Es regula el Tribunal de Contractes del Sector Públic

Al DOGC núm. 6453, de 5 de setembre de 2013, es publica el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.

Les referències quant a la presentació, tramitació i utilització de mitjans electrònics, les trobem en els següents articles:

Article 22. Remissió de l’expedient

1. L’expedient de contractació, així com els actes posteriors que hi estiguin directament relacionats, seran tramesos per l’òrgan de contractació al Tribunal per mitjans electrònics, sempre que sigui possible.

Article 23. Accés a l’expedient i al·legacions

2. Els escrits d’al·legacions han de presentar-se en el registre del Tribunal o per via telemàtica al correu electrònic del Tribunal.

Capítol V

Utilització de mitjans electrònics

Article 31. La tramitació dels escrits d’interposició de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat, les comunicacions i notificacions a realitzar en el procediment, l’elaboració i la remissió de l’expedient, així com la consulta de l’estat de tramitació d’aquest i qualsevol altre tràmit necessari per al desenvolupament del procediment es tramitaran preferentment per via electrònica. En aquest cas, la identificació i autenticació de les persones interessades en el procediment podrà realitzar-se per qualsevol dels sistemes de signatura electrònics admesos per la legislació vigent.

Article 32. Persones i entitats obligades a la utilització de mitjans electrònics

Les persones recurrents o reclamants i les altres persones interessades en el procediment que siguin persones jurídiques o persones físiques que tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris d’acord amb l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, han d’utilitzar els mitjans electrònics en el procediment de recurs, reclamació o qüestió de nul·litat, en els termes previstos en aquest capítol.

X