Acord de corresponsabilitat

Tal com determinen les condicions específiques del servei Representa, els ens usuaris tenen l’obligació d’aprovar les condicions de corresponsabilitat en el tractament de dades personals dels poderdants i representants, de conformitat amb la normativa de protecció de dades. Download (DOCX, 19KB)

Adjuntar documentació a una representació

En el procés d’inscripció d’una representació cal aportar documentació per a poder acreditar i justificar jurídicament la representació. Per a adjuntar la documentació, hem de: Seleccionar el tipus de documentació que volem incorporar a la inscripció. Descriure la documentació que estem incorporant. I finalment, incorporar el document. Es pot fer de 3 maneres diferents Generant […]

Adjuntar documentació per a una tramitació atesa

Quan es selecciona aquest cas de tramitació: El servei informa que en el moment de la inscripció de la representació, caldrà que el  funcionari habilitat signi aquesta representació en nom del ciutadà. És per aquest motiu, que quan se selecciona aquesta opció, el primer document que cal incorporar a la inscripció d’aquesta representació, sigui precisament […]

Afegir famílies i tràmits al catàleg de tràmits via fitxer

Si tenim catàleg propi, podem afegir famílies i tràmits mitjançant un fitxer en format CSV. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a carregar famílies i tràmits des d’un fitxer, de tipus .CSV i amb un format específic. Caldrà incorporar 2 fitxers: Fitxer de famílies Fitxer de tràmits Un cop s’han incorporat […]

Afegir un tràmit al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir un nou tràmit a una família del catàleg. Cliquem sobre el botó ,i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Família, Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Primer, cal seleccionar a quina família volem incorporar el tràmit que volem donar d’alta. El [...]

Afegir una família al catàleg de tràmits

Si tenim catàleg propi, podem afegir una família al catàleg. Cliquem sobre el botó , i accedim a la pantalla per a donar d’alta una nova família: El camps Codi intern i Denominació són camps obligatoris. Al camp Codi intern és per a identificar amb un codi la família i el camp Denominació és per […]

Cal que el representant doni consentiment explícit?

Depèn del cas. En el cas que la inscripció tingui documentació adjunta a validar, no és necessari. Un cop la inscripció estigui registrada, serà validada o denegada per un treballador públic amb rol de validador i en funció d’això quedarà com a vàlida, causant ja efecte o bé, denegada. Això és així perquè s’entén que […]

Cal signar la sol·licitud de representació al portal de ciutadania?

Representa no requereix signar amb certificat digital la sol·licitud d’inscripció procedent del portal de ciutadà perquè és d’aplicació el previst a l’art.11.1 de la Llei 39/2015, de manera que n’hi ha prou amb la identificació realitzada amb VALID i finalitzar la inscripció clicant al botó “inscriu”, que permet deixar constància de la voluntat de la [...]

Catàleg de tràmits al Representa

El Consorci AOC posa a disposició de tots els ens el catàleg de tràmits que trobaràs a FitxerCataleg.xls, per al Representa. Aquest catàleg de tràmits, s’ha creat a partir del catàleg que podràs trobar al Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC). Cada ens pot decidir si el catàleg de tràmits a […]

Com accedir a Representa

L’accés al servei es farà per mitjà del portal EACAT www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital T-CAT o usuari/contrasenya, accedint a l’enllaç “Accedeix”. Un cop feta l’autenticació a EACAT, l’accés al servei es cal que es faci a través de la pestanya “Aplicacions”. Clicar a l’enllaç “Accedeix” del servei Representa. Hem de tenir present que prèviament […]

Com es modifiquen les dades personals?

Per modificar les dades, a la pantalla d’inici, cal incloure el NIF o passaport de la persona que sol·licita la modificació i prémer “Modifica”. Seguidament, podem canviar les dades: Nom Cognoms Correu-e Permetre o no rebre avisos de la plataforma   Un cop modificades les dades, cal prémer “Desar” i les dades ja apareixeran modificades.

Com fer una inscripció d’un apoderament a un organisme

A la pestanya d’Inscripció, seleccionem com a tipus d’apoderament l’opció de A un organisme: Cal informar els camps de: Capacitat per a la qual s’atorga la representació per als tràmits. Aquesta capacitat pot ser: "Totes", “Consultar”, “Tramitar” i/o “Rebre notificacions”. Organisme: Ens davant el qual el representant podrà actuar en nom del poderdant per a [...]
Close Bitnami banner
Bitnami