Es modifica la normativa d’expedició del DNIe per protegir els menors en l’ús d’Internet

El passat 23 de novembre es va publicar al BOE el Reial Decret 869/2013, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, que regula l’expedició del document nacional d’identitat i els seus certificats de signatura electrònica. El Reial Decret de 2005 permet als majors d’edat i que gaudeixin de plena capacitat d’obrar acreditar electrònicament la identitat i altres dades personals del titular que hi constin, així com la identitat del signant i la integritat dels documents signats amb els dispositius de signatura electrònica, en els termes que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre , de signatura electrònica .

Segons l’exposició de motius del Reial Decret 869/2013, diferents òrgans de l’Administració General de l’Estat, per tal d’aconseguir una major protecció de la infància en l’ús d’Internet, han mostrat el seu interès perquè tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva edat, puguin acreditar la seva identitat per mitjans electrònics, considerant que el document nacional d’identitat electrònic podria ser el millor mitjà a aquests fins.

Les modificacions introduïdes pel Reial decret 869/2013, entre altres aspectes, permetent l’acreditació de la identitat de tots els ciutadans, inclosos els menors d’edat, per mitjans electrònic, i alhora es reserva la capacitat de realitzar la signatura electrònica de documents a les persones majors d’edat i que gaudeixin de plena capacitat d’obrar. En aquest sentit s’ha afegit un paràgraf a l’article 1.4 del Real Decret amb la redacció següent:

4. Igualment, el Document Nacional d’Identitat permet als espanyols majors d’edat i que gaudeixin de plena capacitat d’obrar la identificació electrònica del seu titular, així com realitzar la signatura electrònica de documents, en els termes que preveu la Llei 59 /2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica .

“En el cas dels espanyols menors d’edat, o que no gaudeixin de plena capacitat d’obrar, el document nacional d’identitat de contenir, únicament, la utilitat de la identificació electrònica, emetent-se amb el respectiu certificat d’autenticació activat”.

D’altra banda, s’ha modificat l’articulat del Reial Decret per facilitar que els ciutadans puguin presentar tant el certificat com el volant d’empadronament per a l’acreditació del domicili en els supòsits de les primeres expedicions del document nacional d’identitat. S’ha rebaixat el període de validesa d’aquest document de cinc a dos anys quan el sol·licitant sigui menor de cinc anys, tram d’edat en què la fisonomia del seu titular canvia molt ràpidament, s’ha incorporat modificacions tècniques en la presa d’impressions dactilars en els casos en què no puguin realitzar sobre els dits índexs, i s’ha clarificat determinats aspectes de la normativa que, actualment, poden suscitar dubtes sobre el sentit de la mateixa.

X