La “Tramesa de les actes i dels acords dels ens locals” inclou tres nous tràmits

S’han habilitat tres nous tràmits dins del servei “Tramesa de les actes i els acords dels ens locals” d’EACAT:

  • Tramesa d’ordenances no fiscals o reglaments
  • Tramesa d’ordenances fiscals
  • Tramesa de mocions

Les dues primeres trameses donen compliment a l’article 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny

La tramesa de mocions dóna compliment a l’article 145 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

X