La PICA, una solució tecnològica per reduir les peticions de documentació al ciutadà

El Departament de Governació i Administracions Públiques, amb l’encàrrec d’impulsar l’Administració electrònica, està prioritzant els projectes que permeten reduir la presentació de documents que es demanen al ciutadà en les seves tramitacions amb l’Administració. Per això, ha construït una solució tecnològica, anomenada PICA (Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa) que permetrà, entre altres, intercanviar documents i dades que es troben en algun òrgan de la Generalitat o altres administracions i entitats (en aquest cas a través del Consorci AOC), i així poder-los incorporar al tràmit administratiu propi sense haver-los de demanar als ciutadans. Això és el que s’anomena ‘interoperabilitat’.

Aquesta eina tecnològica va acompanyada de la creació del Catàleg de Dades i Documents Electrònics de la Generalitat, mitjançant acord de Govern, amb la finalitat de posar a disposició de la pròpia Administració la relació actualitzada de dades i documents que es poden obtenir per mitjans telemàtics. Els primers documents disponibles són: el padró municipal, el títol de família nombrosa, el certificat d’estar al corrent de deutes tributàries i properament, el de la Seguretat Social. La PICA, que es coordinarà des de l’Oficina per al desenvolupament de l’Administració electrònica, també permetrà l’ús de les solucions comunes que proporciona el Consorci AOC per realitzar tràmits electrònicament (notificacions telemàtiques, formularis electrònics, etc.).

Amb aquesta actuació, el Govern de la Generalitat ja inicia el seu compliment de l’impuls a la interoperabilitat que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Tota aquesta transformació cap a l’Administració electrònica només serà possible amb la implicació de tots els empleats públics i la vocació de fer un servei públic de qualitat.

Consol Cervera Directora de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica Secretaria general de Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació

X