Les mancances de la transparència estatal

transparenciaLa presidenta del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, ha destacat, en una entrevista publicada al diari El Pais , els importants entrebancs a l’acompliment de les seves funcions.

Arizmendi s’hi lamenta tant de l’escassetat de mitjans com del poc recolzament i interès per part del Govern de l’estat. Atribueix a la manca de publicitat l’escassa repercussió que l’aplicació de les mesures de transparència ha tingut fins ara a la ciutadania.

A això s’afegeix el fet que la sol·licitud d’accés a la informació sigui dissuasiva ja que requereix de certificat digital o bé un complicat sistema de claus que exigeix registre previ amb dades personals (que inclouen el número de compte) i, sobretot, la manca d’un règim sancionador que reforci l’actuació del Consejo a l’hora de vetllar per l’acompliment de llei.

Aquesta situació contrasta de ple amb les mesures preses a Catalunya on, segons l’entrevistada, es disposa d’una legislació molt més oberta i avançada.

En aquest sentit, cal remarcar que el Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau de Catalunya i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública són els organismes que vetllen pel compliment de les obligacions i drets establerts a la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la qual, contràriament del que s’esdevé a nivell de l’estat, sí disposa d’un règim sancionador en el seu capítol II.

X