La nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública ja està en funcionament

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) ha entrat en funcionament el dia 27 de febrer de 2023 tal i com estava previst. Amb un disseny més intuïtiu, usable i accessible, la nova PSCP, que es va presentar el passat mes de gener, incorpora millores tant tècniques com funcionals.

Evolució funcional

 • Millor adaptació a la LCSP, mitjançant la incorporació de la informació prevista a la llei en camps estructurats.
 • Publicació de lots de forma independent, respectant el seu caràcter i permetent que cadascun pugui estar en fases de publicació diferents.
 • Noves fases de publicacions.
  • En avaluació, on s’inclouen els expedients des de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes fins a la seva adjudicació.
  • En execució, que permet publicar de manera estructurada la informació de les diverses situacions contractuals.
 • Ampliació dels fitxers de dades obertes, garantint una major interoperabilitat i transparència de tota la informació publicada a la PSCP.

Evolució tècnica

 • Nova URL d’accés.
 • Actualització de la infraestructura de l’eina i dels seus components tècnics.
 • Millora de la usabilitat, traçabilitat i accessibilitat.
 • Separació tècnica de les eines e-Licita i PSCP, independitzant les dues eines i permetent així l’ús de les mateixes de manera individual.

Evolució eines e-Licita

 • Incorporació de fases de negociació amb configuracions específiques per a cada fase.
 • Homogeneïtzació de les eines de Sobre Digital i Presentació Telemàtica d’Ofertes, tant des del punt de vista de les empreses licitadores com dels gestors públics.
 • Ampliació de les funcionalitats de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes incorporant les que té el Sobre Digital, dotant així als òrgans de contractació de major autonomia.

Novetats a la implantació dels servei

 • Separació dels serveis PSCP i eLicita, que fins ara s’englobaven en el procés d’alta a PSCP. Es desactivaran les eines eLicita els ens que fan servir altres eines de licitació electrònica per evitar que aquestes s’activin per error i es comprometi el procés de licitació.
 • Renovació del webservices de PSCP; durant l’any 2023 l’AOC i els seus ens usuaris integrats, hauran d’adaptar-se al nou webservices que incorporarà les novetats de l’eina renovada. Mentre es fan les adaptacions hi haurà retrocompatibilitat amb el servei actual. En aquest impàs els ens que actualment fan servir la PSCP per la modalitat de serveis web, hauran de tenir en compte algunes consideracions destacades.

A partir de la data d’implantació de la nova eina, els ens locals i les universitats, haureu de tenir en compte:

 • L’accés al nou Gestor de publicacions es farà a través de la pestanya Aplicacions d’EACAT. Ja no caldrà fer ús del navegador portable que era necessari per gestionar les publicacions a la PSCP antiga.
 • Es trobaran migrats a la nova PSCP tots els expedients i fases que en el moment de la migració es trobessin en estat Publicat.
 • Els usuaris i rols de la PSCP antiga estaran replicats a la nova eina.
 • Totes les publicacions migrades, es mostraran amb el nou disseny de la Plataforma, mantenint la fefaença i la integritat de les dades de les publicacions (les evidències de publicació no canvien).
 • Quan s’obri una nova fase o una esmena des del Gestor de publicacions, sobre aquests expedients migrats, només es mostraran els camps que tenen correspondència directa amb el nou model de dades de la Plataforma. Així doncs, cal verificar totes les dades de la nova fase a publicar i completar les que no estan informades. IMPORTANT: Revisar que l’estructura dels expedients migrats sigui la correcta en quant als lots informats.

Material de suport i formatiu

Vídeo de la presentació de la nova PSCP

Manuals, FAQ’s i material de formació actualitzat a travès dels següents enllaços:

Portal de Suport de la PSCP

Manual d’ús per a administradors d’òrgan

Manual d’ús per editors i validadors

Manual de configuració de licitació electrònica

Manual d’obertura de les ofertes

Tutorial formatiu de PSCP

Tutorial formatiu d’eLicita

X