Recordatori de la gestió de la documentació del servei idCAT

Arrel de les auditories del servei idCAT realitzades al llarg del 2011, us volem recordar un parell de punts relacionats amb la gestió de la documentació del servei que hem comprovat que no s’estaven aplicant correctament a totes les Entitats de Registre idCAT:
• Document de compareixença: recordeu que s’han d’imprimir dues còpies del document de compareixença, degudament registrades. Si la vostra Entitat de Registre idCAT té el registre auxiliar d’entrada activat no cal que registreu aquests documents. La còpia del document de compareixença que vosaltres guardeu ha de tenir la signatura del ciutadà, en què mostra la seva conformitat amb l’operació realitzada.
• Fotocòpia compulsada del document identificatiu: per fer l’idCAT, és necessari guardar la fotocòpia compulsada del document identificatiu del ciutadà, ja sigui el NIF, NIE, DNI d’altres països o Passaport.

És molt important que tingueu cura de complir aquests dos punts, per tal d’assegurar el bon funcionament del servei idCAT.

X