Cal inscriure les representacions quan s’utilitza un certificat de representant?

La normativa de procediment administratiu permet que l’actuació dels interessats es dugui a terme per mitjà d’un representant, condició que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència (article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre). Entre d’altres, dos d’aquests mitjans són i) l’acreditació de la inscripció […]

Com es compagina la representació de l’APODERA i la del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores?

L’article 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, contempla que els registres generals d’apoderaments no impediran l’existència de registres particulars de cada registre on s’inscriguin els poders atorgats per a la realització de tràmits específics del mateix. A més, cada organisme podrà disposar del seu propi registre electrònic d’apoderaments. Sigui com sigui, aquests registres generals […]

Com es crea una representació?

Què necessito per a crear una representació? Tota representació ha de contenir les següents dades:• El poderdant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.• El representant (nom/raó social i NIF): Pot ser una persona física o bé una persona jurídica.• Tipus d’apoderament: Que pot ser “General”, “A un [...]

Com es gestionen les representacions en “Pendent d’acceptació”?

Com gestionar una sol·licitud d’acceptació per part d’un representant? Si un representant vol acceptar la representació que prèviament li ha atorgat un poderdant, cal carrregar les dades del poderdant i del representant a la pestanya d’inici. Un cop carregades, apareixerà la representació o representacions que existeixen entre ambdós, amb el seu corresponent estat. En aquest [...]

Com es pot donar de baixa una representació?

Com puc anul·lar una representació Per a anul·lar una representació ho podem fer de dues maneres: Des de la Consulta del detall d’una representació (veure apartat "Consulta el detall d'una representació" a Com puc fer consultes de representacions?)O bé, desplegant el botó  ,que tenim a la llista de representacions: Un cop hem seleccionat l’opció d’anul·lar: Podem  la documentació [...]

Com es valida una representació que requereix revisió de la documentació?

Quines representacions cal validar? Aquelles que porten un document que les recolzi, per exemple, una escriptura notarial. No cal en les representacions voluntàries, si no s’adjunta cap document. D’aquesta manera, necessiten validació: Si persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona físicaSi persona física sol·licita inscripció de poders cap a persona jurídicaSi persona jurídica [...]

Com puc fer consultes de representacions?

Com puc validar si existeix una representació concreta per a dues persones per a un tràmit Cal que cliquis sobre la pestanya Validació: Aquest cas correspon al moment que volem saber si un poderdant i un representant, per a un organisme en concret, per a un tràmit, amb una determinada capacitat i per a una data [...]

Com puc gestionar el catàleg de tràmits?

Catàleg de tràmits al Representa El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC). Cada ens pot decidir si el catàleg [...]

Comencem amb el Representa

Com puc sol·licitar el servei Representa? 1. Si sou un organisme de l’Administració de la Generalitat, heu de posar-vos en contacte amb la unitat d’organització, o equivalent, del vostre departament qui us indicarà com procedir atès que heu d’utilitzar aquest servei amb els criteris propis de la Generalitat que es donen des de l’Oficina d’Innovació [...]

Ens donats d’alta a Representa

Podeu trobar el llistat d’ens donats d’alta al servei, així com la url d’accés al seu portal i les dades relatives a la protecció de dades personals a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/informacio-relativa-a-la-proteccio-de-dades-de-caracter-personal/

Guia d’implantació del Representa

1. Què és la Guia d'Implantació? La Guia d’implantació del projecte Representa és un document per als usuaris del servei, destinat a facilitar la implantació i posada en funcionament, dins la vostra organització, del registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques [...]