Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. [...]

Adjuntar documentació a una representació

En el procés d’inscripció d’una representació cal aportar documentació per a poder acreditar i justificar jurídicament la representació. Per a adjuntar la documentació, hem de: Seleccionar el tipus de documentació que volem incorporar a la inscripció. Descriure la documentació que estem incorporant. I finalment, incorporar el document. Es pot fer de 3 maneres diferents Generant una còpia electrònica amb el servei de CÒPIA del Consorci AOC. Carregant una còpia electrònica generada mitjançant altres serveis de còpies autèntiques electròniques de documents en suport paper. Informant codi CSV del document, per a conèixer la subsistència del poder i descarregar la còpia simple [...]

Adjuntar documentació per a una tramitació atesa

Quan es selecciona aquest cas de tramitació: El servei informa que en el moment de la inscripció de la representació, caldrà que el  funcionari habilitat signi aquesta representació en nom del ciutadà. És per aquest motiu, que quan se selecciona aquesta opció, el primer document que cal incorporar a la inscripció d’aquesta representació, sigui precisament el document de delegació de signatura que fa el ciutadà cap al funcionari habilitat: En aquest cas, cal informar: Descripció: Descripció del tipus de document que aportem a la representació. En aquest cas es tracta de la “Sol·licitud de delegació de signatura” Document: Podem incorporar [...]

Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer

Si tenim catàleg propi, podem afegir famílies i tràmits mitjançant un fitxer en format CSV. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a carregar famílies i tràmits des d’un fitxer, de tipus .CSV i amb un format específic. Caldrà incorporar 2 fitxers: Fitxer de famílies Fitxer de tràmits Un cop s’han incorporat els 2 fitxers, cliquem a ,perquè Representa incorpori al catàleg de tràmits, les famílies i els tràmits que hi ha als fitxers. [...]

Afegir un tràmit al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir un nou tràmit a una família del catàleg. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Família, Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Primer, cal seleccionar a quina família volem incorporar el tràmit que volem donar d’alta. El camp Codi intern és per a identificar amb un codi intern el tràmit i el camp Denominació és per a posar nom a la nova família. El camp Descripció permet incorporar informació del tràmit. Un cop informats els  camps, cliquem a per a guardar la [...]

Afegir una família al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir una família al catàleg. Cliquem sobre el botó , i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Al camp Codi intern és per a identificar amb un codi la família i el camp Denominació és per a posar nom a la nova família. Un cop informats els 2 camps, cliquem a per guardar la nova família al catàleg propi de l’ens. [...]

Catàleg de tràmits al Representa

El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobareu a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podreu trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC). Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a utilitzar al Representa és el catàleg proposat per l’AOC, o bé, prefereix utilitzar un catàleg propi.  En cap cas, l’ens no pot modificar el catàleg cedit per l’AOC. Si un ens vol tenir catàleg propi, ho ha de sol·licitar al Consorci AOC mitjançant una Petició [...]

Com fer una inscripció d’un apoderament a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A un organisme:   Cal informar els camps de: Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a qualsevol actuació administrativa en aquest organisme. Vigència: Període de temps que romandrà vigent la representació. Tramitació atesa: Si es tracta d’un apoderament “apud acta” mitjançant compareixença personal a les oficines d’assistència en matèria de registres. Consulteu l’apartat d’Adjuntar documentació per a una tramitació atesa per a tenir més informació d’aquest procés Documents adjunts: Cal incorporar tota la documentació necessària per a poder acreditar la representació. [...]

Com fer una inscripció d’un apoderament general

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de General:   Cal informar els camps de: Vigència: Període de temps que romandrà vigent la representació. Hi ha algun període màxim? Tramitació atesa: Si es tracta d’un apoderament “apud acta” mitjançant compareixença personal a les oficines d’assistència en matèria de registres. Consulteu l’apartat d’Adjuntar documentació per a una tramitació atesa per a tenir més informació d’aquest procés Documents adjunts: Cal incorporar tota la documentació necessària per a poder acreditar la representació. Consulteu l’apartat d’Adjuntar documentació a una representació per a tenir més informació d’aquest procés. Un cop informats tots [...]

Com informar les dades del poderdant o del representant

Un cop informat el NIF del ciutadà, o bé el NIF de l’empresa, o bé informem el passaport  del poderdant o del representant, si aquest ja té una representació a Representa, apareixeran la resta de dades que l’identifiquen. Si per a exemple,  informem el número de document (en aquest cas és un NIF): i cliquem al botó de Cerca: En cas de no tenir cap representació (vàlida o no vàlida) a Representació, ens demanarà completar les dades que identifica a la persona física o jurídica: Cas 1: El número de document que s’informa és un NIF/NIE de persona física   [...]

Com inscriure un apoderament per a un tràmit a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A tràmits: Cal informar els camps de: Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a realitzar determinats tràmits en aquest organisme. Tràmit: Seleccionar tràmit/s, pels que s’atorga l’apoderament. La llista de tràmits es poden també escollir a partir d’una família de tràmits. Seleccionar una família de tràmits, vol dir que estem atorgant representació per a cadascun dels tràmits que integren aquesta família. IMPORTANT: Si a una família se li afegeixen tràmits, no vol dir que s’atorguen noves representacions al representant. IMPORTANT: Si [...]

Com puc anul·lar una representació

Per a anul·lar una representació ho podem fer de dues maneres: Des de la Consulta del detall d’una representació O bé, desplegant el botó  ,que tenim a la llista de representacions: Un cop hem seleccionat l’opció d’anul·lar: Podem  la documentació necessària per a motivar l’anul·lació de la representació per part de l’administració: Un cop introduïda la documentació, podem anul·lar la representació, clicant al botó d’Anul·lar Si estem segurs d’aquesta acció, informem el motiu de l’anul·lació i cliquem a Confirmar: I la representació quedarà en estat “anul·lada”. Si consultem el detall d’aquesta representació: [...]

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN