrrega durant 12 hores. Un cop passat aquest termini s’eliminaran automàticament de l’aplicació.
 • En la modalitat d’ús del servei mitjançant el portal EACAT, tant la còpia autèntica en format PDF com el fitxer XML amb les metadades s’emmagatzemaran en l’aplicació del servei i estaran disponibles en tot moment per a la seva consulta, descàrrega i/o eliminació.

A qui va adreçat

A tots els ens que integren el sector públic de Catalunya que tinguin la necessitat de generar còpies autèntiques.
Els Departaments i organismes dependents de la Generalitat de Catalunya s’han d’adreçar a l’Oficina de Processos i Administració Electrònica (opae.governacio@gencat.cat).

Beneficis

Els principals avantatges que proporciona CÒPIA són:

 • Facilita la integració de la generació de les còpies autèntiques en les aplicacions corporatives a través d’uns serveis web de tipus REST, eliminant la complexitat de la generació de la còpia per part d’aquestes.
 • Permet generar diferents tipus de còpia autèntica en funció de les necessitats, tot garantint que les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.
 • El Consorci AOC assumeix el cost del servei i l’ofereix lliure de cost per a les aplicacions del sector públic català.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Cost del servei

La prestació del servei no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

En el següent document podeu trobar una breu descripció del servei: Servei de generació de còpies autèntiques

No es requereix alta al servei quan es faci servir a través de l’EACAT. Per tant, l’accés al servei a través de l’EACAT és lliure, sense necessitat de presentar cap formulari específic d’alta.

Només caldrà sol·licitud d’alta en el cas que:

Per la sol·licitud accediu a EACAT, en concret a “Tràmits”, opció “Catàleg de tràmits”, cercant el prestador “Consorci AOC”, opció “Sol·licitud de serveis”, tràmit “Sol·licitud del servei CÒPIA”.

Cal que el formulari estigui signat electrònicament. Un cop validat i signat s’enviarà de manera automàtica prement el botó envia.
Recordeu que per poder fer el tràmit, l’usuari ha de tenir els permisos corresponents dins de la plataforma EACAT.

NOTA: en cas que ja s’hagués cedit en exclusiva al Consorci AOC el certificat de segell electrònic anomenat “Serveis d’Administració electrònica”, es farà servir aquest certificat per signar les còpies autèntiques generades. És a dir, s’autoritza la càrrega d’aquest certificat cedit al Signador Centralitzat i s’habilita l’accés de l’aplicació “CÒPIA” per a la generació de còpies autèntiques.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport de CÒPIA o contactar amb el Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC.

Ens usuaris

Us mostrem les dades d’activitat del servei CÒPIA de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

 • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN