Tràmit d’informació pública per als avantprojectes de llei del procediment administratiu comú de les AAPP i del règim jurídic del sector públic

El dia 16 de febrer de 2015 s’han publicat els textos dels avantprojectes mencionats per sotmetre’ls al tràmit d’informació pública.

En aquesta pàgina del Ministeri competent podeu trobar els textos legals, les memòries explicatives, les dates de finalització de presentació d’esmenes.

Amb aquesta legislació el Govern d’Espanya es proposa una reforma integral de l’organització i el funcionament de les Administracions Públiques, tant a nivell intern com extern. L’objectiu és eliminar la superposició de règims jurídics existents i superar la dispersió normativa, comptant així amb una llei bàsica, única i sistemàtica que reguli els conjunt de les relacions internes de les AAPP  entre sí i una única també que ordeni les relacions externes de les AAPP amb els ciutadans i les empreses.

Podeu accedir als informes elaborats per al Govern d’Espanya amb les novetats més destacades d’aquests textos proposats.

Tot i que són avantprojectes i que resten molts tràmits per la seva aprovació final i posterior entrada en vigor, s’haurà d’estar atents al procediment ja que aquestes dues futures lleis derogaran la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les AAPP i del procediment administratiu comú i la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

X